РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Всички областни управители в страната подкрепиха Тунела

Вчера областният управител на Габрово Мариян Костадинов връчи на министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев мотивирано искане,  с което обект „Западен обходен път на Габрово и  тунел под връх Шипка” да бъде обявен за национален от Министерски съвет, по смисъла на §1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавната собственост. „Осъзнавайки отговорностите, които нормативната рамка ми определя при прилагане на политиката на Правителството в област Габрово, считам за мой изключителен ангажимент да откроя приоритетните за социалното, културното, икономическото и екологичното развитие на областта проекти, като аргументирано ги представям на Вас и министрите от кабинета.” – аргументира се Мариян Костадинов. След като разгледал искането министърът поставил резолюция към АПИ, които следва да изготвят доклада за внасяне в Министерски съвет.

Със Заповед на самият министър Плевнелиев беше създадена междуведомствена работна група, както и Комитет по наблюдение за оказване на логистична подкрепа на Агенция „Пътна инфраструктура” по подготовката на дейностите за изпълнение на проекта. Комитетът за наблюдение генерира законодателни инициативи, свързани с оптимизиране прилагането на ЗУТ, изпълнявайки изискванията на всички специализирани закони с цел подобряване, съкращаване на процедурите и улесняване прилагането на политиката на Правителството в частта на инфраструктурни проекти. Промените в специфичното законодателство дават предимство на приоритетни за кабинета инфраструктурни проекти, утвърдени с решение на Министерски съвет като национални. В тази връзка областният управител организира инициатива и предложи на всички свои колеги аргументи в подкрепа на безспорните ползи от осъществяването на този проект. Само за две седмици искането обект „Западен обходен път на Габрово и  тунел под връх Шипка” да бъде обявен за национален,  получи 27 писма за подкрепа, които са приложени към писмото до МРРБ.

В отговор на въпроса „Защо е толкова важно Правителството да го обяви за национален?” областният управител на Габрово отговори: „Считам, че за нас осигуряването на финансиране е най-важния момент от осъщесвяването на този проект с над 100 годишна история. Към момента най- целесъобразната за страната ни възможност за финансиране е от Оперативна програма “Транспорт”, но за да отговори на изискванията той трябва да бъде утвърден от Министрески съвет като национален. Освен това проектът имат решаваща роля в транспортната инфраструктура, в национален план и на регионално равнище с комплексното си отражение върху развитието на областта. Комуникационните възможности на региона са базови фактори за бъдещото планиране във всички сфери от живота на местното население. Реализирането на този инфраструктурен проект ще генерира потоци на търговски и икономически обмен, които ще допринесат за икономическото му оживление.”

Ето и част от писмата, които Мариян Костадинов получи от своите колеги в подкрепа на  „Западен обходен път на Габрово и  тунел под връх Шипка”:

За Пламен Стоилов-областен управител  на област Русе „Реализирането на проекта ще доведе до редица ползи, осигурявайки по-бързо и по-надежно пътуване, модернизирана транспортна връзка по направлението на ТЕТК №9, което ще подсили търговските, туристическите, културните и други връзки между Гърция-България и Румъния…Доизграждането на пътната инфраструктура на България е базисна предпоставка за по-ефективно интегриране на българската в общоевропейската пътна мрежа, за ускоряване на регионалните процеси на сближаване и ще спомогне за устойчиво развитие на икономиката на РБългария.”

„…С реализацията на инфраструктурен проект „Западен обходен път на Габрово и  тунел под връх Шипка” ще бъдат премахнати сега съществуващите трудности, същият ще генерира потоци на търговски и икономически обмен, които ще допринесат за икономическо оживление в регионите през които преминава път Е-85.”- Иванка Таушанова, областен управител на област Кърджали.

„Изразявам своята увереност в успешното реализиране на цитирания проект, предвид факта, че за изграждането на модерна транспортна инфраструктура са необходими ангажираност и конструктивност в работата на всички институции и организации…” – се казва в писмото на Йордан Николов, областен управител на област Стара Загора.

«Предвид постигнатите договорености за трасето на трансевропейски пътен коридор № 9, Правителството прави всичко необходимо за ускоряване работата по проектите за изграждане и реконструкция на съоръжения и пътни участъци по него. Присъединявам се към Вашето искане за обявяване на проект „Западен обходен път на Габрово и  тунел под връх Шипка” за национален обект, което ще облекчи административните процедури при неговата подготовка.” – Марин Кавръков, областен управител на област Сливен.

За шеста поредна година Областна администрация – Габрово ще се включи в „Мениджър за един ден”

На 29 март /вторник/ Областна администрация – Габрово ще приеме новите си специалисти. Това са ученици от ПГИ „Рачо Стоянов”, Национална Априловска гимназия, СОУ „Васил Левски”-Севлиево и студенти от Технически университет- Габрово, които са изявили желание да участват в инициативата на Джунийр Ачийвмънт „Мениджър за един ден”.  Целта е да се създаде и поддържа тясна взаимовръзка между образованието и практическото обучение на младите хора. Във връзка с образованието и младите хора Областният управител има ясно изградена визия и последователна политика, която провежда. През изминалата година Костадинов категорично показа, че застава зад връзката между образованието и бизнеса и зад това учениците да имат повече възможност за практика, за да отговорят на нуждите на бизнеса адекватно. И тази година младите хора ще се включат активно в работния процес на администрацията. Те ще бъдат както ръководители, така и ще се запознаят „отвътре” с работата във всички други направление.

Областна администрация - Габрово ще подкрепи призива на световната природозащитна организация WWF

Областна администрация - Габрово  ще подкрепи призива на световната природозащитна организация WWF за политика на разумно и икономично използване на електроенергията и ще изрази своята съпричастност, като изключи фасадното осветление и всички електрически системи в сградата, с изключение на тези, които осигуряват непрекъсваемост на работния  процес за 1 час на 26 март /събота/ в 20.30ч.

Изпълняващият функциите в момента на  Областен управител - Пламен Недков призова всички служители от администрацията също да изразят своята съпричастност. Той е убеден, че габровци са отговорни и разумни хора и не са им  безразлични екологичните проблеми, затова апелира към всички, които  имат възможност, да подкрепят световната инициатива „Часът на Земята" , и да дадат своя принос в глобалната кампания за борба с промените в климата. „Да не забравяме, че габровци по презумпция са пестеливи хора, така че ще могат да спестят, както от унищожаването на дърветата, така и от сметките си за ток” – пошегува се Недков.

Дирекция „Инспекция по труда” – Габрово представи доклад за работата си пред ОСУТ

Вчера в Областна администрация се проведе редовно заседание на Областния съвет по условия на труд. Дневният ред включваше отчет за работата на Дирекция „Инспекция по труда” – Габрово за 2010, предложения за изменение и допълнение към правилника за дейността на съвета и точка „Разни”.

Представител на Д”ИТ” докладва че за 2010 г. броят служители в дирекцията е намален от 8 на 7. Извършените проверки – периодичен контрол са 24. 171 са разследваните жалби, 191 – извършени проверки и дадени предписания. Установени са 3815 нарушения от тях 1330 са по трудово правоотношение.

Акцент в робата на инспекцията през 2010 е било установяването на лица без трудови договори – след извършените проверки работещите без договор са 216.

Продължава да има фирми, които не плащат на своите служители.

В сектора металообработване– инспекторите са направили констатация, че се работи с остаряло оборудване, както и че условията на труд не са били съобразени с тези за зимния период.

За отчетния период няма сериозни трудови злополуки.

 

4 млн. лева за „Обходен път Поповци” ще има – увериха от АПИ

Вчера, по искане на Областния управител Мариян Костадинов, в АПИ се състоя среща, касаеща завършването на Обходен път Поповци. На срещата присъстваха всички заинтерисовани страни –Лазар Лазаров, член на УС на АПИ, Валентин Зарев от „Пътстройинвест инженеринг”, представител на проектантската фирма, както и на главния изпълнител „Пътни строежи” АД. Целта на срещата беше уеднаквяване на взаимодействието между инвеститора, проектанта и изпълнителя. По незнайно какви причини обходният път е бил разделен на два етапа - първото разрешение за строеж е от  април 1984 г., като от тогава до 2006 г. променливо през различен период са извършвани различни строително-монтажни дейности. През последните пет години Пътното ведомство не е отпускало никакви средства за довършване на обекта.  „Неясни остават за мен причините, поради които един обект с толкова дългогодишна история и с необходима инвестиция от 4 млн.лв, с оглед цялата инвестиционна програма на АПИ, не е бил дофинансиран”- коментира Костадинов.

В хода на срещата стана ясно, че има валиден работен проект, има валидно разрешение за строеж, което трябва да бъде усъвършенствано поради твърде задната си дата, има валиден Договор с фирма, осъществяваща строителен надзор и има Договор за извършване на строителни работи.  На въпроса „Какво липсва?” областният управител отговори „Нека всеки сам си отговори какво няма. Не искам и не мога да приема, че за всичките тези години четирите млн. лв са единствения препъни камък пред област Габрово и пред един достатъчно важен инфраструктурен обект. Защото неоспорим факт е, че след въвеждането в експлоатация н обходния път комфортът на живот в населеното място значително ще бъде подобрен и предпазен от един от най-натоварения трафик в областта.”

През следващата седмица ще се проведе среща на нарочна работна група, която ще установи видовете строително-монтажни работи и респективно ще определи тези, които са необходими за окончателното довършване на обекта.

Относно срока за изпълнение  и пускане в експлоатация на обекта, представителите на строителната фирма казаха, че при отворено финансиране имат пълна готовност за разконсервиране и започване на строителни работи, които ще бъдат завършени за 9 месеца. Костадинов обаче помоли да преразгледат наличните ресурси и ако е възможно срокът за изпълнение да бъде намален на 6 месеца.

Показателен за сериозността на намеренията и резултат от направените постъпки през изминалата година е фактът, че макар и цялата инвестиционна програма на АПИ за 2011 г. за ново строителство да е 10 млн., Лазар Лазаров декларира пред областния управител на Габрово ангажираността на ведомството да подсигури необходимите 4 млн.лв.

Още статии...