РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Октомври 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 

covid19

 

З д р а в е о п а з в а н е

По данни на Регионалната здравна инспекция - Габрово към 31.12. 2012 г. населението на об­ласт Габрово се обслужва от 7 болнични лечебни заведения. Многопрофилните болници за активно лечение са 4, от които: 1 частна; 1 многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация; 2 специализирани болници за лечение на белодробни болести, 1 детска и 1 психиатрична болница. В извънболничната помощ работят 2 диагностично консултативни центъра, 11 медицински центъра и множество лекарски практики. Към 31.12.2011 г. броят на болничните легла е 851. В заведенията за извънболнична помощ - МЦ и ДКЦ има разкрити общо 24 легла, а във функциониращия хоспис - 21 легла. Тенденцията е към оптимизация на ползването на легловата база и ефективност на работата на болничните заведения.

О б р а з о в а н и е

Структурата на образователната мрежа в областта обхваща областната училищна мре­жа и академично образование, представено от Технически Университет - Габрово.

По данни на Регистъра на средните учили­ща и детските градина (МОМН) през учебната 2012/2013 г. на територията на областта функционират общо 45 начални, основни, сред­ни общообразователни училища, професионал­ни гимназии и други възпитателни институ­ции. Детските градини, работещи на терито­рията на областта разполагат с места и обхващат всички семейства, които имат же­лание да се възползват от тази услуга.

Технически университет - Габрово (www.tugab.bg) е образователен и научен център, който предлага качествено обучение по програми за образователно-квалификационните степени бака­лавър и магистър и за образователна и научна степен доктор, както и по програми за квалифика­ция и следдипломна специализация в системата на продължаващото обучение. Университетът ак- тивно участва в европейските образователни и изследователски програми и осъществява пол- зотВорно сътрудничество с български и чуждестранни университети.

През 2011 г. ТУ Габрово има 267 преподаватели и 5 850 студенти.