РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

До 28 февруари се провежда анкета за потребностите на бизнеса от работна сила

Проучване за потребностите на бизнеса от работна сила в 28-те области в България стартира Агенцията по заетостта, съвместно с Комисиите по заетост към Областните управители. Целта е работодателите да отразят в анкетен формуляр директно мнение и информация за търсените от тях професии, специалисти, работници и разбира се, за техните характеристики.

Крайният срок за участие е 28 февруари 2018 година.

Проучването се извършва он-лайн чрез електронен анкетен формуляр: https://www.az.government.bg/bg/news/view/za-vas-rabotodateli-2174/

Активното участие на работодатели от частния и публичния сектор в проучването е от изключително важно значение. Обобщената на национално ниво информация ще се използва при формиране на приоритетите на националните стратегически документи и ежегодно утвърждавания Национален план за действие по заетостта.

Резултатите от анкетата ще послужат и за определяне на по-нататъшните приоритети на областната политика за насърчаване на заетостта и в сферата на средното и висше професионално образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на Областната стратегия за развитие на област Габрово и общинските планове за развитие.

Няма ситуация без изход, има пауза между две решение

Заместник - министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова и нейният екип проведоха днес в Габрово работна среща – дискусия в сферата на демографските и социални проблеми, в която участваха представители на общините от областта, държавни структури, имащи отношение към темата, работодателски организации, студенти от специалност „Социални дейности“. Срещата беше открита от областния управител Невена Петкова, която накратко обрисува демографската ситуация за региона ни, но едновременно с това посочи, че като шанс за нашата област вижда трудовата миграция, „тъй като доброто ниво на икономическо развитие ни дава основания да смятаме, че сме регион, в който биха дошли много млади хора, за да се реализират на пазара на труда“.

По думите на зам.-министър Султанка Петрова основната цел е да се разработят регионални демографски политики за всеки регион, които да бъдат съобразени с местната специфика, защото „регионите са изключително различни, тяхната структура е различна, дори населението им е различно“. „За нас е важно да чуем по места проблемите и мнението на всички, които са съпричастни към един от най-големите проблеми - демографската криза“ – каза още д-р Петрова и допълни, че се надява да бъде поставено едно ново начало – на демографското възраждане на България.

Представени бяха презентации свързани с темите за демографските проблеми, жизнено равнище и доходи - състояние и тенденции; за ограничаване на неравенствата в обществото чрез по-високи доходи.

Освен като предизвикателство, демографската криза беше разгледана и като перспективи, защото „Няма ситуация без изход, има пауза между две решение“. На първо място сред основните неща, необходими за България в демографски план, за да има една наистина реална промяна и демографско възраждане беше посочен огромният ресурс на българите зад граница. На второ място беше посочена необходимостта от реални действия, за да се направи така, че младото население да остане да се реализира в страната ни, а не да емигрира. Обърнато беше внимание на нуждата от промени в образователната система у нас, както и на изграждане на връзка между образованието и нуждите на пазара на труда.

Друг момент от срещата бяха мерките, които правителството предприема за насърчаване на предприемачеството и развитието на социалната икономика в страната. Посочени бяха добри примери за социално предприемачество.

Областният съвет по условия на труд заседава

Анализ и оценка на здравното състояние на работещите в региона въз основа на проведени профилактични прегледи и болнични листове за 2016 година, както и информация за спазване на трудовото законодателство през 2017 година обсъждаха членовете на Областния съвет по условия на труд.

По време на проведено заседание, председателствано от зам.областния управител Мария Пенева бяха изнесени данни от Инспекцията по труда, които сочат намаляване трудовите злополуки. Наблюдението на здравословното състояние на работещите се проследява чрез предварителните и периодични медицински прегледи и изследвания. Прегледите се извършват от специалист по преценка от Службите по трудове медицина. Такива са организирани и проведени в 69 фирми. Подлежащи на периодични медицински прегледи са били 8895 работници, обхванати са 7153 работници. Данните показват, че регистрираните заболявания нямат професионално обусловен характер и не се свързват с условията на труд по работните места и упражняваната професия. Представен беше анализ на здравното състояние и на база болнични листи, като особено внимание по време на заседанието беше обърнато върху проблеми с процедурата. Директорът на РЗИ – Габрово коментира, че въпросът е поставен и се разисква и на по-високо ниво, защото засяга много страни, както и спомена, че се предвиждат промени в процедурата. Липсата на кадри в ТЕЛК-овите комисии също е едно от предизвикателствата, с които трябва да се справят отговорните институции.

Среща – дискусия със заместник-министъра на труда и социалната политика Султанка Петрова ще се проведе на 2 февруари

На 2 февруари, петък, Габрово ще е домакин на среща-дискусия в сферата на демографските и социалните проблеми. Събитието ще бъде открито от заместник-министъра на труда и социалната политика Султанка Петрова и областния управител на област Габрово Невена Петкова.

Програмата предвижда дискусии по теми за състоянието и тенденциите на жизненото равнище и доходите в област Габрово; ограничаване на неравенствата в обществото чрез по-високи доходи и социално-отговорен бизнес; национална политика в областта на социалната икономика и др.

Началният час на срещата е 10:30 ч. в Библиотеката на ТУ – Габрово.

Грипна епидемия за община Габрово – считано от 26.01.2018

Със Заповед на Директора на Регионалната здравна инспекция за Габрово на територията на община Гарово се обявява грипна епидемия, считана от 26 януари.

За учениците на територията на община Габрово дните 26 януари и 29 януари се обявяват за неучебни.

Учениците от община Дряново и община Трявна, където на 23 януари беше обявена грипната епидемия, възстановяват учебни занятия от понеделник - 29.01.2018.

От РЗИ – Габрово информират, че през първите три дни на седмица № 4 (22.01.2018 -28.01.2018 г.) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания за Габровска област нарасна и заболяемостта достигна предепидемична стойност от 344,50 на 10 000 души (при епидемична стойност за областта 350 на 10000).

Най –висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (1098,90 %00 ) и възрастовата група от 5-14 г (1080,46 %00 /. Към момента заболяемостта от ОРЗ и грип в останалите общини на областта е следната: община Трявна -250,60 %00; община Дряново-209,70 %00; община Севлиево – 165,16 %00.

За периода на грипната епидемия е разпоредено:

 • Лечебните заведения в община Габрово да предприемат изпълнение на противоепидемичните мерки за борба с грип и ОРЗ по време на грипна епидемия:
 • Медицинското обслужване на болните от грип и ОРЗ да се извършва главно по домовете
 • Болните с леки и средно тежки форми на грип да се изолират и лекуват в дома си.
 • Да се преустанови работата на детските и женските консултации.
 • По време на грипната епидемия да се преустановят профилактичните прегледи и имунизации
 • Лекарите от лечебните заведения за извънболнична помощ да насочват за хоспитализиране болните с усложнения, с тежки форми на грип и ОРЗ и пациенти, страдащи от хронични заболявания, в случаите, когато лечението в дома би могло да доведе до риск от неблагоприятен изход от заболяването.
 • Лечебните заведения за болнична помощ да предвидят възможност за разширяване на легловия капацитет на вътрешните отделения с оглед приемането на насочените за хоспитализиране пациенти с грип и / или усложнения.
 • Спазване на строг противоепидемичен режим в болничните отделения и детските заведения.
 • Временно преустановяване на свижданията в болниците на територията на община Габрово
 • Да се преустановят плановите операции в лечебните заведения
 • Персоналът в здравните и детските заведения да работи с лични предпазни средства.
 • Детските заведения и в училищата медицинските специалисти с помощта на преподавателите и възпитателите да провеждат сутрешен филтър. Откритите болни деца да се връщат по домовете.
 • Да се преустановят организираните мероприятия на деца, ученици и други колективи, като посещения на театри, спортни празници
 • Да не се допускат на работа заболели лица от персонала на лечебните и детските заведения.
Още статии...