РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Р Е Г И С Т Ъ Р 2021 г.

на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

за лицата по § 2, ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на закона, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси

Входящ номер

Дата

на предаване на декларацията

Три имена

Длъжност

Вид на декларацията

Предал служител

/подпис/

Приел служител

/подпис/

Декларация по чл. 35,

ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35,

ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35,

ал. 1, т. 3

Декларация по чл.35,

ал. 1, т. 4

54

04.01.2021 г.

Донка Михайлова Гутева

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

55

06.01.2021 г.

Биляна Михайлова Големанова

Главен юрисконсулт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

56

08.01.2021 г.

Стела Пеева Колева

Старши юрисконсулт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

57

07.04.2021 г.

София Николаева Димитрова

Младши юрисконсулт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

58

05.05.2021 г.

Мария Вълчева Хубанова

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

59

05.05.2021 г.

Радинка Здравкова Томова

Директор АКРРДС

-

да

(1 част)

-

-

п

п

60

05.05.2021 г.

Боянка Василева Тишева

Старши експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

61

07.05.2021 г.

Ивайло Иванов Карабойков

Старши специалист

-

да

(1 част)

-

-

п

п

62

07.05.2021 г.

Силвия Илиева Маркова

Старши експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

63

07.05.2021 г.

Марияна Пеева Ризова

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

64

07.05.2021 г.

Михаела Тихомирова Стоянова

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

65

10.05.2021 г.

Милена Байчева Господинова

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

66

10.05.2021 г.

Юлия Петрова Живкова

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

67

10.05.2021 г.

Николай Тодоров Петров

Директор АПОФУС

-

да

(1 част)

-

-

п

п

69

11.05.2021 г.

Бисер Георгиев Магунски

Главен специалист

-

да

(1 част)

-

-

п

п

70

12.05.2021 г.

Пламен Иванов Иванов

Старши специалист

-

да

(1 част)

-

-

п

п

71

12.05.2021 г.

Веселина Митева Георгиева

Младши експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

72

12.05.2021 г.

Цветомир Владимирова Иванова

Главен специалист

-

да

(1 част)

-

-

п

п

73

12.07.2021 г.

Калоян Тихомиров Колев

Главен експерт

да - - - п п
74

19.07.2021 г.

Калоян Тихомиров Колев

Главен експерт

- - да - п п
75

29.07.2021 г.

Калоян Тихомиров Колев

Главен експерт

-

да

(1 част)

- - п п
76

29.07.2021 г.

Калоян Тихомиров Колев

Главен експерт

-

да

(2 част)

- - п п

Няма служители с неподадени в срок декларации.

Забележка: Данните от регистъра, публикуван на интернет страницата на Областна администрация – Габрово, са съобразени с изискванията за защита на личните данни съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗПКОНПИ.

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 2020 г.

на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

за лицата по § 2, ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на закона, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси

Входящ номер

Дата

на предаване на декларацията

Три имена

Длъжност

Вид на декларацията

Предал служител

/подпис/

Приел служител

/подпис/

Декларация по чл. 35,

ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35,

ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35,

ал. 1, т. 3

Декларация по чл.35,

ал. 1, т. 4

30

07.01.2020 г.

Донка Михайлова Гутева

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

31

13.01.2020 г.

Биляна Михайлова Големанова

Главен юрисконсулт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

32

21.04.2020 г.

София Николаева Димитрова

Младши експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

34

22.04.2020 г.

Бисер Георгиев Магунски

Главен специалист

-

да

(1 част)

-

-

п

п

35

23.04.2020 г.

Юлия Петрова Живкова

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

36

04.05.2020 г.

Николай Тодоров Петров

Директор

-

да

(1 част)

-

-

п

п

37

07.05.2020 г.

Стела Пеева

Колева

Старши юрисконсулт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

38

08.05.2020 г.

Михаела Тихомирова Стоянова

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

39

12.05.2020 г.

Марияна Пеева

Ризова

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

40

12.05.2020 г.

Мария Вълчева Хубанова

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

41

14.05.2020 г.

Милена Байчева Господинова

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

42

15.05.2020 г.

Силвия Илиева Маркова

Старши експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

43

20.05.2020 г.

Боянка Василева Тишева

Старши експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

44

20.05.2020 г.

Ивайло Иванов Карабойков

Старши специалист

-

да

(1 част)

-

-

п

п

45

03.06.2020 г.

Пламен Иванов Иванов

Старши специалист

-

да

(1 част)

-

-

п

п

46

03.06.2020 г.

Биляна Михайлова Големанова

Главен юрисконсулт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

48

11.06.2020 г.

Радинка Здравкова Томова

Директор

-

да

(1 част)

-

-

п

п

49

11.06.2020 г.

Веселина Митева Георгиева

Младши експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

50

12.06.2020 г.

Цветомира Владимирова Иванова

Главен специалист

-

да

(1 част)

-

-

п

п

51

29.06.2020 г.

Мария Вълчева Хубанова

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

53

30.06.2020 г

Бисер Георгиев Магунски

Главен специалист

-

да

(1 част)

-

-

п

п

 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 2019 г.

на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

за лицата по § 2, ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на закона, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси

 

Входящ номер

Дата

на предаване на декларацията

Три имена

Длъжност

Вид на декларацията

Предал служител

/подпис/

Приел служител

/подпис/

Декларация по чл. 35,

ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35,

ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35,

ал. 1, т. 3

Декларация по чл.35,

ал. 1, т. 4

1

02.01.2019 г.

Донка Гутева

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

6

12.02.2019 г.

София Димитрова

Младши експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

8

17.04.2019 г.

Мария Хубанова

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

9

17.04.2019 г.

Марияна Ризова

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

10

17.04.2019 г.

Силвия Маркова

Старши експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

11

17.04.2019 г.

Михаела Стоянова

Старши експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

12

17.04.2019 г.

Юлия Живкова

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

13

18.04.2019 г.

Биляна Големанова

Главен юрисконсулт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

16

07.05.2019 г.

Николай Петров

Директор

-

да

(1 част)

-

-

п

п

17

07.05.2019 г.

Милена Господинова

Главен експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

18

07.05.2019 г.

Бисер Магунски

Главен специалист

-

да

(1 част)

-

-

п

п

20

08.05.2019 г.

Веселина Георгиева

Младши експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

21

09.05.2019 г.

Стела Колева

Старши юрисконсулт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

22

10.05.2019 г.

Радинка Томова

Директор

-

да

(1 част)

-

-

п

п

23

14.05.2019 г.

Михаела Стоянова

Старши експерт

-

-

-

да

(2 част)

п

п

24

14.05.2019 г.

Пламен Иванов

Старши специалист

-

да

(1 част)

-

-

п

п

25

15.05.2019 г.

Ивайло Карабойков

Старши специалист

-

да

(1 част)

-

-

п

п

27

15.05.2019 г.

Цветомира Иванова

Главен специалист

-

да

(1 част)

-

-

п

п

28

15.05.2019 г.

Боянка Тишева

Старши експерт

-

да

(1 част)

-

-

п

п

 

Няма служители с неподадени в срок декларации.

Забележка: Данните от регистъра, публикуван на интернет страницата на Областна администрация – Габрово, са съобразени с изискванията за защита на личните данни съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗПКОНПИ.

 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 2018 г.

на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество

за лицата по §2, ал. 1 в Областна администрация - Габрово

по

ред

Дата

на предаване на декларацията

Име и фамилия

Длъжност

Декларация по чл.35,

ал. 1, т.1

Декларация по чл.35,

ал. 1, т.2

Декларация по чл.35,

ал. 1, т.3

Декларация по чл.35,

ал. 1, т.4

Предал служител

/подпис/

Приел служител

/подпис/

1

30.05.2018 г.

Веселина Георгиева

Мл. експерт

-

да

-

-

п

п

2

01.06.2018 г.

Мария Хубанова

Гл. експерт

-

да

-

-

п

п

3

01.06.2018 г.

Марияна Ризова

Гл. експерт

-

да

-

-

п

п

4

01.06.2018 г.

Донка Гутева

Гл. експерт

-

да

-

-

п

п

6

04.06.2018 г.

Бисер Магунски

Гл. специалист

-

да

-

-

п

п

7

05.06.2018 г.

София Димитрова

Мл. експерт

-

да

-

-

п

п

8

05.06.2018 г.

Цветомира Иванова

Гл. специалист

-

да

-

-

п

п

10

06.06.2018 г.

Николай Петров

Директор

-

да

-

-

п

п

11

06.06.2018 г.

Боянка Тишева

Ст. експерт

-

да

-

-

п

п

12

06.06.2018 г.

Ивайло Карабойков

Ст. специалист

-

да

-

-

п

п

13

06.06.2018 г.

Пламен Иванов

Ст. специалист

-

да

-

-

п

п

16

07.06.2018 г.

Юлия Живкова

Гл. експерт

-

да

-

-

п

п

17

07.06.2018 г.

Милена Господинова

Гл. експерт

-

да

-

-

п

п

18

07.06.2018 г.

Михаела Стоянова

Ст. експерт

-

да

-

-

п

п

19

07.06.2018 г.

Стела Колева

Ст. юрисконсулт

-

да

-

-

п

п

20

07.06.2018 г.

Биляна Големанова

Гл. юрисконсулт

-

да

-

-

п

п

21

07.06.2018 г.

Радинка Томова

Директор

-

да

-

-

п

п

22

07.06.2018 г.

Силвия Маркова

Ст. експерт

-

да

-

-

п

п