РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

новини от правителството

България да бъде сред топдестинациите в Централна и Източна Европа, предвижда Стратегията за развитие на туризма

България да заеме водещо място сред петте топдестинации в Централна и Източна Европа – това е визията, залегнала в приетата от Министерския съвет Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България (2014-2030 г.). Целта е страната ни да бъде добре позната и предпочитана целогодишна туристическа дестинация с ясно разпознаваема национална идентичност и съхранени култура и природа.

Документът подготвя набор от дългосрочни стратегии в областта на планирането, инвестициите, вътрешния туризъм, проучванията, предоставянето на услуги, подобряването на инфраструктурата и транспорта, професионалната подготовка и квалификация на заетия в туризма персонал, диверсифицикацията на туристическия продукт, възстановяването и поддръжката на съществуващите туристически зони. Посоката е към подобряване облика на дестинацията България като цяло.

Стратегията има за цел по-рационалното използване на природните, културните, историческите и географските ресурси, с които страната разполага, като същевременно акцентира върху привлекателността на регионите с туристически потенциал и възможностите, които те предлагат за развитието на специализирани форми на туризъм.

Като се отчитат най-значимите глобални тенденции, които ще формират новата пазарна среда и бъдещето на българския туризъм в периода до 2020 г. и до 2030 г., в стратегията се набелязва необходимостта от:

–разработване на туристически продукти, подходящи за възрастова категория 65+ години като комбинация между специализираните видове туризъм – балнео-, културен, еко- и селски туризъм и др.;

–насочване на националната реклама и към този сегмент туристи с акцент върху възможностите, които страната предлага за развитие на оздравителен туризъм чрез разширяване на хотелската база с изграждане на балнео- (медикъл СПА) и таласотерапевтични центрове и предоставяне на възможности туристите да се възползват от лечебните свойства на българските минерални води и лечебна кал;

–разработване на специализирани туристически продукти, които имат потенциал за преодоляване на сезонността и създаване на емоционална връзка с България;

–търсене на възможности за привличане на инвестиции в туризма.

Проектът на стратегия беше публикуван за обществено обсъждане в интернет страницата на МИЕ.

 

Правителството одобри мерки за подобряване на бизнес средата в България

Министерският съвет одобри мерки за подобряване на средата за развитие на бизнес в България с оглед показателите на страната ни в доклада „Правене на бизнес“ на Световната банка. Подобряването на бизнес средата в България е сред основните приоритети на правителството, залегнали в програмата му „Държавност, развитие, справедливост“.

Съгласно редица престижни международни класации, които изследват конкурентоспособността на икономиката и условията за правене на бизнес, през последните години България изостава значително, което влияе негативно и върху привлекателността на страната ни като предпочитана инвестиционна дестинация. В периода 2010-2013 г. България отстъпва с 22 места в класацията на Световната банка за правене на бизнес. Като цяло докладът отчита, че през последните години у нас не са извършени съществени реформи, които да доведат до подобряване на бизнес средата, поради което останалите държави постепенно успяват да изпреварят страната ни. През 2014 г. България заема 58-мо място.

Най-лошият показател на страната ни в класацията през последните години е свързването с електричество (135-то място от 189 държави). Като слабости тук са отчетени както времето, необходимо за свързване на новопостроената сграда с електричество (130 дни), така и разходите, свързани с това (320% от дохода на глава от населението). През последните години не е отчетен напредък на България в тази сфера.

продължава>

С шест месеца се удължава действието на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между АПИ и Световна банка

Правителството утвърди подписаното на 4 април т. г. изменение на Споразумението от октомври 2012 г. за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) и предлага на Народното събрание да го ратифицира.

С изменението срокът на действие на документа се удължава с половин година – до 26.10.2014 г., без да се променят останалите договорени параметри, вкл. стойността на услугите. Това ще позволи на АПИ да използва по-ефективно експертизата на Световната банка по отношение усвояването на средствата от европейските фондове в пътната инфраструктура.

Дейностите по Споразумението се изпълняват в рамките на проект „Техническа помощ за подобряване на ефективността на пътния сектор в Република България”, финансиран по Оперативна програма „Транспорт”. Консултантските услуги включват преглед на стратегията за пътния сектор, разработване на стратегически бизнес план за АПИ, на план за действие по пътна безопасност 2013-2020 г., изготвяне на средносрочна оперативна програма за пътищата, установяване на процеси за управление на пътните активи, оказване на оперативна подкрепа на отделите на АПИ, изготвяне на ИТ стратегия.

През втората половина на 2013г. са изпълнени 21 мерки от Плана за намаляване на административната тежест от законодателството, съдържащо европейски изисквания

Министерският съвет прие отчет към 31.12.2013 г. за изпълнението на втория План за действие (2012-2014 г.) за намаляване с 20 на сто на административната тежест от законодателството, което съдържа национални и транспонирани европейски изисквания.

Планът за действие съдържа 167 мерки за намаляване на административната тежест, разпределени в групи съгласно петкомпонентния модел за опростяване на административната тежест и насочени към: подаване на сведения по електронен и мрежов път; събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса; премахване на задължения; разработване на инструкции; опростяване на терминологията и намаляване на сложността на нормативните разпоредби.

За отчетния период юли-декември 2013 г. обобщените резултати показват, чe са изпълнени 21 мерки. Предсрочно е изпълнена една съвместна мярка на НАП и НОИ със срок до края на 2014 г., в резултат на което реализираното намаляване на административната тежест за бизнеса в този период е със 124 млн. лева годишно.

В изпълнение на една от най-важните мерки в Плана за действие с водеща институция НОИ в края на 2013 г. е приета законовата рамка за създаване на Електронен регистър на болничните листове и задължението за подаване на информация в него. Разработват се проекти на подзаконови нормативни актове и задание за разработване на информационна система на регистъра. Срокът за цялостното изпълнение на тази мярка е декември 2014 г.

Изпълнението на мерките от Плана за действие от началото на 2012 г. до края на 2013 г. протича съгласно графика, като от общо 90 планирани за периода мерки са изпълнени 82 (92%), в това число една на НАП и НОИ предсрочно. Девет мерки (8%) са забавени поради необходимост от изготвяне на оценка на въздействието, като предстои тяхното изпълнение през първото полугодие на 2014 г. В резултат на това общото намаление на административната тежест за бизнеса от началото на 2012 г. до края на 2013 г. е 200 млн. лева годишно, което представлява 13% от планираното намаление с 20%.

Планира се подготовка на 16 000 ученици от системата на професионалното образование и обучение и осигуряване на стаж на 2 367 безработни младежи

Министерският съвет утвърди План за действие за 2014 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 — 2020 година. В Плана са включени дейности, насочени към всички области на ученето и обхващат различни етапи от развитието на личността - предучилищното възпитание и подготовка, общото училищно образование, професионалното образование и обучение, висшето образование, продължаващото обучение на възрастни, валидирането на резултати от неформално обучение и самостоятелно учене.

Предвидено е развитие и разширяване на системата за ограмотяване на възрастните с цел осигуряване на достъп до пазара на труда, като през 2014 г. в курсове за ограмотяване ще бъдат включени 3 400 неграмотни и слабограмотни лица.

Ще бъдат осигурени ресурси за развитие на младите таланти, за разширяване обхвата на децата и учениците, включени в целодневна организация на учебния процес, както и за допълнително обучение по български език за децата и учениците, за които българският език не е майчин. За повишаване на качеството на образованието е планирано обучение за повишаване на квалификацията на повече от 22 000 учители.

Предвижда се да бъде апробирана система за валидиране на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене. Нормативно ще се осигурят механизми за развитие на професионалното обучение в работна среда, включително чрез организиране на стажове в предприятия по време и след завършване на обучение.

продължава>

Още статии...