РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

 

covid19

 


РОСЕН ИВАНОВ ЦВЕТКОВ

Дата на раждане: 28 май 1987 г.

 

Образование и обучение:

Редовна докторантура по област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, докторска програма “Комуникационни мрежи и системи“ с начало 28.04.2014 г. и отчисление със заповед на Ректора на ТУ-Габрово № 3-01-220/03.05.2017 г. с право на защита на дисертационен труд на тема: „Радиочестотно планиране на телекомуникационни мрежи“.

Oбразователно-квалификационна степен „Магистър“: Инженер по комуникации – Технически Университет – Габрово; специалност: „Комуникационна техника и технологии“ от 2013 г.

Oбразователно-квалификационна степен "Бакалавър”: Инженер по комуникации – Технически Университет – Габрово; специалност: Комуникационна техника и технологии от 2011 г.

Професионална квалификация – Свидетелство Рег.№ .№1105/15 от 30.06.2006 г. с професия : монтьор на компютърни системи.

Средно образование – Диплом Рег.№1208/21 от 30.06.2006г. от ПГМЕТ ”Ген.Иван Бъчваров” – гр.Севлиево с професия: електронен техник – компютърни системи.

 

Трудов стаж:

От 01.10.2015 г. до настоящият момент общински съветник в Общински съвет – Севлиево;

От 01.09.2014 г. до настоящият момент учител по информатика в ПМТГ “Иван Бъчваров“, Севлиево;

От 01.04.2014 г. до 29.04.2017 г. - редовен докторат и асистент специалност „КТТ“ в ТУ – Габрово;

От 2007 г. до настоящия момент, търговия за собствена сметка с финансови инструменти на валутен пазар “Forex";

От .06.2007 г. до .10.2007 г.; от .06.2008 г. до .10.2008 г. и от 06.2009 г. до .10.2009 г. – студентски бригади в USA, Darien, Connecticut в Mcdonalds като мениджър;

От 10.01.2006 г. до 10.05.2006 г. – стажант в община Севлиево – отдел “Проекти и връзки с обществеността”;

От 01.07.2005 г. до 14.09.2005 г. – Поддръжка на кабелна мрежа и Интернет в канал “Фокус” – Севлиево;

От 01.07.2004 г. до 14.09.2004 г. – Поддръжка на кабелна мрежа в КТ”КИВИ”, Севлиево;

От 01.07.2003 г. до 31.08.2003 г. – Производствена дейност в АВВ”Авангард”- Севлиево;