РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Администрация

1. TRACE – „Транснационално сътрудничество за подобряване енергийната ефективност на сгради"

 

Цел: Подобряване координацията, обмен на добри практики и трансфер на ноу-хау в сферата на енергийна ефективност на сгради, държавна собственост

Основни дейности:

Организиране на публични информационни дни „Енергийно ефективно сгради”

Изследване възможностите за прилагане на ИКТ решения за подобряване ЕЕ в сгради

Събиране на добри практики за ЕЕ в сгради

Проучване на икономическите аспекти, влияещи върху ЕЕ в сгради и възможностите за финансиране на ЕСМ

Участие в 2 транснационални визити на място за обмен на опит

Участие в 2 уъркшопа за обмен на опит

2 транснационални семинара с интерактивно игрово обучение за ефективни комуникационни кампании по ЕЕ

Провеждане на обучение на служители от ОА във връзка с ЕЕ

Анализ на регионалната политика по ЕЕ и последващи подобрения на областния план за ЕЕ

Източник на финансиране:

Програмата за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа”

Период на изпълнение:

11.2012 - 10.2014 - удължен до 12.2014

 

Обща стойност:

69 363,64 евро

 

2. Експертите в Областна администрация - Габрово - компетентни, мотивирани, ефективни

 

Цели:

Да се повиши квалификацията на служителите в Областна администрация Габрово за изпълнение на преките им задължения чрез участие в индивидуални обучения от каталога на Института по публична администрация (ИПА).

Да се подобри мотивацията за работа на служителите и да се благоприятства екипността чрез участие в групови модулни обучения.

Да се развият ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка.

Основни дейности:

Организация и управление на проекта

Разработване на документация и избор на изпълнители по реда на ЗОП

Индивидуални обучения в Институт по публична администрация (ИПА)

Групови модулни обучения

Дейности по информация и публичност

Източник на финансиране:

ОПАК

Период на изпълнение:

02.08.2013 – 02.05.2014

 

Обща стойност:

72 689,17 лева

 

3. Зелени инвестиции за енергийна ефективност в административна сграда на ул. Брянска 30, Габрово

 

Цели:

повишаване на енергийна ефективност в административна сграда – държавна собственост, чрез прилагане на ЕСМ с оглед значително намаляване на вредните емисии в атмосферата

Основни дейности:

Смяна на дограма
Изолация на стени
Изолация на покрив
Отоплителна система
Осветителна система и ел.инсталация

Период на изпълнение:

Септември 2012 – декември 2013

Източник на финансиране:

Национален доверителен екофонд

 

Обща стойност:

1 092 930,65 лева

 

4. Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на регионалното развитие на Област Габрово

 

Цели:

Да се подобри процеса на подготовка за планиране на развитието на област Габрово и четирите общини

Да се създадат условия за формулиране, прилагане и наблюдение на съгласувани и ефективни политики на областно и общинско ниво

Да се проучи социално-икономическото състояние в област Габрово и да се изведат приоритетните области за развитие

Да се разработи единна система за наблюдение и оценка на изпълнението на стратегическите документи в областта

Да се повиши капацитета за планиране и наблюдение и оценка на изпълнението на плановите документи на петте администрации

Да се повиши информираността и участието на заинтересованите страни в политиките, провеждани от областната и общинските администрации

Основни дейности:

Организация и управление на проекта

Подготовка на тръжна документация за възлагане по реда на ЗОП и провеждане на процедури

Проучване на социално-икономическото състояние в област Габрово и консултиране на политиките за развитие на областта

Разработване на две методологии и отпечатване на Наръчник с методологиите

Създаване на регионална информационна система за наблюдение на изпълнението на областните и общински стратегически документи

Обучения на областните и общински администрации за работа с методологиите и регионалната информационна система

Проучване опита на държава-членка на ЕС в областта на междуведомствената координация (учебно пътуване)

Дейности по информация и публичност

Одит на проекта

Източник на финансиране:

ОПАК

Период на изпълнение:

30.11.2011 – 30.05.2013

 

Обща стойност:

300 243.20 лева

 

5. По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен (СЗ), Северен централен (СЦ) и Североизточен (СИ) райони за планиране

Проект, по който Областна администрация – Габрово е партнирала с водеща организация Областна администрация - Плевен

 

Цел:

Подобряване на качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса в региона чрез развитие на електронно управление в СЗРП, СЦРП, СИРП;

Подобряване на административното обслужване и насочването му към потребителя;

Развитие на електронното управление в областите и общините;

Предоставяне на административните услуги, свързани с управлението на държавната и общинската собственост, по електронен път.

Основни дейности:

Ре-инженеринг на работните процеси на предоставяне на административни услуги, свързани с управлението на държавната и общинска собственост, както и на предоставяните услуги по проектите на пилотните области Добрич, Ловеч и Габрово

Разработване на вътрешни правила за документооборота на електронни документи и документи на хартиен носител

Изграждане на електронна област

Реализация на електронни и комплексни административни услуги по държавна и общинска собственост

Дейности по публичност и информация

Одит

Източник на финансиране:

ОПАК

Период на изпълнение:

2009-2011г.

 

Обща стойност:

1 757 426, 20 лева

 

6. Младите хора, местната власт и медиите - обединени в структурния диалог

Проект, по който Областна администрация – Габрово е партнирала на Община Дряново и Младежки клуб "Българи"

 

Цели:

Привличане на младежи от цялата страна за структурен диалог по теми, касаещи младежката политика през 2010г.

засилване участието на младите хора в обществения живот и формиране на гражданско съзнание

Повишаване доверието на младите хора към институциите

Засилване на партньорството межди младите хора и местните власти

Основни дейности:

Провеждане на национален форум-семинар

Учредяване на Областен младежки съвет с проекто-правилник за работата му и стратегия за развитие на младежките дейности

Издаване на сборник с добри практики

Отпечатване на информационни брошури при стартиране и приключване на проекта, плакати

Източник на финансиране:

Програма "Младежта в действие"

Период на изпълнение:

2010г.

 

Обща стойност:

13 835 евро

 

7. Изграждане на туристическа екопътека “Узана” в Природен парк “Българка

 

Цел:

Създаване на екопътека като нов туристически продукт за територията на Област Габрово.

Провокиране на отговорно отношение към природата и нейното опазване

Да допринесе за постигането на интегрирано регионално развитие в областта на туризма на регионално и местно ниво.

Основни дейности:

Изграждане на туристическа екопътека “Узана” в Природен парк “Българка” с дължина 3 км.

Поставяне план-схема на входната арка.

Изграждане на горско училище с класна стая.

Изграждане на индиански кът с огнище, шатри и кула и приказен кът с дървени скулптури.

Изграждане на барбекю и детска площадка.

Източник на финансиране:

ПУДООС

Период на изпълнение:

2005г.

 

Обща стойност:

125 113 лeвa

 

8. Създаване на марка Област Габрово – Пътуване в непознатото Възраждане

 

Цел:

Насърчаване на икономическото развитие на област Габрово чрез стимулиране на туристическия сектор

Основни дейности:

Създаване и промоция на локален културен туристически продукт “Пътуване в непознатото Възраждане”

Реставрация на културни забележителности и реконструкция на обществена туристическа инфраструктура, необходима за създаване и промоция на туристически продукт

Източник на финансиране:

ФАР 2001 Икономическо и социално сближаване “Развитие на културния туризъм в България”

Период на изпълнение:

2003-2005г.

 

Обща стойност:

343 145 евро

Съвети и комисии към Областен управител - Габрово

 

1. Постоянна комисия по заетост към Областния съвет за развитие

2. Областен съвет за тристранно сътрудничество

3. Областен съвет по условия на труд

4. Областна транспортна комисия

5. Епизоотична комисия

6. Областен съвет за развитие

7. Областен съвет за превенция и противодействие на корупцията

8. Областна комисия ,,Военни паметници’’

9. Областна преброителна комисия

10. Областен съвет по сигурността

11. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси

12. Областен консултативен съвет по охрана на горите, дивеча и рибата

13. Постоянна комисия за работа с предложения, сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на др. административни структури

14. Областен съвет по образование, наука, младежки дейности, култура и спорт

15. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата.

16. Асоциация по ВиK - Габрово

17. Областен съвет за намаляване риска от бедствия