РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

новини от правителството

Приет е отчет за изпълнението на Плана за действие за намаляване на административната тежест

Министерският съвет се запозна с отчет за изпълнението на Плана за действие за намаляване на административната тежест с 20 на сто до края на 2012 г. Планът беше приет в края на м. април м. г., а отчетът обхваща периода до 30 септември 2011 г.

Планът за действие съдържа 135 мерки, разпределени в групи съгласно петкомпонентния модел за опростяване на административната тежест: обмен на информация между институциите (събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса); подаване на сведения по електронен и мрежов път; премахване на задължения за информиране; намаляване на честотата, разработване на инструкции, опростяване на терминологията; комплексни мерки (обхващат по няколко от изброените видове действия).

Към края на септември 2011 г. напълно или частично (в законодателната си част) трябваше да бъдат изпълнени 127 общи мерки. От тях са изпълнени 89 мерки (70%), а в процес на изпълнение са 37 мерки (29%).

22 от 37-те мерки, при които има забавяне на изпълнението във връзка с приемането на необходимите законодателни промени, са в ресора на МЗХ, като за 8 от тях срокът за изпълнение е удължен спрямо първоначално предвидения. Забавяне се отчита и при МЗ (5 мерки), МИЕТ (5 мерки), МОСВ и МФ - по 2 мерки, Агенция „Митници” и КФН - по 1 мярка. Изпълнението на една мярка от ресора на МФ се отлага за неопределено време, тъй като изпълнението й ще бъде възможно при наличието на единен електронен портал за цялата държавна администрация.

Основното намаление на административната тежест се предвижда при изпълнението на всички мерки със срок до края на 2011 г. - общо около 17% от цялото очаквано 20-процентно намаление. Тогава освен законодателни инициативи, които осигуряват правната рамка на електронно подаване и обмен на информация, се предвижда да бъде създадена и техническа възможност за тяхното практическо осъществяване.

Към настоящия момент е идентифициран потенциален риск от забавяне на изпълнението на част от мерките за създаване на техническа възможност за подаване на сведения по електронен път поради липса на финансови средства в МВР, МЗ, ИАГ и Националната служба за зърното и фуражите.

Нови механизми ще регламентират продажбата и закупуването на дървесина от държавните и общински гори

Правителството прие Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Основно място в наредбата заема определянето на реда и условията за възлагане извършването на дейности в горските територии. В тази връзка в нея са намерили място разпоредби, свързани с начина за провеждане на процедури за възлагане и общи условия при подписването на договорите с определените за изпълнител лица.

Наредбата предвижда възможности за сключването на дългосрочни договори за срок до 15 години за продажба на дървесина, както и договори с местни фирми, осигуряващи заетост в планинските и селските региони на страната.

По реда на наредбата се предвижда да бъде извършвана продажбата на дървесина от държавните и общинските гори на българските физически и юридически лица, включително и на дървата за огрев и строителната дървесина за местното население. Предвидено е ползването на дървесина да се извършва основно от търговци, регистрирани в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите, което е в унисон с усилията на държавата да ограничи влиянието на сивия сектор в българската икономика. Като изключение са посочени случаите, в които физически лица закупуват дървесина за лична употреба без право на продажба.

В тази връзка, в наредбата са определени и конкретни възможности за закупуване на дърва за огрев и строителна дървесина от гражданите за лична употреба, а именно – продажба по ценоразпис без провеждане на състезателна процедура. Предложени са няколко варианта, чрез които местното население може да се снабди с необходимите количества дървесина. Това ще става след издаване на позволително по образец от директора на държавното горско или ловно стопанство за горските територии - държавна собственост, съответно от кмета на общината за горските територии - общинска собственост. Гражданите могат да закупуват и добита дървесина от склад по цени, утвърдени от директора на съответното държавно предприятие по чл. 163 от Закона за горите, или от общинския съвет, в случаите на продажба от общински гори.

С наредбата се въвежда и възможността за продажба на дървесината чрез електронен търг.

В наредбата са предвидени достатъчно възможности, чрез които българските фирми да участват в облекчени и прозрачни процедури за възлагане изпълнението на дейности в горските територии или за закупуване на дървесина и недървесни горски продукти. Определен е и облекчен ред, по който гражданите да закупуват дървесина за лична употреба.

Наредбата отговаря на обществения интерес и на очакванията на българските граждани и фирми, които ползват дървесина или извършват дейности в горските територии, като регулира по нов начин и отношенията между държавата, като собственик на гори, и българския бизнес.

Възнагражденията в администрацията ще зависят само от резултатите

Правителството прие предложението за въвеждане на нов модел на заплащане и оценяване на служителите в дръжавната администрация. На заседанието днес бяха одобрени предложените от Съвета за административна реформа наредби за условията и реда за оценяване на изпълнението на служителите в държавната администрация; за заплатите на служителите в държавната администрация; за документите за заемане на държавна служба и за длъжностните характеристики на служителите в държавната администрация.

Влизането в сила на документите създава ясни правила за формирането и увеличението на работната заплата на служителите, както и обвързване на възнагражденията с постигнатите резултати. Целта е да се привличат и задържат висококвалифицирани и образовани служители.

Предлага се формирането на нова схема относно изплащането на възнагражденията на служителите, като те вече ще се състоят от една постоянна, непроменяща се част и допълнителни възнаграждения, които от своя страна са с постоянен и с непостоянен характер. Това ще спомогне за индивидуализиране и специфициране на заплащането на всеки отделен служител. Определянето му ще зависи от професионалния опит, индивидуалните знания и умения на служителя, проявените компетентности, положените усилия и постигнатите резултати при изпълнение на поставените цели и задачи. Предвижда се разходите за основни заплати и за допълнителни възнаграждения с постоянен характер да са в размер не по-малък от 70 на сто от средствата за работна заплата, а разходите за допълнителни възнаграждения с непостоянен характер да са до 30 на сто.

С преструктурирането на работната заплата и отпадането на допълнителното възнаграждение за прослужено време, което вече ще се инкорпорира в основната месечна заплата на служителя, ще се даде възможност за равно третиране на новопостъпилите служители и тези с дългогодишен опит в администрацията.

Налагането на нова матрица на заплащането ще доведе до един конкретен и точен размер на индивидуалната заплата. Този размер би могъл да се променя ежегодно, в зависимост от получената оценка на индивидуалното изпълнение на служителите, което се извършва по обективни и безпристрастни критерии. Заплатите в матрицата са определени съобразно длъжностните нива в Класификатора на длъжностите в администрацията, като за всяка длъжност има шест степени с минимален и максимален размер, в рамките на които заплащането може да варира. Въвежда се възможност за увеличение на индивидуалната заплата на служителите според оценката на изпълнението.

Премахва се допълнителното материално стимулиране от приходи от административни такси и глоби, което е лоша практика в момента и неправилен стимул за мотивация на служителите. Въвежда се възможност за допълнително възнаграждение с постоянен характер за привличане и задържане на служители за изпълнение на длъжности с особено важно значение за административната структура, като разходите могат да бъдат до 2% от разходите за заплати.

Допълнителните възнаграждения за постигнати резултати (с непостоянен характер) ще се определят въз основа на оценка на резултатите от дейността на структурните звена (основни и съставни) в административната структура и отделните служители. Оценката на резултатите на основните звена, съставните звена и отделните служители ще се извършва по четиристепенна скала. Ще се създаде възможност допълнителните възнаграждения за постигнати резултати да бъдат разпределяни до четири пъти годишно, като справедливо ще се отчитат старанието и приноса на отделния служител. Ако служителят не се е справял с работата и не е спомогнал за постигане на целите на администрацията, то той няма да получава материално поощрение за съответния период.

С проекта се създава възможност за изплащане на допълнителни възнаграждения за изключителни постижения, които ще се определят и изплащат въз основа на мотивирана заповед на ръководителя на административната структура. Разходите за допълнителни възнаграждения за изключителни постижения се предвижда да бъдат до 5 на сто от разходите за заплати.

Единната система на заплащане ще се отнася до заетите в централната и общинските администрации по трудово и служебно правоотношение с изключение на силовите ведомства и специализираните структури към администрацията на Президента и на Народното събрание. Предвижда се тя да бъде въведена и в администрации, които са работили по специални закони, като НОИ, НЗОК, СЕМ, КРС и др. За целта министрите приеха днес проектозакон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител.

Край Севлиево ще бъдат добивани на концесия строителни материали

Правителството предостави на „Напредък” АД 25-годишна концесия за добив на строителни материали – мергели, от находище „Севлиево”. Теренът с площ от 355 236 кв. м се намира край град Севлиево. Очакваното годишно концесионно плащане е в размер на 34 340 лв., като 50 на сто от него ще постъпват по бюджета на Община Севлиево. Предвижданите инвестиции през периода на концесията за обезпечаване на производствената дейност и на мероприятията по рекултивация на засегнатите от добива терени са за над 514 хил. лв.

Министър Найденов ще забрани лова в дните на изборите

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов обяви, че ще забрани лова в неделите на изборите на 23 октомври и на балотажа. Причината е да не стават инциденти. За сметка на това ще удължим ловния сезон с две недели до края на януари 2012 г., допълни той.

Още статии...