РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Прецизирани са задачите на Съвета за координация при управлението на средства от ЕС

Правителството одобри промени в три нормативни акта – ПМС 70/2010, ПМС 121/2007 и ПМС 5/2012, за да прецизира задачите, състава, експертното и техническото подпомагане на Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз.

От функциите на вицепремиера и министър на правосъдието отпадат тези по координация и контрол на управлението на инструмента за предприсъединителна помощ и инструмента „Шенген”. С цел постигане на по-голяма ефективност, в състава на Съвета се включват вицепремиери и министри, отговарящи за реализирането на политики, подкрепени с финансова помощ на европейските фондове. Определя се конкретно административно звено в рамките на Централното координационно звено – дирекция „Програмиране на средствата от ЕС”, за секретариат на Съвета.

С промяната в ПМС 5/2012 отпада изискването проектите на Споразумението за партньорство и програмите да бъдат разглеждани от Съвета за развитие, като се запазва изискването те да бъдат одобрявани от Министерския съвет.