РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Създава се Областен съвет за хора с увреждания

Работна среща за създаване на Областен съвет за хора с увреждания се проведе днес в Областна администрация. Поканата за срещата е от заместник областният управител Мария Пенева и е в изпълнение на чл. 19 от Закона за хора с увреждания, където е отреден ангажимент на областните управители по създаване на такива областни съвети.

Основна роля на Съвета е да съдейства и подпомага областния управител при осъществяване, анализиране, разработване на стратегии, планове, мерки и други дейности, свързани с изпълнението на политиката в областта на правата на хората с увреждания; да оказва подкрепа за насърчаване, защита и гарантиране на пълноценното и равноправно упражняване на правата на хората с увреждания, включително чрез отправяне на предложения за повишаване на социалната и икономическата ефективност на този процес пред компетентните държавни, общински, обществени и стопански органи и организации на областно ниво. При осъществяване на своята дейност Областният съвет за хората с увреждания си взаимодейства с Националния съвет за хората с увреждания, Областния съвет за тристранно сътрудничество, Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси и други съвети, комисии, групи, чиято дейност е свързана с правата на хората с увреждания. Съгласно нормативната уредба в състава на Съвета се включват представители на областната и общинската администрация, на териториалните органи на изпълнителната власт, на национално представителните организации на и за хората с увреждания, национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, както и други заинтересовани лица, работещи в областта на правата на хората с увреждания.

По време на срещата беше приет и Правилник за дейността на Съвета. Той ще се свиква при необходимост или по предложение на всеки от членовете, при предварително подаден доклад до председателя на Съвета.

Работна среща за пътната безопасност

По инициатива на заместник областния управител Мария Пенева днес се проведе работна среща с директора на Дирекция „Стратегии, анализи, оценка“ от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Марта Петрова, държавния експерт Росен Рапчев и членовете на Областната комисия по БДП. Два дена преди провеждане на първото за годината редовно заседание на Комисията участниците в срещата обсъдиха текущи въпроси, които касаят отчитането и планирането на програмата за 2020 година. Тя включва 5 тематични направления – регулационна рамка; поведение на участниците в движението по пътищата; контролна дейност; пътна инфраструктура; автомобилен парк. Към всяко едно от направленията ще бъдат разписани области за въздействие и конкретни мерки, срокове за изпълнение, очакван ефект, финансов ресурс и отговорна институция.

След обобщение на информацията от всички отговорни институции план – програмата за 2020 година ще бъде обсъдена и гласувана по време на заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. Председателят й, заместник областният управител Мария Пенева, апелира към всички за отговорно отношение по темата, както и повече мерки за превенция на пътния травматизъм, а на представителите на общините още един път беше обърнато внимание за изготвяне на Генерални планове за организация на движението.

Грипна епидемия в общините Дряново, Севлиево и Трявна, в Габрово - учениците са в грипна ваканция.

Дните от 27 до 31 януари са обявени за неучебни във всички училища на територията на област Габрово. Грипна епидемия е обявена за общините Дряново, Севлиево и Трявна. По информация от Регионалната здравна инспекция - Габрово нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания за седмицата е нараснало и заболяемостта е достигнала предепидемични и епидемични стойности от:

  • 191,000 на 10 000 души за община Габрово
  • 263,823 на 10 000 души за община Севлиево
  • 324,305 на 10 000 души за община Трявна
  • 226,975 на 10 000 души за община Дряново

От РЗИ – Габрово посочват, че най–висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. /511,36 %00/, следвана от възрастовата група 5-14 г. /232,02 %00 / и възрастова група 15-29 г. /222,58%00 /.