РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Агенцията за хората с увреждания обявява конкурс

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване
на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места.Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.
Проектите се изготвят по Методика, съгласно чл.17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, във връзка с чл.25, ал.1 и чл.8, т.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Съгласно чл.2 -Целева група на представените за одобрение по тази Методика инвестиционни проекти са:

  1. безработни лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, които се водят на отчет в Дирекция „Бюро по труда”за съответния регион на страната.
  2. лица с трайни увреждания, работещи при работодателя. 
  3. лица, работещи при работодателя, които в периода на изпълнение на своите трудови ангажименти са получили статут на лица с трайни увреждания.

  Работодателите могат да кандидатстват пред АХУ за отпускане на средства за покриване на разходи по три компонента

  1. компонент 1- за осигуряване на достъп до разкривани работни места за лица с трайни увреждания до 7500лв. 
  2. компонент 2 -за приспособяване на работни места за лица с трайни увреждания до 2500 лв.
  3. компонент 3- за оборудване на работни места за лица с трайни увреждания – до 6000 лв. 

  В случай,че създаваното работно място е предназначено за новоназначавано лице по чл.2, т.1, отпусканата субсидия за оборудване се увеличава до 8000 лв..

   Срокът за подаване на проектите /4 екземпляра/ на хартиен и един екземпляр на магнитен носител /формуляр и бюджет/ за конкурса е: до 17.30 ч. на 27.06.2011 г. Проектните предложения се представят в Деловодството на АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233.

   Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73
   Конкурсната документация
   можете да намерите в Интернет страница на АХУ

   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.