РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Заповед на областния управител за пожароопасния сезон

Областният управител Мариян Костадинов издаде заповед, с която определи за пожароопасен сезонът в горите за времето от 16.05.2011г. до 30.10.2011 г. В този период се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м. от границите на горските територии, а изхвърлянето на горимите отпадъци да става само на регламентираните за целта места/контейнери за смет и сметища/.

Ръководителите на общини, кметства, ведомства и собственици на гори трябва да създадат необходимата организация за осигуряване пожарната безопасност в горските територии. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селско стопански земи в близост до горски територии са отговорни да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.

Органите на пожарна безопасност и защита на населението и служителите на Изпълнителна агенция по горите и нейните структури трябва да спрат дейности или машини и съоръжения, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникването на горски пожар, а кметовете на населени места - да организират денонощна телефонна връзка с органите на пожарна безопасност и защита на населението по места за своевременно информиране в случай на пожар.

Настоящата заповед е изпратена до Кметовете на общините в областта, Областното управление „Пожарна беозпасност и защита на населението“, Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ОД „Земеделие“, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – Габрово, ДПП „Българка“, НП „Централен Балкан“, СЛРД „Чардафон“ и ТД „Узана“.

Пълният текст на Заповедта може да прочетете на интернет страницата на администрацията в раздел „Областна администрация“, секция „Заповеди на Областен управител“