РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Администрация

Идентификационен номер на обществената поръка при възложителя: № 2015-002

 

УИН в Регистъра на обществените поръчки на АОП: № 9048306

 

Предмет на обществената поръчка:

„Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана на тринадесететажна административна сграда – частна държавна собственост, находяща се на адрес: гр. Габрово, ул. „Брянска” № 30”

 

Краен срок за получаване на оферти:

11 декември 2015 г., 17:00 часа

Важно! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се получава на място. Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. При поискване, документацията се предоставя на хартиен носител на място в деловодството на областна администрация - Габрово или се изпраща на посочен от заявителя адрес за негова сметка, с включени действителните разходи за отпечатване и размножаване.

 

Публикувани електронни документи и информация:

 

документ /файл/ информация

дата на публикуване

забележка

Публична покана

 01.12.2015

 

Документация

 01.12.2015  

Протокол

 16.12.2015  

Договор

 22.12.2015  

Датата и основание за

прекратяване на договора

На основание чл. 2 договорът е прекратен, считано от 01.01.2017 г.

 

ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

* Публикува се в обобщен вид до 20-о число на месеца, следващ месеца на извършените плащания – чл. чл.22б, ал. 4, т. 2 от ЗОП

дата

основание

размер

 

08.03.2016 г.

 

Ф-ра № 0000018186 / 08.03.2016 г.

 

3287,08 лв.

06.04.2016 г. Ф-ра № 0000018511/ 06.04.2016 г. 3287,08 лв.
26.04.2016 г. Ф-ра № 0000018603/ 26.04.2016 г. 3287,08 лв.

14.05.2016 г.

Ф-ра № 0000018854 /14.05.2016 г.

3287,08 лв.

08.06.2016г.

Ф-ра № 0000019136 / 08.06.2016 г.

3287,08 лв.

27.06.2016 г.

Ф-ра № 0000019234 / 27.06.2016 г.

3287,08 лв.

14.07.2016 г.

Ф-ра № 0000019514 / 13.07.2016 г.

3287,08 лв.

12.08.2016 г.

Ф-ра № 0000019702 / 03.08.2016 г.

3287,08 лв.

05.10.2016 г.

Ф-ра № 0000019962 / 01.09.2016 г.

3287,08 лв.

03.11.2016 г.

Ф-ра № 0000020378 / 03.10.2016 г.

3287,08 лв.

08.12.2016 г.

Ф-ра № 0000020824 / 02.11.2016 г.

3287,08 лв. 

21.12.2016 г.

Ф-ра № 0000021290 / 05.12.2016 г.

3287,08 лв. 

03.02.2017 г.

Ф-ра № 0000021599 / 03.01.2017 г.

3527,08 лв.

07.03.2017 г.

Ф-ра № 0000021980 / 02.02.2017 г.

3527,08 лв.

07.04.2017 г.

Ф-ра № 0000022314 / 01.03.2017 г.

3 527,08 лв.

04.05.2017 г.

Ф-ра № 0000022730 / 04.04.2017 г.

3 527,08 лв.

02.06.2017 г.

Ф-ра № 000023110 / 03.05.2017г.

3 527,08 лв.

30.06.2017г.

Ф-ра № 000023485 / 02.06.2017 г.

3 527,08 лв.

Идентификационен номер на обществената поръка при възложителя: № 2015-001

УИН в Регистъра на обществените поръчки на АОП: № 9040482

Предмет на обществената поръчка:

„Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана на тринадесететажна административна сграда – частна държавна собственост, находяща се на адрес: гр. Габрово, ул. „Брянска” № 30”

Краен срок за получаване на оферти:

17 април 2015 г., 17:00 часа

Важно! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се получава на място. Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. При поискване, документацията се предоставя на хартиен носител на място в деловодството на областна администрация - Габрово или се изпраща на посочен от заявителя адрес за негова сметка, с включени действителните разходи за отпечатване и размножаване.

Публикувани електронни документи и информация:

документ /файл/ информация

дата на публикуване

забележка

Публична покана

03.04.2015 г.

 

Документация

03.04.2015 г.

 

Протокол

 23.04.2015 г.

 

Договор

 30.04.2015 г.

 

Задължителни приложения

 30.04.2015 г.

 

Датата и основание за

прекратяване на договора

На основание Раздел I, чл. 2 договорът е прекратен, считано от 01.01.2016 г.

 

ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

Публикува се в обобщен вид до 20-о число на месеца, следващ месеца на извършените плащания – чл. чл.22б, ал. 4, т. 2 от ЗОП

дата

основание

размер

 01.06.15 г.

 ф-ра № 0000004402/10.08.15 г.

 1760,00 лв.

 10.08.15 г.

 ф-ра № 0000004501/10.08.15 г.

 1760,00 лв.

27.10.15 г.

ф-ра № 0000004622/27.10.15 г.

1760,00 лв.

27.10.15 г.

ф-ра № 0000004623/27.10.15 г.

1760,00 лв.

27.10.15 г.

ф-ра № 0000004624/27.10.15 г.

1760,00 лв.

15.12.2015 г.

ф-ра № 0000004720 / 15.12.15 г.

1760,00 лв.

15.12.2015 г.

ф-ра № 0000004721 / 15.12.15 г

1760,00 лв.

15.12.2015 г.

Ф-ра№ 0000004722 / 15.12.15 г.

 
 

1760,00 лв.

Идентификационен номер на обществената поръка при възложителя: № 2014-001

УИН в Регистъра на обществените поръчки на АОП: № 9035189

Предмет на обществената поръчка:

„Доставки на гориво за отопление (маркирано) на обект: сграда на областна администрация - Габрово, находяща се в гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 5”

Краен срок за получаване на оферти:

07 ноември 2014 г.

Публикувани електронни документи и информация:

документ /файл/ информация

дата на публикуване

забележка

Документация

27.10.2014 г.

 

Протокол от 10.11.2014 г.

12.10.2014 г.

утвърден на 11.11.2014 г.

Договор

 20.11.2014 г.

 сключен на 18.11.2014 г.

Задължителни приложения

 20.11.2014 г.  

Датата и основание за прекратяване на договора

На основание чл. 12, т. 2 договорът е прекратен, считано от 28.12.2016 г.

 

ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

* Публикува се в обобщен вид до 20-о число на месеца, следващ месеца на извършените плащания – чл. чл.22б, ал. 4, т. 2 от ЗОП

Дата

основание

размер

19.12.2014 г.  ф-ра № 1000018185 / 11.12.14 г  3854,62 лв.
08.05.2015 г.  ф-ра № 1000019232 / 02.02.15 г.  2960,18 лв.
 18.06.2015 г.  Ф-ра № 1000020595/ 07.04.15 г.  1923,59 лв.
 

15.12.2015 г.

 

Ф-ра № 1000025713 / 20.11.15 г.

 

1754,98 лв.

 

15.12.2015 г.

 

Ф-ра № 1000026196 / 11.12.15 г.

 

877,49 лв.

 

18.03.2016 г.

 

Ф-ра № 1000026952 / 19.01.16 г.

 

4263,01 лв.

18.05.2016 г.

Ф-ра № 1000028249 / 21.03.2016 г.

4424,66 лв.

21.12.2016 г.

Ф-ра № 1000034270 / 12.12.2016 г.

4307,40 лв.