РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Областния координационен център и екипите за обхват

Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование бяха акцентът на вчерашната съвместна работна среща на Областния координационен център и екипите за обхват, създадени по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст – съобщи старши експертът от Областната администрация Михаела Стоянова. Срещата се организира и в изпълнение на Националната програма „Заедно за всяко дете“ и на нея присъстваха членове на екипите за обхват от училищата и детските градини в общини Габрово, Дряново и Трявна. За Община Севлиево е предвидена отделна среща на 21 ноември. В област Габрово са определени общо 50 екипа за обхват. От представения на срещата доклад за реализираните дейности по Механизма става ясно, че oт началото на учебната година до сега са предприeти мерки за обхващане на деца в задължителна предучилищна и училищна възраст, които не са записани в детска градина или в първи клас, както и децата и учениците, посещавали училище или детска градина през предходната учебна година, но не са записани през учебната 2019/2020 година. За този период екипите за обхват са посетили на адрес 480 деца и ученици. Установено е, че в по-голямата част необхванати деца и ученици са извън страната. 15 от тях, които са се завърнали от чужбина, са записани и посещават училище или детска градина. В други 5 случая са въведени мерки за съвместна работа на училища/ДГ с други институции по Механизма, включително социална услуга или консултиране на семействата с цел прибиране и задържане в училище. Присъстващите в залата се насладиха на музикални изпълнения на деца от ДГ „Младост“ и ученици от ОУ „Иван Вазов“ – Габрово, където активно се използва интереса на децата към музиката като начин за тяхното задържане в образователната система.

Премиерът Бойко Борисов: Във възторг съм от строителството на Обхода на Габрово. Хубаво е българите да видят какъв уникален строеж е

Премиерът Бойко Борисов инспектира строителните дейности на обходния път на град Габрово, който ще бъде готов до края на годината. „Преди пет месеца това беше кал. Поне 5-6 километра е пробита планината и е поставен асфалт“, отбеляза премиерът Борисов по време на огледа. Той изтъкна, че пътят е стратегически, тъй като е част от Трансевропейския коридор № 9

По време на огледа с министър-председателя бе вицепремиерът Томислав Дончев. Той посочи, че двете най-сложни съоръжения от изграждащото се трасе са голямата естакада над p. Синкевица и 540-метровият тунел.

Премиерът Борисов припомни, че през май т.г. работниците взривяваха тунела, а днес - осветлението вече е монтирано и се поставя асфалт. Изключително ценно е, че придобитият от строителните екипи опит по време на изграждането на Обходния път на Габрово, който е със сложни съоръжения във високопланински район, ще може да се ползва и при други обекти.

„Българските граждани имат нужда да карат по хубави пътища. Това е прекрасно за икономиката, индустрията“, посочи министър-председателят Бойко Борисов. Той се спря и на напредъка на други важни инфраструктурни проекти у нас като автомагистралите „Хемус“, „Струма“ и ключови обходни пътища. „Прекрасни строежи, хората не спират да работят“, обобщи Борисов.

Мащабният проект по обходния път на Габрово, водещ към бъдещия тунел под Шипка, е разделен на 5 етапа и се изпълнява в две фази.

В изпълнение е първата фаза, която включва строителството на 4 участъка от обекта и етапна връзка с обща дължина 23,25 км, както и изработването на разширен идеен проект за тунела под връх Шипка (3,22 км).

Втората фаза обхваща строителството на петия участък от път ІІІ-5004 „Обход на гр. Габрово“, включително и на тунела под Шипка. Общата дължина е 10,553 км. От тях новото строителство е 7,633 км (включително 3,2 км тунел под връх Шипка) и рехабилитация на 2,92 км. Общата дължина на двете фази е почти 34 км.

Досега 95 % от строителните дейности по първата фаза са изпълнени. Мостът, който е част от обходния път за Габрово, е завършен на ниво конструкция и в момента се изпълняват довършителни работи - поставяне на тротоарни конзоли и парапет.

Този мост е най-голямото стоманобетоново съоръжение в страната - с дължина 640 м и отвор 160 м. Построен е по метода „конзолно бетониране“, който предвижда изграждането на мостове с най-големите отвори. Това е третият такъв мост у нас след виадукта на 48-и км на АМ „Хемус“ и виадукта на пътя Подкова – Маказа.

На финалната права е работата по тунела с дължина 540 м, където вече е завършен монтажът на противопожарния водопровод и изграждането на колекторната система за опасни и запалими течности. Работи се по осветлението и предстои полагане на асфалт по трасето.

Стойността на проекта за обходния път на Габрово е 93 милиона лева, от които до момента са разплатени 73 милиона лева.

Проект GPP-STREAM разработва инструментариум за внедряване на зелени обществени поръчки

Проект GPP-STREAM е част от програма „Интеррег Европа“ 2014-2020, която цели да помогне на регионални и местни органи от Европейския Съюз да развиват и усъвършенстват своите политики. Проектът е насочен към публичните власти и обществени органи в пет държави участнички, които имат обща цел, а именно: да насърчават и популяризират еко-иновации, енергийна ефективност и устойчиво развитие, чрез внедряване на зелени обществени поръчки (ЗеОП) в политиките на всеки един участващ регион.

Третото международно обучение по проекта се състоя в град Сибиу, Румъния от 11ти до 13ти Септември 2019 г. Организатор на събитието беше Румънското министерство на околната среда, а конференцията стана повод за среща не само на всички партньори, но и на местни и международни заинтересовани лица. Всички участници се запознаха с моментното състояние на политиките за ЗеОП в Румъния, закона за ЗеОП както и с няколко добри практики на местно ниво. Испанската асоциация на общини от региона на Рибера Алта (МANRA), която е и партньор по проекта, представи наръчника с добри практики, разработен с участието на всички партньори от консорциума. Пълният доклад е достъпен на уебсайта на проекта:

www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1562327044.pdf

Проект GPP-STREAM взе участие в най-големия Европейски форум за политика и инициативи в сферата на ЗеОП, а именно Compraverde Buygreen, който се проведе на 17ти и 18ти Октомври 2019 г. В рамките на форума, партньорите по проекта взеха участие в отворена дискусия, разделена на две теми:

  • Изграждане и повишаване капацитета на служителите в сферата на публичната администрация: ролята на Европейските фондове и инициативи за формиране на екологични знания и умения.
  • Внедряване на екологичен критерии в публичните разходи с цел по-мащабно разгръщане на ЗеОП в секторните политики.

Ключова характеристика на проект GPP-STREAM, която е в процес на разработка е инструментариумът за подпомагане внедряването на ЗеОП, насочен към бенефициенти на Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и към целевите групи на регионалните стратегии за развитие.

Инструментариумът ще има за цел да очертае Европейската законова рамка за прилагане и изпълнение на ЗеОП и ще очертае основните моменти в двете ръководства: „Купувайте екологосъобразно“ и „Обществените поръчки в помощ на кръговата икономика“, разработени от ЕК и представляващи полезни информационни ресурси, както за възлагащите органи, така и за икономическите оператори. Други основни точки, част от инструментариумът, ще бъдат критериите за ЗеОП, казуси за влиянието на ЗеОП върху Европейските фондове, както и контролни списъци приложими на всеки един етап от процедурата за изпълнение на ЗеОП.

Според инструментариумът, критериите за ЗеОП са създадени за да улеснят включването на екологосъобразни критерии в договорите за обществени поръчки. Общоприетите Европейски критерии се опитват да постигнат баланс между опазване на околната среда, икономическите цели и пазара на предлагане, но възложителите могат да използват критерии съобразени с конкретната ситуация, със заложените цели в местни програми и стратегии, както и изисквания, които включват всички или само определени характеристики в техните решения за обществени поръчки.

Възложителят, на обществена поръчка, ще бъде въведен стъпка по стъпка в процедурата по създаване на ЗеОП, като инструментариумът отличава най-важния етап – планиране и подчертава възможните места за грешки и начини за тяхното избягване. За да се докаже съответствие със ЗеОП, партньорите по проекта предлагат употребата на контролен лист на всеки етап от процедурата по възлагане на обществена поръчка: подготовка и планиране, подбор, възлагане, изпълнение и избягване конфликт на интереси.

В проекта участва община Габрово, а Областна администрация се идентифицира като заинтересована страна, тъй като е възложител в различни сфери и може да допринесе за развитието на общината и за постигане на заложените цели – подобряване на управлението, изпълнението и мониторинга на инструментариума, интегриращ екологичен подход за обществените поръчки и повишаване на еко-иновациите.

Очаква се, финалната версия на инструментариума по ЗеОП скоро да бъде достъпна на сайта на проекта в секцията „Библиотека“ /https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/library/. От сайта на проекта може да се абонирате за бюлетин, от който да се информирате за напредъка на проекта, предлагани продукти и предстоящи събития.

10 години „Инвазивна кардиология“ в МБАЛ „Тота Венкова“ – Габрово

10 години от създаването си отбеляза днес отделението по „Инвазивна кардиология“ в МБАЛ „Тота Венкова“ – Габрово. На тържеството присъстваха областният управител Невена Петкова, кметът на община Габрово Таня Христова, д-р Минко Михов, член на Съвета на директорите, проф. д-р Хендрикс, д-р Етиен Фонтейн, началникът на отделението д-р Мирослав Стоянов, кардиолози, медицински сестри, гости. Болничната библиотека беше тясна да побере всички дошли да засвидетелстват своето уважение към онези, които вече 10 години спасяват животи. В своето емоционално изказване д-р Нели Савчева подчерта ролята на д-р Божидар Паралчев, чиято е идеята за създаването на Инвазивна кардиология в Габрово и която обединява усилията на клиника O.L.V., клуб "Приятели на Белгия", фондация "Марсел де Бископ" и разбира се габровската многопрофилна болница. Изключително важно сътрудничеството с клиника O.L.V, което продължава вече 10 години – счита д-р Савчева, която сподели, че високото ниво, което се поддържа в инвазивната кардиология в МБАЛ „Тота Венкова“ се дължи именно на това – устойчиво партньорство, новостите, които са предоставили от O.L.V – клиника и непрекъснатите обучения. Вече шест от кардиолозите, включително и двама от по-младите им колеги са преминали обучения в белгийската клиника. „Инвазивната кардиология като всичко, което се случва в едно реномирано болнично заведение е колективна работа. Инвазивните кардиолози не могат без останалите кардиолози и аз се радвам, че тук се работи в екип.“ – каза още директорът на болницата в Габрово. Тя благодари на всички свои колеги, които през годините са работили в отделението, на проф. Хендрикс, който от самото начало оказва съдействие, на д-р Етиен Фонтейн, който е в основата на това партньорство, на кардиолози, медицински сестри, на началника на отделението д-р Мирослав Стоянов, който въпреки трудностите през тези години не се е отказал, на сестрите от инвазивната кардиология в O.L.V, които винаги са били отзивчиви. Кратко филмче показа 10 – годишната история в снимки, а в презентация сестрите от отделението представиха интересни моменти от работата на инвазивната кардиология през годините до днес. Емоционалното тържество завърши с подарък за всеки, свързал живота или работата си с отделението.

Невена Петкова, областен управител: "Не забравяйте и не пренебрегвайте очакванията на онези, които вярват в развитието на съвременно Габрово."

Избраният на първи тур кмет на община Габрово Таня Христова днес официално встъпи в длъжност. Заедно с нея, кметовете на кметствата Поповци и Яворец и общинските съветници положиха клетва на свиканата от областния управител Невена Петкова първа сесия на Общински съвет – Габрово.

В своето обръщение областният управител каза:

„Уважаеми народни представители, представители на духовенството, госпожи и господа,

За мен е чест, че днес в мое присъствие ще положите своята клетва и съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация ще поемете управлението на община Габрово.

Уважаема госпожо Христова, от името на институцията, която представлявам и лично от свое име Ви поднасям официално поздравления за резултата от проведените избори. А той е красноречив и ясно показва едно – доверие към Вас и политиките, провеждани в община Габрово, признание за качествата ви на достойна личност и авторитетен ръководител.

Уважаеми избраници,

Предстои да положите клетва в името на Република България, да спазвате Конституцията и законите на страната, да се ръководите от интересите на гражданите и да работите за тяхното благоденствие. Помнете я! Тя ви задължава де сте отговорни към избора на хората, защото всеки един от вас, без значение от политическата му принадлежност, носи избора на някой, който е повярвал в него. Не забравяйте и не пренебрегвайте очакванията на онези, които вярват в развитието на съвременно Габрово.

Работете заедно за още перспективи пред младите габровци, които обичат своя град и искат да се развиват и живеят тук. Бъдете по – често сред тях, вслушвайте се в тях, защото те са верният коректив. Работете и с онези, които предоставят и създават работни места. Работете за бъдещето на Габрово.

Като част от този град и като представляващ институцията областен управител, мога да заявя, че в мое лице имате партньор, ангажиран с проблемите и радостите, които ви вълнуват. Разчитам на опита, но и на новаторството ви, на професионализма и отдадеността на местната власт в работата й за добруването на хората от община Габрово. От своя страна аз ще продължа да работя безпристрастно, спазвайки буквата на закона.

Минути преди да положите клетва ще ви призова да не забравяте и че „Съединението прави силата“. Вярвайте, че само заедно може да постигате повече набелязани цели. Не е лесно, защото често това налага първо да обърнем внимание към себе си, да преодолеем себе си, но направим ли го ще започнем да гледаме в една посока. А тя за всички вярвам е една – и това е живият град, който носи своята идентичност и се гордее със своите постижения. Ние сме една общност и сме отговорни за онова, което се случва около нас. Но преди всичко трябва да бъдем отговорни към себе си, за да може да очакваме същото и от хората около нас. Нека бъдем внимателни в мислите си и нека спазваме хигиена на общуване. Говорете, когато имате какво да кажете, когато думите ви чертаят пътища за нови хоризонти или пък са градивна критика. Вярвам, че тук ще се вземат мъдри и целесъобразни решения. Ще работите неуморно и отдадено, с любов към Габрово, с постоянство и старание за по-добър и качествен начин на живот.

Бъдете здрави, постигайте успехи и резултати, които да удовлетворяват ако не всички, то поне по - голямата част от жителите на Габрово. На добър час през новия мандат 2019 – 2023 г.“

В края на първото редовно заседание Климент Кунев беше избран за Председател на Общински съвет – Габрово.

Още статии...