РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Областен управител на област с административен център Габрово на основание §4 к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл. 28б ал. 8 от ППЗСПЗЗ съобщава, че със Заповед № РД-02-01-39/17.03.2014 година, обнародвана в Държавен вестник брой 31/04.04.2014 г. е одобрен плана на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землище с. Копчелиите – първи етап, ЕКАТТЕ 38577, община Габрово, област Габрово, който е изложен в техническата служба на Община Габрово.

Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти заинтересованите лица могат да подават чрез Областен управител - Габрово пред Районния съд в 14-дневен срок от обнародването на заповедта.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО ОБЯВЯВА ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

На основание чл.19, ал.1 от ЗДС, във връзка с чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от ППЗДС и Заповеди № № ДС-02-29 и ДС-02-30 от 07.03.2014 г.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО

ОБЯВЯВА  ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на следните недвижими имоти – частна държавна собственост, а именно:

І. Самостоятелен обект с идентификатор 14218.501.754.2.13 по КККР на гр. Габрово, с полезна площ 52,56 кв.м., адрес на обекта гр. Габрово, ул. „Зелена ливада” № 13, вх. Б, етаж V, апартамент 13, при следните условия:

1. Предназначение – за жилищни нужди;

2. Начална наемна цена – 86,86 лв.;

3. Стъпка за наддаване – едно на сто от началната наемна цена, равняваща се на 0,87 лв.;

4. Срок за отдаване под наем - 10 години;

5. Търгът да се проведе на 10.04.2014 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на Областна администрация - Габрово, пл. “Възраждане” № 5, етаж І;

6. Депозит за участие в търга в размер на десет на сто от началната наемна цена, равняващ се на 8,69 лв. да се внесе по сметка на Областен управител - Габрово IBAN: BG09 STSA 9300 3305 0169 08, BIC: STSABGSF при “Банка ДСК” ЕАД – офис Габрово.

ІІ. Самостоятелен обект с идентификатор 14218.501.784.6.19 по КККР на   гр. Габрово, с полезна площ 56,73 кв.м., адрес на обекта гр. Габрово, ул. „Чумерна” № 6, вх. В, етаж VІІ, апартамент 19, при следните условия:

1. Предназначение – за жилищни нужди;

2. Начална наемна цена – 110,51 лв.;

3. Стъпка за наддаване – едно на сто от обявената начална наемна цена, равняваща се на 1,11 лв.;

4. Срок за отдаване под наем - 10 години;

5. Търгът да се проведе на 10.04.2014 г. от 10,30 ч. в заседателната зала на Областна администрация - Габрово, пл. “Възраждане” № 5, етаж І;

6. Депозит за участие в търга в размер на десет на сто от началната наемна цена, равняващ се на 11,05 лв. да се внесе по сметка на Областен управител - Габрово IBAN: BG09 STSA 9300 3305 0169 08, BIC: STSABGSF при “Банка ДСК” ЕАД – офис Габрово.

 

продължава>

Агенцията за хората с увреждания обявява конкурс

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване
на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места.Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.

продължава>

Г Р А Ф И К за заснемане на имотите попадащи в териториите по §4 в землищата на с.Борики и с.Боженц

Г Р А Ф И К

за заснемане на имотите попадащи в териториите по §4 в землищата на

 

с.Борики и с.Боженците, общ.Габрово

продължава>