РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

новини от правителството

Пламен Орешарски: Въвеждаме данъчни облекчения за най-ниските доходи

Правителството възнамерява да предложи схема за данъчно облекчение на най-ниските доходи. Тя предвижда хората на минимална работна заплата да получат наведнъж в началото на 2015 г. удържания им през предходната година данък. Това ще става след подаване на годишна данъчна декларация, която ще е в много по-опростен вид спрямо досегашната. Според предварителните разчети мярката ще благоприятства около 200 000 души и ще лиши бюджета от близо 150 млн. лв. приходи. Това обяви министър-председателят Пламен Орешарски на организираната в Народното събрание дискусия „Борбата с бедността в България”. Идеята вече е обсъдена с икономическите екипи на парламентарните групи, които подкрепят кабинета, и с двата национално представителни синдиката.

Премиерът коментира, че подобна мярка ще постигне две цели – повишаване на разполагаемия доход на работещите на минимална заплата, без да се увеличават разходите за бизнеса, и реализиране на обещанието за повишаване на най-ниските доходи, без да се отказваме от предимствата на пропорционалното подоходно облагане.

продължава>

Първи отчет за изпълнение на управленската програма на правителството

Правителството представи първия си отчет, свързан с изпълненията на управленската си програмата.

С отчета можете да се запознаете тук

Приет е докладът за състоянието на администрацията през 2012 г.

Правителството прие доклада за състоянието на администрацията през 2012 г. Той е структуриран в девет раздела, които отразяват състоянието на администрацията по отношение на организационното развитие, човешките ресурси, административното обслужване и регулиране, достъпа до обществена информация, антикорупционните мерки, информационните технологии, електронното управление, проектите за модернизиране на държавната администрация и дейността по установяването на административни нарушения и налагането на административни наказания.

Със законови промени през м. г. се разшири приложното поле на законите за администрацията и за държавния служител и по отношение на служителите в НОИ, НЗОК, ДФ „Земеделие” и др. В тази връзка общата численост на държавната администрация към 31 декември 2012 г. е 144 875 щатни бройки. В тях са включени и данните за МВР, чиято численост намалява с 5,2% спрямо предходната отчетна година (58 170 да 2011 г. и 55 170 за 2012 г.). Без МВР, в министерствата щатовете са общо 7327. Най-значимо реално намаление на щатната численост през 2012 г. е имало в МВнР – с 8,8 на сто.

В доклада се отчита въведената нова формула за формиране на заплатите в администрацията, основаваща се на постигнатите резултати. След въвеждането на модела средната основна месечна работна заплата на реално заетите служители в централната администрация към 1 септември 2012 г. е 865 лв. Все още се констатират дисбаланси във възнагражденията на служители, заемащи еквивалентни длъжности в различни структури. В доклада се посочва, че с новия модел се цели преодоляването им, но то не може да стане автоматично с въвеждането му, а ще се реализира в по-дългосрочен план.

В доклада са обобщени данните за състоянието на административното обслужване, администрираните регулаторни режими, работата по изграждане на електронното правителство. Пълният му текст ще бъде публикуван в правителствената интернет страница.

Кабинетът одобри резултатите от четири Съвета на ЕС

Правителството одобри резултатите и взетите решения на заседанията на три Съвета на Европейския съюз – по околна среда от 18 юни, по земеделие и рибарство от 13-14 май, по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси от 20 юни и по икономически и финансови въпроси от 21 юни.

Министрите на околната среда приеха заключения във връзка със съобщението на Комисията „Стратегия на ЕС относно адаптирането към изменението на климата”. По време на срещата беше коментиран представеният от председателството доклад за напредъка в преговорите по проектодирективата относно непреките емисии от промяна на земеползването, изменяща директивите за насърчаване на възобновяемите енергийни източници и за качество на горивата. В контекста на приетите решения на Конференцията на ООН по въпросите на устойчивото развитие („Рио+20”) Съветът одобри проект на заключения за всеобхватна рамка за периода след 2015 г., които трябваше да бъдат представени на Съвета по общи въпроси на 25 юни за окончателно приемане.

Съветът по земеделие и рибарство постигна съгласие относно преразглеждането на мандата за преговори за финализиране на преговорите с другите институции по предложението за регламент относно Общата политика в областта на рибарството (ОПОР). Решението ще позволи на Председателството да продължи с процеса на преговорите с Европейския парламент и Комисията, за да се финализира реформата на ОПОР.

В областта на земеделието Председателството информира за резултатите от тристранните срещи между Съвета, Европейския парламент и Комисията относно реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП). Министрите отново изразиха подкрепата си за амбициите на Председателството да бъде постигнато окончателно споразумение по целия пакет за реформа преди края на юни. Те също представиха своето виждане по три важни въпроса, засегнати в тристранните срещи по отношение на регламента за директните плащания: изисквания за активен земеделски производител и естеството на двете схеми - за млади фермери и дребни земеделски производители.

Делегацията на Гърция информира Съвета за потенциални негативни последици за сектора на селското стопанство от предложението на Комисията за нова директива за тютюн и свързани с него продукти. Няколко държави членки, включително България, споделиха опасенията на гръцката делегация относно ефектите, които мерките, предвидени в предложението на Комисията, биха имали върху тютюнопроизводителите, по-специално забраната за определени категории продукти и стандартизацията на опаковките на тютюневите изделия. Тези държави членки се опасяват, че предвидените мерки може да доведат до загуба на работни места във веригата на производство на тютюн, както и до увеличаване на измамите в този сектор.

продължава>

Директорът на дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС” е определен за ръководител на НКЗ по Българо-швейцарската програма за сътрудничество

Правителството определи директора на дирекция „Мониторинг на средствата от Европейския съюз” в администрацията на Министерския съвет за ръководител на Националното координационно звено по програмата за сътрудничество „България – Швейцария”. Този пост досега се заемаше от министъра по управление на средствата от ЕС.

Целта на Българо-швейцарската програма е да допринесе за намаляване на социалните и икономическите различия между България и ЕС, както и между различните региони вътре в страната. Тя е своеобразен принос на Швейцария към кохезионната политика на ЕС.

Национално координационно звено по програмата е дирекция „Управление на средствата от ЕС” в администрацията на МС.

Още статии...