РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

новини от правителството

Министър Найденов: Млечните продукти с растителни мазнини трябва да носят етикет „Вредно за вашето з

Млечните продукти с растителни мазнини трябва да носят етикет „Вредно за вашето здраве”, както се слага на цигарите. Това обяви министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов на дискусия „Чиста храна”, организирана от вестник „24 часа”. Такъв етикет за сега, обаче не може да се сложи, тъй като има хора от бранша, които са против новата наредба за млечните продукти. Затова на този етап само разделяме продуктите с животински от тези с растителни мазнини на витрините в магазините, каза министърът. Той допълни, че ще се продължи в посока да не бъде подвеждан потребителя.

„Срам за България е саламуреното сирене да бъде с растителни мазнини”, допълни министър Найденов. Според него именно заради некачествената храна България е на първо място по сърдечно-съдови заболявания в Европейския съюз. „Предстои наредбата да бъде внесена за одобрение в Министерски съвет. След забележки от Европейската комисия, те ще бъдат нанесени и ще влезе в сила от 1 януари 2013 г. и няма да има отстъпление. Бизнесът с палмово масло е за милиарди и лобито е много силно”, посочи министър Найденов.

          Наредбата ще влезе в сила от следващата година, въпреки внесената жалба от някои от сдруженията на бизнеса, които я атакуват в съда, каза още министърът. По думите му човешкото здраве не може да се мери с пари.

          „Не се намесваме на пазара”, каза зам.-министър Цветан Димитров. Например Франция иска увеличаване на митата за внос на палмово масло в ЕС. Според него целта на наредбата е суровината от българските животновъди да влезе в млекопреработвателните предприятия. Затова се субсидира този сектор. Освен това се създава принадена стойност в българската икономика.    

          Атанас Къцов от Асоциацията на животновъдите посочи, че палмовото масло се внася нерафинирано и то съдържа канцерогенни вещества. Председателят на асоциацията на млекопреработвателите Димитър Зоров, каза, че ако се приеме наредбата, тя трябва да се изпълнява и да има контрол. България има няколко продукта, с които е позната и това са киселото мляко, бяло саламурено сирене и кашкавал. Нека да запазим тези продукти, допълни Зоров.

          Велимир Бояджиев, изпълнителен директор на „Лактима”, каза, че не са против наредбата в частта за съдържанието на растителни мазнини, а заради наложения непазарен подход.

 

 

Дирекция  „Връзки с обществеността и протокол”

 

Присъединяваме се към споразумение за трансгранично изпълнение на санкции, наложени за пътни нарушен

Правителството одобри проекта на споразумение относно улесняване на трансграничното изпълнение на наказания за пътно-транспортни нарушения, свързани с безопасността на пътищата. Документът ще бъде подписан при условията на последваща ратификация.

Споразумението има за цел да осигури практическо изпълнение на наложените финансови санкции за пътни нарушения, извършени в държава, различна от държавата на регистрация на автомобила. Нарушенията, за които ще се събират глоби по реда на споразумението, са превишена скорост, неизползване на предпазен колан или шлем, неспиране на червен сигнал на сфетофара, управление на МПС след употреба на алкохол или упойващи вещества, използване на забранена лента за движение, незаконно използване на мобилен телефон или други комуникационни средства по време на шофиране.

Съгласно разписания механизъм, държавата, в която е извършено пътното нарушение, си сътрудничи с държавата на регистрацията на МПС за установяване на извършителя, ако той не е известен, и му изпраща информационно писмо, с което го приканва да заплати глобата или да посочи кой е управлявал автомобила при извършване на нарушението. При изясняване на фактите и издаване на административен акт, той се изпраща на държавата по регистрация за изпълнение. По този начин се постига реално налагане на санкциите за пътни нарушения, извършени в чужбина.

От учебната 2012/2013 г. се въвежда целодневна организация на учебния ден и за учениците от III клас

Правителството прие постановление за изменение на свои нормативни актове, което ще позволи през учебната 2012/2013 г. да се въведе целодневна организация на учебния ден и за учениците от III клас.

С ПМС 186/2010 г. досега беше уредено финансовото осигуряване на целодневната организация на учебния ден за учениците от I и II клас на държавните и общинските училища. Новият документ осигурява финансово целодневните занимания и за децата от III клас, като остават условията за наличие на необходимите санитарно-хигиенни условия и желание от страна на родителите. Предвижда се да бъдат обхванати около 40 000 ученика от III клас, като в това число не са включени пътуващите от средищните училища. За целта ще са необходими 5 млн. лв. до края на 2012 г., които са планирани по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката.

С постановлението се повишава и размерът на допълнителните средства за обхванатите ученици в целодневна организация на учебния ден от I до III клас и за пътуващите ученици от средищните училища. Считано от 1 април 2012 г. се възстановява размерът на норматива за допълнителните средства за обхванатите ученици в целодневна организация на учебния ден до стойността, която беше първоначално определена с ПМС 84/2009, а именно 474 лв. Осигуряването на това увеличение ще бъде за сметка освобождаването на бюджетни средства, планирани за целодневната организация на учебния ден за първокласниците и второкласниците в средищните училища, които вече ще се получават от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Правителството спира процедурата по сключване на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането

Министерският съвет прие решение за спиране на процедурата по сключването от страна на България на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и неговите държави-членки, Австралия, Канада, Япония, Република Корея, Мексико, Мароко, Нова Зеландия, Сингапур, Швейцария и САЩ (АКТА). С това на практика България спира всякакви действия по влизането в сила на споразумението, включително по ратифицирането му.

Решението за одобряване на АКТА бе прието на заседание на Министерския съвет на 16 ноември 2011 г. Споразумението беше подписано на 26 януари 2012 г. в Япония от ЕС и 22 държави-членки.

Споразумението третира търговските аспекти на правата на интелектуална собственост, които са предмет на общата търговска политика на ЕС. Единствено наказателно-правните разпоредби на АКТА са от споделена компетентност на ЕС и на държавите членки. Ето защо Решението на Съвета за подписване на АКТА от ЕС е прието единодушно от всички 27 държави-членки през м. декември 2011 г. и страна по Споразумението са ЕС и нейните държави-членки.

За сключване и влизане в сила на Споразумението е необходимо съгласие от Европейския парламент и ратифицирането му от всички държавите-членки. Предстои обсъждането на АКТА от Европейския парламент, като непостигането на съгласие от него ще доведе до прекратяване на процедурата по сключването му.

Независимо, че АКТА още не е факт, в много държави-членки на ЕС, включително и в България, е налице загриженост сред гражданското общество относно прилагането на АКТА и защитата на гражданските права и свободи и по специално тези на потребителите в интернет. АКТА не налага изменения в действащото ни законодателство, но протестите срещу споразумението в много други европейски страни и у нас показват липсата на подкрепа сред широката общественост. В резултат, по информация от Постоянното ни представителство в Брюксел, Германия, Холандия, Кипър, Естония и Словакия все още не са подписали споразумението, като Германия вероятно ще изчака обсъждането в Европейския парламент. Правителствата на други страни като Полша и Чехия се обявиха за замразяване на инициираните процедури за ратификация до оценка на въздействието на АКТА.

Правомощията на ДКЕВР са регламентирани според промените в законите за енергетиката

Правителството измени Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката. Основната цел на промените е на подзаконово ниво да се регламентират детайлно правомощията на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) във връзка с новия Закон за енергията от възобновяеми източници и процедурата по извършване на одит, въведена с измененията в Закона за енергетиката през миналата година.

С новите текстове се разписват правомощията на ДКЕВР да одобрява предвижданите електрически мощности, които могат да бъдат предоставяни за присъединяване към преносната и разпределителните електрически мрежи на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, както и за извършване на одит. Редът и условията за вземането на решения за одобряване на предвижданите годишни електрически мощности по ЗЕВИ и за извършване на одит по чл. 201, ал. 2, т. 5 от ЗЕ са регламентирани в отделни глави.

Посочени са допълнителните данни и доказателства, които следва да бъдат представени при подаване на заявление за изменение и допълнение на издадена лицензия, свързани с осъществяването на дейността координатор на балансираща група. Това са задълженията на координатора и членовете в балансиращата група, изискванията за подаване на прогнозни графици от членовете й, сроковете за извършване на физически и финансов сетълмент в рамките на балансиращата група и др.

Въвеждат се разпоредби, с които операторите на преносните и разпределителните електрически мрежи се задължават да изготвят инвестиционни и ремонтни програми за всяка година от бизнес плана. В тях трябва да са предвидени средства за развитие на мрежите, свързани с присъединяването, преноса и разпределението на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници, както и за изграждане на необходимите междусистемни връзки за реализация на съвместни проекти за производство на електроенергия от възобновяеми източници на България и държави-членки на Европейския съюз или с трети страни.

Към Глава трета – „Издаване на лицензии”, се създава нов раздел – „Събиране и предоставяне на информация по ЗЕВИ”, предвид контрола, който ДКЕВР трябва да оказва за изпълнение на заложените мерки и дейности на операторите. В раздела са регламентирани редът и сроковете за предоставяне на изискваната информация относно изпълнение от страна на енергийните предприятия на задълженията им по ЗЕВИ.

В нов раздел се регламентират и общите условия за достъп до мрежите за пренос и разпределение на електрическа енергия, каквото е изискването на ЗЕВИ. Предвижда се достъпът на производителите на енергия от ВЕИ до мрежите за пренос и разпределение на електрическа енергия да се осъществява на базата на договор за достъп при общи условия.

Промените в наредбата са приети на вносител.

Още статии...