РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Дирекция „Инспекция по труда” – Габрово представи доклад за работата си пред ОСУТ

Вчера в Областна администрация се проведе редовно заседание на Областния съвет по условия на труд. Дневният ред включваше отчет за работата на Дирекция „Инспекция по труда” – Габрово за 2010, предложения за изменение и допълнение към правилника за дейността на съвета и точка „Разни”.

Представител на Д”ИТ” докладва че за 2010 г. броят служители в дирекцията е намален от 8 на 7. Извършените проверки – периодичен контрол са 24. 171 са разследваните жалби, 191 – извършени проверки и дадени предписания. Установени са 3815 нарушения от тях 1330 са по трудово правоотношение.

Акцент в робата на инспекцията през 2010 е било установяването на лица без трудови договори – след извършените проверки работещите без договор са 216.

Продължава да има фирми, които не плащат на своите служители.

В сектора металообработване– инспекторите са направили констатация, че се работи с остаряло оборудване, както и че условията на труд не са били съобразени с тези за зимния период.

За отчетния период няма сериозни трудови злополуки.

 

4 млн. лева за „Обходен път Поповци” ще има – увериха от АПИ

Вчера, по искане на Областния управител Мариян Костадинов, в АПИ се състоя среща, касаеща завършването на Обходен път Поповци. На срещата присъстваха всички заинтерисовани страни –Лазар Лазаров, член на УС на АПИ, Валентин Зарев от „Пътстройинвест инженеринг”, представител на проектантската фирма, както и на главния изпълнител „Пътни строежи” АД. Целта на срещата беше уеднаквяване на взаимодействието между инвеститора, проектанта и изпълнителя. По незнайно какви причини обходният път е бил разделен на два етапа - първото разрешение за строеж е от  април 1984 г., като от тогава до 2006 г. променливо през различен период са извършвани различни строително-монтажни дейности. През последните пет години Пътното ведомство не е отпускало никакви средства за довършване на обекта.  „Неясни остават за мен причините, поради които един обект с толкова дългогодишна история и с необходима инвестиция от 4 млн.лв, с оглед цялата инвестиционна програма на АПИ, не е бил дофинансиран”- коментира Костадинов.

В хода на срещата стана ясно, че има валиден работен проект, има валидно разрешение за строеж, което трябва да бъде усъвършенствано поради твърде задната си дата, има валиден Договор с фирма, осъществяваща строителен надзор и има Договор за извършване на строителни работи.  На въпроса „Какво липсва?” областният управител отговори „Нека всеки сам си отговори какво няма. Не искам и не мога да приема, че за всичките тези години четирите млн. лв са единствения препъни камък пред област Габрово и пред един достатъчно важен инфраструктурен обект. Защото неоспорим факт е, че след въвеждането в експлоатация н обходния път комфортът на живот в населеното място значително ще бъде подобрен и предпазен от един от най-натоварения трафик в областта.”

През следващата седмица ще се проведе среща на нарочна работна група, която ще установи видовете строително-монтажни работи и респективно ще определи тези, които са необходими за окончателното довършване на обекта.

Относно срока за изпълнение  и пускане в експлоатация на обекта, представителите на строителната фирма казаха, че при отворено финансиране имат пълна готовност за разконсервиране и започване на строителни работи, които ще бъдат завършени за 9 месеца. Костадинов обаче помоли да преразгледат наличните ресурси и ако е възможно срокът за изпълнение да бъде намален на 6 месеца.

Показателен за сериозността на намеренията и резултат от направените постъпки през изминалата година е фактът, че макар и цялата инвестиционна програма на АПИ за 2011 г. за ново строителство да е 10 млн., Лазар Лазаров декларира пред областния управител на Габрово ангажираността на ведомството да подсигури необходимите 4 млн.лв.

Новото крило на Априловска гимназия има Разрешение за строеж

През изминалата седмица се направи още една крачка към финализирането на сагата със строителството на новото крило на Априловска гимназия.   В понеделник Община Габрово  подписа Разрешение за строеж, в следствие на одобрено инвестиционно проектиране. Налице е и ново техническо задание, след като старото не отговаряше на съвременните изисквания и закони. Процесът продължава и към момента от избраната фирма – изпълнител правят огледи на обекта, „тъй като много от вече изпълнените мероприятия трябва да бъдат променени или разрушени, за да се започне работа върху  здрава основа” – коментира шефът на „Илсткрой”.

Следващата стъпка, която ще се направи в края на месеца е подписването на Акт 11. Това ще стане след предвидената среща с представители от МОМН, Областна администрация и Националната Априловска гимназия.

„Това е акт за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството след като веднъж  вече е било спряно за по-дълъг период от време. Подписването на Акт 11, намеренията на правителството и онези милион и половина, които министър Дянков отпусна са достатъчно красноречиви, че 15-годишната сага ще бъде приключена  и както каза главния секретар на МОМН Красимир Вълчев по време на работната среща в  Габрово миналата година, новото крило ще приеме ученици на 15 септември 2011 г.” – коментира Областния управител Мариян Костадинов.

Заседание на Областния съвет по условия на труд

Утре, 18.03.2011 г., от 10.30 часа в заседателната зала на Областна администрация-Габрово  ще се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд.

Над 100 ферми в Габровско могат да кандидатстват по „Модернизиране на земеделските стопанства"

По информация от пресслужбата на МЗХ собствениците на над 100 ферми от ІІ и ІІІ категория могат да кандидатстват за инвестиции в обхвата на гарантираните бюджети по мярка 121 «Модернизиране на земеделските стопанства» от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Всички ферми трябва да се модернизират и да достигнат съответните евростандарти до края на 2011 г., това стана ясно по време на среща-дискусия със земеделските производители от Габровския регион. Фермерите имат възможност да кандидатстват по мярка 121 и в направленията за: кокошки-носачки и свине-майки.  Експертите напомниха, че приемът по мярката е отворен и крайният срок за подаване на проекти е 4 април 2011 г.

Даниел Денчев от габровската служба по съвети в земеделието информира, че за региона има около 600 регистрирани земеделски стопани.  Голяма част от земеделските земи попадат в нитратно уязвими зони и собствениците им задължително трябва да разполагат с торохранилища, заяви Денчев. Той обясни, че те могат да се възползват от възможностите, които дава мярка 121 за модернизация.

Делчево е единствената защитена зона в региона на Габрово, която попада в Натура 2000, заяви Александър Атанасов от дирекция «Развитие на селските райони» в МЗХ. Той разясни на земеделските производители мярка 213 „Плащания по Натура 2000 за земеделски земи”, като представи и компенсаторните плащания по нея. Той даде и информация относно начините за кандидатстване по мярката, като обясни, че собствениците на земи, чийто площи попадат в  екологичната мрежа Натура 2000 могат да кандидатстват и да получат допълнителни средства към директните плащания.

Чрез плащанията по мярка 214 „Агроекологични плащания” земеделските стопани имат възможност  да увеличат плащанията си за площ, информираха още експертите.