РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

новини от правителството

Вицепремиерът Цветлин Йовчев ще ръководи Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Правителството определи вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев за председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Централната комисия е създадена със закон. Нейните задачи са да разработва и да предлага на Министерския съвет, на министерствата, на други ведомства и на юридически лица с нестопанска цел програми и дейности за предотвратяване и ограничаване на криминогенните фактори сред малолетните и непълнолетните. Тя също така обобщава съответните статистически данни, ръководи и контролира местните комисии, координира дейността на държавните органи и юридическите лица с нестопанска цел във връзка с борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и др.

Удължени са срокове по ПМС 89/2012

Правителството удължи със 17 месеца сроковете по две от преходните и заключителни разпоредби на ПМС 89/2012 г. за приемане на държавен военновременен план. Те се отнасят до определянето на юридически лица, изпълнители на военновременни задачи по чл. 12 от Наредбата за планиране на граждански ресурси за отбраната и до разработването на нови военновременни планове.

Причините за измененията са от правно-нормативен характер. Те са свързани с необходимост от актуализиране на подзаконовата уредба на материята, както и с настъпилите промени в състава и числеността на въоръжените сили, което изисква осъвременяване на военновременните задачи на юридическите лица.

Приета е тригодишна програма на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Министерският съвет в оставка прие програмата за дейността до 2015 г. включително на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Центърът е създаден през 2005 г., за да подпомага чрез интегриран подход провеждането на правителствената политика в тази област и изпълнява приоритетите на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Той мобилизира и акумулира ресурсите от различните донори и осигурява необходимото допълващо финансиране от републиканския бюджет за реализирането на проекти в изпълнение на целите на стратегията – гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини и училища; съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и превръщане на етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване, уважение и сътрудничество в обща образователна среда; приобщаване и приемане на родителите - роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот.

продължава>

Децата с изявени дарби ще получават целеви стипендии и през 2013 г.

Правителството в оставка прие Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2013 г. Целта е да се насърчат творческите заложби и потребности на талантливите ученици, както и на младежите с награди от престижни национални и международни конкурси, олимпиади и състезания, провеждащи се през календарната 2013 г.

В Програмата са включени тези престижни конкурси, олимпиади и състезания, които са с доказано висок критерий при излъчване на победителите и мотивират активно децата за високи постижения. Подборът е съобразен със спецификата на изява и проява на дарованието в детската и ученическата възраст в областта на изкуствата, науката и спорта.

продължава>

Министър-председателят Бойко Борисов: Истински ще се радвам да не трябва да се сбогуваме с инфраструктурните проекти, започнати от правителството

„Истински ще се радвам да не трябва да се сбогуваме, особено с магистрала „Струма“, не знам как ще я договорят, магистрала „Тракия“, българите знаят, че за края на месец май им я бях обещал, сега не носим отговорност. Така са и мариците, така са и двата ЛОТ-а може би на Яна ще станат и на Струма, защото там процесите са необратими и там са вече на асфалт. Но, оттам нататък как ще се оправят, дано българите след тези събития оценят, че всяка капчица кръв по този асфалт, който с такава радост полагаме не ни е нужна и, че изграждането на инфраструктурата беше единственият начин следващите години да се повдигне икономическият растеж, да дойдат инвеститори и да станем нормална държава“. Това заяви премиерът Бойко Борисов по време на днешното заседание на Министерския съвет.

 

„София е един типичен пример за седем години близо управление на ГЕРБ. Щеше да се случи това и с държавата, но в края на краищата хората имат право да изберат съдбата си.

продължава>

Още статии...