РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

новини от правителството

България е първенец сред държавите от ЕС по електронно преброяване

Правителството прие доклад за дейността на НСИ през 2011 г.

и Национална статистическа програма за 2012 г.

 

В България 41,2% от преброените граждани са направили това чрез интернет. Този резултат нарежда страната ни на първо място сред европейските държави, обявили данни за електронно преброяване до момента. Това е посочено в Доклада на Националния статистически институт за приключване на Преброяване `2011 и за основните резултати от него.

Преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 г. беше първото проведено в България в качеството й на държава-член на Европейския съюз съгласно Регламент 763/2008 при прилагане на хармонизирана методология. За първи път се проведе и преброяване по интернет чрез електронен въпросник като метод за регистрация на статистическите данни.

Преброяването беше характерно и с това, че окончателните данни от него бяха обявени в безпрецедентно кратки срокове – в рамките на същата година. В останалите държави-членки тези процедури се планира да завършат най-рано в края на 2012 г.

Преброяването се проведе от 1 до 28 февруари м. т. То е 17-ото поред в демографската история на страната. Събирана беше информация за ЕГН, имената и пола на лицата и отношенията им в домакинството и семейството, постоянен и настоящ адрес, дата и място на раждане, гражданство, етническа група и майчин език, религиозност и вероизповедание, юридическо и фактическо семейно положение, брой живородени (осиновени) деца, промяна в обичайното местоживеене, завършена степен на образование, икономическа активност и статус в заетостта, месторабота и основна трудова дейност, трудова миграция, източници на средства за съществуване, наличие на ограничения и процент трайно намалена работоспособност. Проведени бяха и две извадкови изследвания – за раждаемостта и репродуктивното здраве и за миграцията и миграционното поведение.

Преброяването е единственият източник за събиране на изчерпателна информация за установяване на общия брой на населението на България и неговото териториално разпределение. То е единственото статистическо наблюдение, което е част от официалната история на страната и е задача с национално значение. Данните от проведените преброявания дават възможност да се проследи в рамките на над стогодишен период развитието на човешкия капитал в България, да се характеризира възпроизводството на населението и неговата териториална мобилност.

Данните от преброяването сочат, че към 1 февруари 2011 г. населението на България е 7 364 570 души. Намалението в последния 10-годишен период е с 564 331 души или с 0,7% средногодишно. Две трети от намалението на населението се дължи на отрицателния естествен прираст, а една трета – на външната миграция. Съотношението жени/мъже е 51,3% към 48,7 на сто. Запазва се и тенденцията на урбанизация – в градовете живеят 5 339 001 души. Най-голяма по брой население е област София (столица), в която са 17,5% от населението на страната, а най-малка е област Видин с 1,4% от населението.

Преброяването на населението и жилищния фонд на България е било основна задача на НСИ през 2011 г., сочи отчет за дейността на ведомството, одобрен на правителственото заседание. Сред основните приоритети в работата на националната статистика са били също намаляването на натовареността на респондентите, подобряването на качеството на статистическата информация, на нейното съхранение и разпространение, ускореното внедряване на информационните и комуникационните технологии, както и редица мерки за засилване на доверието към официалните данни.

През м. г. най-търсени са били данните на НСИ в областите „Население и жилища”, „Заетост и безработица” и „Пазар на труда – наети и работна заплата”, следвани от „Услуги – търговия, транспорт, строителство, туризъм и др.”, „Цени и инфлация” и „Социални статистики”. За цялата година НСИ е провел 218 статистически изследвания.

Сред приоритетите в Националната статистическа програма за 2012 г., която Министерският съвет прие днес, са внедряването на нови комбинирани методи за събиране на данни и ефективно използване на административните източници за статистически цели. В документа са включени 270 дейности, вкл. изследвания в различни области, развитие на статистическата инфраструктура и др.

Кабинетът одобри Постановление за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 год

Правителството одобри в определения със Закона за устройството на държавния бюджет срок Постановление за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 година.

С постановлението се утвърждават и конкретизират бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по отделни бюджетни показатели и по програми в рамките на определените им параметри и утвърдените разходи по политики със Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 година.

За по-добрата организация на изпълнението на републиканския бюджет и за създаването на условия за по-добра прозрачност с постановлението са регламентирани процедурите за отпускане и разходване на планираните в годишния закон средства.

За по-добра отчетност, прозрачност и улесняване на достъпа до информация при управлението на бюджетите, в акта са включени разпоредби за публикуване в самостоятелна категория, обособена на интернет страниците на съответните държавни органи, на утвърдените им бюджети, актуализираните им програмни формати, тримесечните им финансови отчети за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми, отчетите им за полугодието, както и годишните им отчети за изпълнението на политиките и програмите за 2012 година.

В постановлението разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения са обединени в обща позиция „разходи за персонал”. По този начин се осигурява по-голяма гъвкавост при управлението на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по републиканския бюджет.

 

 

 

 

 

Кабинетът прие Националния план за действие по заетостта през 2012 г.

Правителството прие на днешното си заседание Националния план за действие по заетостта през 2012 г. Той е инструмент за реализиране на целите и поетите ангажименти на страната по отношение на Стратегията на ЕС Европа 2020 и мерките включени в Националната програма за реформи 2011 - 2015 г. Мобилизирането на всички възможности за осигуряване на заетост и инвестиране в човешките ресурси са от първостепенно значение през следващата година.

Планът е разработен на база одобрената от Националния съвет за насърчаване на заетостта Рамка с основните приоритети и направления на действие през 2012 г.

Целите и действията за тяхното постигане през следващата година се съсредоточават върху преодоляването от една страна на негативните последствия на пазара на труда в резултат от кризата и от кризисни обрати в международната конюнктура, а от друга страна, в осигуряване на подкрепа на бизнеса за повишаване търсенето на работна сила и подготовка на кадри с необходимата квалификация.

Визията на Националния план за действие по заетостта през 2012 г. е „Повишаване на заетостта чрез осигуряване на качествена работна сила и включване в заетост на неравнопоставените групи на пазара на труда, приоритетно от най-засегнатите от кризата региони".

Основните приоритети на националната политика по заетостта през 2012 г. включват:

• Увеличаване на заетостта чрез бързо и ефективно устройване на работа на безработните, както на първичния пазар на труда, така и по програми и мерки по Закона за насърчаване на заетостта, включително активиране на неактивните и обезкуражените лица;

• Повишаване качеството на работната сила чрез придобиване на нова квалификация, повишаване на квалификацията и уменията на заетите и безработните за осигуряване на необходимите кадри за преструктуриране на икономиката, по-висока производителност на труда, по-добро съответствие с потребностите на пазара на труда;

• Ограничаване на безработицата в регионите с ниска заетост и високо равнище на безработица.

През 2012 г. активната политика на пазара на труда ще бъде приоритетно насочена към следните целеви групи:

• Безработни младежи до 29 г.;

• Безработни над 50-годишна възраст;

• Неактивни лица, желаещи да работят в т.ч. обезкуражени лица;

• Безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на умения, в т.ч. безработни с ниско образование

(включително от ромски произход);

• Хора с увреждания.

Националният план за действие по заетостта през 2012 г. включва действия в следните основни направления:

• Обучение на безработни лица (включително по дефицитни професии); мотивиране и професионално ориентиране на безработни лица; обучения на заети лица предимно чрез предоставяне на ваучери за обучение,

• Наемане на субсидирани работни места на уволнени лица и лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда включително лица от ромски произход и лица в риск от социално изключване и обедняване; насърчаване на мобилността;

• Развитие на услугите на Агенцията по заетостта по информиране, консултиране, насочване към заетост на първичния пазар на труда; активиране на продължително безработни и неактивни лица, включително чрез специализирани медиатори;

• Наемане на безработни с престой на пазара на труда над 6 месеца на т. нар. „зелени работни места";

• Съвместна работа със социалните партньори за осигуряване на заетост, повишаване на гъвкавостта и сигурността на пазара на труда, развитие на регионализацията на активните програми и мерки;

• Подобряване на социалната сигурност и социалното включване.

Ефективността и ефикасността на активните политики на пазара на труда ще бъде оценявана с цел използване на наличните ресурси за постигане на оптимални резултати.

В резултат от реализирането на всички заложени действия, програми, проекти и мерки в Националния план за действие по заетостта през 2012 г. и при благоприятно развитие на стопанската конюнктура се очаква:

• Коефициент на заетост за групата (15-64 г.) - 59 %;

• Коефициент на заетост за групата (20 - 64 г.) - 64.5 %;

• Коефициент на заетост за групата (15 - 24 г.) - 22 %;

• Коефициент на заетост сред по-възрастните лица (55-64 г.) - 44 %;

• Осигуряване на заетост със средства от държавния бюджет на над 27 хил. безработни, от които нововключени - над 20 000.

• Осигуряване на обучение, стажуване, заетост и социална интеграция на голям брой безработни, заети лица, ученици и студенти с финансиране по ОП „РЧР".

Националният план за действие по заетостта през 2012 г. ще бъде финансиран в рамките на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България средства за активна политика на пазара на труда в размер на 73 млн. лв.

Най-масовите програми за обучение и заетост ще продължат да се прилагат, като в някои от тях са направени промени, с цел повишаване на тяхната ефективност. След направена оценка са определени за финансиране и 168 регионални програми за заетост и обучение на безработни.

Със средства от държавния бюджет за активна политика ще се субсидират освен разходите за социални осигуровки за сметка на работодателя и разходите за трудови възнаграждения на наетите младежи (чл.36, ал. 1 от ЗНЗ), както и социалните осигуровки на наетите на „зелени работни места" безработни (чл. 55д от ЗНЗ).

Във връзка c увеличаването на минималната работа заплата се променя размерът на субсидираното трудово възнаграждение на включените в програми и мерки безработни лица, лицата, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст - 270 лв. при пълен работен ден (290 лв. от 01.05.2012 г., съгласно ПМС №300 от 10.11.2011 г.).

През 2012 г., се увеличава заплащането на ромските медиатори назначени на работа по Националната програма „Активиране на неактивните лица" - 320 лв. за наетите лица със средно образование и 400 лв. за наетите лица с висше образование.

Увеличава се и размерът на стипендията на участващите в обучения - 8 лв. на ден (при 4 лв. на ден през 2011 г.).

През 2012 г., ще продължи изпълнението на вече действащите схеми по ОП „РЧР" ( с финансиране от близо 350 млн. лева) и ще стартира изпълнението на нови схеми, които ще имат ключово значение за изпълнение на приоритетите в политика по заетостта:

Благодарение на значителния финансов ресурс по ОП „РЧР" ще се осигурят

възможности за обучения, стажуване, субсидирана заетост, насърчаване на мобилността, стартиране на самостоятелна стопанска дейност на безработни лица, включително хора с увреждания, информиране и консултиране за кариерно развитие и обучение на заети лица, обучения и стажуване за неактивни и обезкуражени лица, социални придобивки за заетите и др. Очаква се положителен ефект по отношение на заетостта в регионите с висока безработица благодарение на създаването на нови работни места за социални услуги или в социални предприятия. Ефективното и ефикасно изпълнение на политиката на пазара на труда през 2012 г., чрез включените в Националния план за действие по заетостта инициативи, политики, програми, мерки и схеми, ще допринесе за запазване на съществуващите и създаване на нови работни места и повишаване качеството на работната сила.

Унифицират се правилата за възнаграждение на служителите в администрациите, участващи в изпълнението

 

Правителството одобри методика, по която ще се определят, изплащат и възстановяват разходи за възнаграждения на служителите в администрацията на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, на местното самоуправление и на съдебната власт за изпълнение и управление на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на Европейския съюз. Методиката е включена като приложение към ПМС 62/2007 за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от еврофондовете.

Дейностите, свързани с изпълнение и управление на проекти, финансирани по оперативните програми със средства от европейските фондове, се осъществяват към момента по различен начин, съобразно индивидуалната преценка на бенефициентите и управляващия орган на съответната оперативна програма. Липсата на унифициран подход в начина на определяне на размера и изплащане на възнаграждението по тях води до диференциация и несправедливост. Одобрената днес методика залага принципите, въз основа на които справедливо, пропорционално и прозрачно ще се регламентира процесът на определяне, изплащане и възстановяване на разходите за възнагражденията, при спазване на принципа на доброто финансово управление.

Методиката предвижда да не се изплащат възнаграждения за управление и изпълнение на проекти на служителите, които получават допълнително заплащане за изпълнение на функциите по управлението на финансовата помощ от ЕС.

В документа е регламентирано, че възнагражденията ще се изплащат въз основа на месечни отчети за извършената работа за всяко лице, което участва в дейности по изпълнение и управление на конкретния проект. Отчетите трябва да включват както извършената работа, така и часова таблица за доказване на изработеното време във връзка с изпълнение на отчетените дейности.

Средствата за възнаграждения, както и дължимите върху тях задължителни здравни и осигурителни вноски, ще се изплащат от отпуснатите авансови, междинни и окончателни плащания по проекта от съответната оперативна програма.

Постановлението е прието на вносител.

С една година се удължава срокът за спиране на придобиваната давност по отношение на държавни и общи

Срокът за спиране на придобиваната давност по отношение на държавни и общински имоти да бъде удължен с още една година, предлага правителството с одобрените на днешното заседание изменения в Закона за собствеността. Съгласно решението, сега разписаният срок „31 декември 2011 г.” се заменя с „31 декември 2012 г.”

Чрез промяната ще се даде възможност за индивидуализиране на имотите, с оглед установяване наличие или липса на неактувани и безстопанствени държавни и общински имоти и съответно предприемане на действия по актуване. Целта е постигане в пълна степен на ефективен контрол върху управлението и стопанисването на тези имоти от страна на държавата и местното самоуправление. Това от своя страна ще доведе до пълноценното им използване, кореспондиращо с разпоредбите на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.

 

Още статии...