РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ,, ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА ” - за общини и кметства

МОСВ и ПУДООС откриват

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ,, ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА ”

на тема:

„ ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ” 

 

Участници в конкурса могат да бъдат общини  и кметства от цялата страна.

За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева.

Изисквания към съдържанието на представените проекти:

1.      Обяснителна записка – кратко изложение на съдържанието на проекта, неговите цели и задачи.

2.      Данни по посочените критерии – систематизирани в таблица.

3.      План сметка за необходимите разходи за реализация на проекта. Средствата за почистване да не надвишават 20% от стойността на проекта. Не се финансират печалба, семинари, озвучаване, командировки, възнаграждения, хонорари, лекторски и др. административни разходи.

4.      План за местоположението на обекта – замърсените площи / зелени площи, междублокови пространства,  дерета, корита на реки, спортни площадки и други /  и ясно означени частите от тях, които ще се почистват, озеленяват и облагодаряват.

5.      Проект за озеленаване и възстановяване на зона за отдих, включително залесяване и зацветяване на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих /пейки, беседки и т.н./,изграждане или ремонтиране на детски площадки, спортни съоръжения и др.

6.      Писмо на общината / кметството / за обществената значимост на проекта.

7.      Декларация от общината /кметството/, че към датата на обявяване на конкурса, за предлагания проект или за част от него не са били отпускани средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

8.      Краен срок на дейностите по проекта 30.08.2011 г.

Критерии за оценка:

1. Размер на почистените площи / в дка/

2.      Разходи за почистване на 1дка

3.      Размер на озеленените площи /в дка/

4.      Разходи за озеленяване на 1 дка.

5.      Инвестиция за създаване и възстановяване на зони за отдих /пейки, беседки и т.н./, изграждане или ремонтиране на детски площадки, спортни съоръжения и др. / в лева/

6.      Предложение за устойчивост на проекта. Например в случаите на изграждане на нови съоръжения или озеленяване на площи кой ще поеме последващото стопанисване или подръжка на изградените по проекта обекти.

7.      Мерки за недопускане на повторно замърсяване на почистените площи и за поддържане на възстановената/създадената зона за отдих и др.

8.      Обществено участие – в т.ч. доброволен труд, подкрепа от частни лица и фирми, неправителствени организации и др.

Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС по пощата с обратна разписка ( на плика задължително да е изписан телефон за връзка ), бул.,,Мария Луиза” 22, София 1000, с краен срок 18.02.2011 година /включително/. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 16.03.2011 година на електронния сайт на МОСВ: www.moew.government.bg 

Допълнителна информация може да получите от ПУДООС – тел.02/9406652; 02/ 940 6251 .