РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Заместник областният управител Мария Пенева участва в заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР)

Заместник областният управител Мария Пенева участва в четиридесет и четвъртото заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР), съвместно с Регионалния координационен комитет към него (РКК).

То се проведе в Разград под председателството на областния управител на област Разград Гюнай Хюсмен.

В съвместното заседание взеха участие представители на министерства, областните и заместник областни управители, представители на Областни администрации и на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на Управляващите органи на Оперативните програми.

Теодора Тодорова, началник на отдел „Социална икономика и социална отговорност“ в Министерството на труда и социалната политика представи презентации на тема „Социалната и солидарна икономика в България – правна уредба” и „Стратегия за корпоративна социална отговорност 2019 – 2023 г.”.

За заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район с мандат от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. беше избран инж. Даниел Панов – кмет на община Велико Търново и представител на общините от област Велико Търново.

Членовете на Регионалния съвет обсъдиха и одобриха годишна индикативна програма за дейността на на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за 2020 г.

Представителите на Управляващите органи на оперативните програми – членове на Регионалния координационен комитет информираха участниците в съвместното заседание за постигнатия напредък и въздействието на Оперативните програми върху развитието на Северен централен район, както и за отворените и предстоящи процедури.

Актуализирани бяха представителите на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район в Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г. и в Тематичната работна група за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2021-2027 г., като на мястото на Генчо Генчев – кмет на община Свищов беше избрана д-р Ивелина Гецова – кмет на община Ляковец, а на мястото на кмета на община Бяла Димитър Славов бе избран кметът на община Сливо поле – Валентин Атанасов.

В края на заседанието, Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен – председател на настоящия форум, предаде председателството на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за първото шестмесечие  на 2020 г. на представителя на Областна администрация Велико Търново – Цанко Стефанов.

Областният управител присъди на фирми от региона наградите „Дързостта да бъдеш първи“

Единадесет фирми в шест категории бяха отличени по време на Бизнес награди „Дързостта да бъдеш първи“. Те бяха връчени за първи път от областния управител Невена Петкова на официална церемония, която се проведе в Библиотеката на Техническия университет. Събитието е израз на признание към всички онези, които през годините „градят основи, проправят пътища и ни обединяват“, към всички дръзнали да бъдат първи и да превърнат Габрово в Българския Манчестър, онези допринесли за утвърждаване на региона ни като индустриално, интелектуално и културно средище, към всички, чийто труд, усилия, стремежи и мечти им отрежда място сред успелите – хората от бизнеса в габровска област. „Днес няма да бъдат давани оценки, защото вашите постижения, са оценявани многократно и на различни нива. Приемете тази вечер като послание, а отличията – като признание. А то е за всеки един от вас, без значение броя на служители ви и колко голям е бизнесът ви, защото всички вие се грижите за просперитета на жителите от нашия регион.“ – подчерта в изказването си областният управител Невена Петкова. Бизнес наградите „Дързостта да бъдеш първи“ бяха уважени и от Вицепремиера на Република България г-н Томислав Дончев, който поздрави гостите и подчерта, че трябва повече да се говори за предприемачите, защото това е призвание, което заслужава много високо обществено уважение. „Няма училище за предприемачи, както и за таланти, но ние трябва да направим необходимото нашето общество да произвежда повече предприемчиви хора, които имат умения, дързост и смелост да рискуват и да дават възможност на другите, да се състезават с другите, защото бизнесът е вечно състезание“.

На първата церемония по връчване на награди за бизнеса на регионално ниво бяха номинирани в шест категории 23 фирми от различни сектори. Кои да бъдат те беше определено на базата на официална информация от Националния статистически институт, Българската Агенция за инвестиции, Областен информационен център, Държавен фонд „Земеделие“, Община Габрово, Община Дряново, Община Севлиево и Община Трявна.

В категория „Най – голяма инвестиция“ бяха отличени фирмите с най-големи инвестиции в региона – вложени собствени средства и привлечени чуждестранни капитали – Хамбергер България ЕООД; Паралел ЕАД; „Цератицит България“ АД и ЛС Тюбс. Наградата беше присъдени на Хамбергер България ЕООД, а за „Инвеститор клас А“ - на ЛС Тюбс АД.

В категория „НАЙ – МНОГО ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА ПО ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ“ бяха връчени три награди за малко, средно и голямо предприятие на Печатница М-Прес ООД – Севлиево; Пластформ ООД – Габрово и ВСК Кентавър ИЗ Динамика ЕООД – Дряново.

В контектста на Индустрия 4.0 в категория „Най – иновативна компания“ бяха отличени фирмите с принос към разработване и и внедряване на иновативни продукти – Арсийт ООД; МАК АД, Мехатроника и Нарине България АД. Наградата беше присъдена на Мехатроника АД, а за най – бързо развиваща се иновативна фирма на – Арсийт ООД.

ЕЛВИ ООД; Ядки Детелина ЕООД и Хумус от Вернада ЕООД бяха сред номинираните фирми, чийто бранд популяризира област Габрово и допринася да се гордеем с качеството на своето производство. В категорията „НАЙ-РАЗПОЗНАВАЕМА МАРКА“ наградата получи ЕЛВИ ООД.

В категория „НАЙ-ДОБЪР РАБОТОДАТЕЛ“ бяха номинирани фирми на база основен критерии „Разходи за персонал“, както и фирми, които демонстрират устойчивост при задържането на персонал или до голяма степен формират трудовата заетост в дадена община от региона. Сред номинираните Идеал Стандарт – Видима АД; Дзалли ООД; ЕМКО ООД - Трявна; Импулс АД наградата получи Идеал Стандарт – Видима АД.

В последната шеста категория бяха отличени фирми, които проявяват социална отговорност към своите служители, подкрепят ги и ги мотивират с различни стимули и придобивки, осигуряват добри условия на труд, както и фирми със значим принос към общността. В категория „социално ангажиран бизнес“ бяха номинирани фирмите Бошнаков ЕООД - Трявна; Никипласт – М ООД - Севлиево; Сигнал ЕООД – Габрово; Тисина ООД– Дряново; УКО България. И в тази категория бяха присъдени две награди на Никипласт – М ООД и Сигнал ЕООД.

Заседава Областният съвет по условия на труд

Информации от Дирекция „Инспекция по труда“, Регионална здравна инспекция и Национален осигурителен институт – Габрово за третото тримесечие на 2019 –та година бяха обсъдени по време на заседание на Областния съвет по условия на труд.

Що се касае до контролната дейност на Инспекцията по труда, извършени са 286 проверки в 273 предприятия. За първи път от тях са проверени 63 предприятия. Констатирани са общо 840 нарушения от тях по безопасност на труда са 144 – 23% от нарушенията по здравословни и безопасни условия на труд. Най-честите нарушения, установени при проверките са свързани с ел. безопасността – неосигурена защита от директен или индиректен допир до ел. ток, както и липсата на измервания, доказващи ел. безопасността.

През третото тримесечие на 2019 г са съставени 28 акта за установени административни нарушения. Съставените актове за нарушения на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са 50 % от общия брой актове. За сравнение, през второто тримесечие на 2019 г. са съставени 55 акта за установени административни нарушения, в т.ч. 28 акта за нарушения, свързани с здравословните и безопасни условия на труд – 50% от съставените през второто тримесечие актове.

През третото тримесечие в Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Габрово са постъпили 34 сигнали за нарушения на трудовото законодателство. От данните в справката за тематиката на сигналите се вижда, че те са предимно за проблеми, свързани с трудово-правните отношения. От постъпилите през тримесечието сигнали, 4 се отнасят до осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Анализът на постъпилите жалби показва, че се запазва тенденцията най- често сигналите да постъпват в Инспекцията по труда, след като трудовото правоотношение е прекратено, като проблемите са предимно за неизплатени последни трудови възнаграждения или обезщетения. Друга характерна част от оплакванията на работниците след прекратяване на трудовите им договори е проблем с документите – липса на заповед за прекратяване или не върната трудовата книжка.

Сигналите, постъпили в Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Габрово, по които тя няма компетентност да осъществи контрол, са изпратени на съответните компетентни органи за решаване, като за това са уведомени лицата, податели сигналите. По всички сигнали, по които Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Габрово има компетентност, са извършени проверки и при установяване на нарушения са наложени принудителни административни мерки, задължаващи работодателите да отстранят допуснатите нарушения.

През отчетния период са регистрирани 21 бр трудови злополуки, признати за такива, което показва тенденция за увеличаване общия брой декларирани трудови злополуки.

По информация от РЗИ и след анализ на условията на труд и факторите на работната среда, всички Служби по трудова медицина /СТМ/ правят следния извод: За 2018-та година регистрираната патология не се свързва с условията на труд по работните места и упражняваната професия - заболяванията нямат професионално обусловен характер. По данни на СТМ профилактични прегледи са организирани и проведени в 78 фирми.

Подлежащи на периодични медицински прегледи се били 9203 работници, обхванати са 65% или 7380 работници.

Водещи групи заболявания, регистрирани при медицинските прегледи: хипертонична болест на сърцето - 20%; костно мускулна система - 8%; болести на обмяната на веществата - 8%; новообразувания - 3%.

Според анализите за здравното състояние на база на болничните листи за 2018 – та година /по данни от 246 фирми/, показват 49.66 % боледували лица с временна нетрудоспособнност. Честотата на случаите със заболявания с временна нетрудоспособност е 79.

От тях с най-голям дял са заболяванията на дихателната система – 25% - преобладават острите инфекции на горните и долните дихателни пътища, острите бронхити. Острите неуточнени вирусни инфекции са около 10 %.

Случаите на заболявания на костно-мускулната система са 25 %, от които водещи са артропатиите, артрозите и спондилопатиите - предимно на увреждания на междупрешленните дискове, вътреставни увреди.

Заболявания на нервна система са 14 % . Най-често са случаите на увреждане на нервни коренчета и плексуси, преходни исхемични атаки.

Заболяванията на органите на кръвообръщението са около 8 %, на храносмилателната система – 7 %, на пикочо-половата система - 7 %.

Случаите на установените новообразувания са около 1,4 %./1 % за 2017 г./ с ниска честота, но с висока тежест.

Заболяванията на ендокринната система са около 1 % от случаите.

Честотата на трудозагубите с ВН за годината продължава да е висока и се запазва същата в сравнение с предходната 2017-та година – отчитат от Регионалната здравна инспекция, въпреки че се наблюдава малък спад в сравнение с 2016-та година. Засилена е контролната дейност по издаваните болнични листи.

Анализ на пътната обстановка за деветмесечието на 2019-та по време на заседание на Областната комисия по безопасност на движението

Областната комисия по безопасност на движението проведе редовно заседание под председателството на Заместник областният управител Мария Пенева, по време на което беше дискутирано състоянието на пътнотранспортната обстановка на територията на област Габрово. Акцент беше поставен върху настъпилия зимен период и очакваните влошени метеорологични условия. Пенева отправи апел към представителите на общинските администрации да бъде обърнато особено внимание на тротоарите, пространствата около обществените сгради, да се напомнят ако е необходимо още веднъж задълженията на собствениците на магазини и жилищни сгради. През празничния месец да бъде засилен контролът и върху такситата, поиска още председателят на Комисията Мария Пенева. Като сериозен проблем членовете поставиха неспазването на правилата за движение по пътищата от по-малките велосипедисти. Беседите в училище са непрекъснати, но е необходимо да се обърне още повече внимание особено на децата, които до 12 – годишна възраст нямат право да карат по пътното платно. Отговорността е обща и родителите трябва непрестанно с личен пример и разговори да напомнят за безопасността на движение по пътищата. – считат членовете на комисията.

По време на заседанието бяха отчетени и предприетите мерки по изпълнение на стратегиите на общините за подобряване безопасността по пътищата. Анализът на сектор „Пътна полиция“ показва леко намаляване броя на регистрираните пътно-транспортни произшествия за изминалите девет месеца от 2019 г. – 421 за област Габрово, в сравнение с 504 за 2018-та година. 351 само с материални щети и 70 тежки ПТП, като в резултат на същите са загинали 3 и са ранени 77 души.

От регистрираните 421 ПТП, 122 са по пътища от републиканска пътна мрежа /РПМ/ Двадесет и четири от ПТП настъпили по пътищата на РПМ са с тежки последици, при които е загинал 1 и са ранени 26. За същия период на 2018 г. от регистрираните 504 - 155 ПТП са по пътища от РПМ, като 17 са тежки ПТП с 5 загинали и 23 ранени. Тридесет и осем пътнотранспортни произшествия са настъпили по пътища трети клас от РПМ на територията на област Габрово.

По пътища от общинска пътна мрежа през деветте месеца са регистрирани 23 ПТП с материални щети и 5 тежки ПТП с пострадали лица – 6 ранени: двама велосипедисти от тях едно дете, един мотоциклетист, двама водачи на автомобили и един пътник в тях.

Продължават да се изпълняват мерките за създаване на обстановка на безопасност в движението – поддържане и рехабилитация на съществуващата и изграждане на нова безопасна транспортна инфраструктура от страна на общините; контролни, превантивни и образователни мероприятия.

150 години от създаването на Благотворително дружество „Майчина грижа

„Събрали сме се да творим добро“ – под това мото премина тържественото честване на 150 години от създаването на Благотворително дружество „Майчина грижа“. Събитието се състоя в Деня на християнското семейство 21 ноември и събра своите дългогодишни членове, партньори, приятели и съмишленици. Областният управител Невена Петкова отправи поздрав към председателя на Дружеството г-жа Ганка Шиварова и всички дами от „Майчина грижа“ и им пожела здраве и още повече съмишленици за нови каузи. В своето приветствие Невена Петкова каза още: “За мен е изключително символно, че 150 – годишнината на Женското благотворително дружество „Майчина грижа“ съвпада имено с Въведението на Богородица в Храма, където започва нейното посвещение и служба на Бога. Поглеждайки назад от дистанцията на времето не може да не се впечатлим от далновидността, целеустремеността и желанието на първосъздателите на организацията да служат на обществото. Християнска ценност, която трябва да е пътеводител във всяко наше начинание. Многобройни са примерите в изпълнение на Вашата мисия, пред които трябва да се преклоним. Вярвам че и занапред хуманната Ви дейност ще гради устои и ще подсилва корена на добротата. Искрено се надявам, че има достатъчно млади габровци, на които да предавате Вашия натрупан опит, да разпалвате силно желанието у всеки за взаимопомощ, състрадателност и човеколюбие. Благотворителността винаги е била висша човешка добродетел, белег за духовна извисеност и истинско благородство. Тя е присъща само на онези, които имат сетива да „видят“ и усетят с душите си проблемите на някой, който се нуждае от подкрепа. Затова днес Ви казвам моето голямо благодаря на всички Вас, които сте избрали за своя мисия Женското благотворително дружество „Майчина грижа“. Имайте сила на духа и споделени успехи!“

В тържествената вечер беше представена изложба „Събрали сме се да творим добро“, подготвена от Държавен архив – Габрово, която провокира посетителите към размисли за смисъла на добротворството, ценностите, общността… Участниците в ученическия конкурс „Жената, майката и даряването на добро“ бяха официално наградени от председателя на Благотворително дружество „Майчина грижа“. Всички гости получиха скъп дар от своите домакини – юбилеен каталог посветен на 150 – годишнината на Дружеството като „послание от родените вчера към тези, които ще се родят утре.“

Още статии...