РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Администрация

Акт за създаване:

§ 1 а, ал.2, във връзка с ал.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата.

 

Правилник/правила за работа:

Правилник за устройството и дейността на ОКБДП

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Пенева – заместник областен управител на област Габрово

СЕКРЕТАР:

София Димитрова – младши експерт в дирекция „АКРРДС“ - Областна администрация - Габрово

 

ЧЛЕНОВЕ:

1. Деян Дончев – главен експерт в дирекция „Инфраструктура и екология” – Община Габрово
2. Николай Лалев – главен експерт „Транспортно строителство и безопасност на движението” – Община Севлиево
3. Росен Яръмов – младши експерт в Дирекция АСОС в Община Дряново
4. Николина Николова – заместник-кмет на Община Трявна
5. Пенчо Пенчев – началник на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Габрово
6. Деян Георгиев – директор на Областно пътно управление – Габрово
7. Александър Петров – началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” – Габрово
8. Деян Дойнов – старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в „Регионално управление на образованието” – Габрово
9. Стефан Стойчев – директор на Областен съвет на БЧК – Габрово
10. Любен Симеонов – Съюз на българските автомобилисти
11. д-р Георги Шандурков – Директор на ЦСМП – Габрово
12. Мариета Папазова – главен секретар на РЗИ – Габрово
13. Надежда Желева – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Габрово
14. Радослав Стефанов – началник сектор „ПГ и СД” към РД ПБЗН – Габрово
15. Христо Христов – началник група ОР при сектор ОРПТ на ОД на МВР - Габрово

 

Основание за създаване:

На основание чл.32, ал.1 от Закон за администрацията и §1а, ал.2, във връзка с ал.1 от Допълнителните разпоредби за Закон за движение по пътищата

 

Съставът е актуализиран със: Заповед № ОСК-14-01-135 от 30.08.2019 г.

 

Протокол 2 от 08.11.2013 г.

Протокол 3 от 29.04.2015 г.

Отчет 2012 - 2014 г.

Отчет 2015 г.

Протокол 4 от неприсъствено заседание септември 2016 г.

Покана

Протокол №5 от 26.07.2017 г.

Протокол 6 - 30.03.2018 г.

Протокол 7 - 18.07.2018 г.

Протокол 8 - 13.11.2018 г.

Протокол 9 -12.03.2019 г.

Годишен доклад по БДП 2018
План-програма по БДП 2019-2020
Мерки за предпазване на служителите в ОА-Габрово от ПТП
Отбелязване на 18.11.2018 - Габрово

Протокол 10 - 02.07.2019 г.

Мерки-служители-ПТП-ОА Габрово

Протокол 11 - 30.08.2019 г.

Протокол 12 - 20.09.2019 г.

Стратегия за подобряване на БДП Габрово - до 2020 г.

Протокол 13 - 03.12.2019 г.

Протокол 1 ОКБДП -29.01.2020 г.

Протокол 2-ОКБДП

 

Годишен доклад БДП 2019-ОА-Габрово

План програма БДП 2020-ОА Габрово

Протокол 3

Протокол 4

Протокол 5

Протокол 6

Протокол 7

Акт за създаване:

чл. 32, ал. 1, от Закона за администрацията и чл. 7, ал. 1, т. 1 и ал.2 от Устройствения правилник на областните администрации, съгласно решение от проведено учредително заседание на 02.12.2011 г. и с цел подпомагане дейността на Областния управител на област Габрово при осъществяване на държавната политика в сферата на образованието, науката, културата, младежките дейности и спорт

 

Правилник/правила за работа

 

 

Председател/секретар:

Председател: Невена Петкова
Секретар – Михаела Стоянова

 

Заповед_членове_13.07.2018

 

Протокол №1

Правилник - приет на 25.02.2016 г.

Годишен доклад за 2015 г.

Областен план за младежта - 2016

Протокол №2

Протокол №3

Заповед 7.03.2017 г.

Протокол от 17.05.2017 г.

Заповед 28.06.2017 г.

Протокол от 14.07.2017 г.

Протокол от 08.11.2017г.