РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Годишен мониторингов доклад /ГМД/ за 2018 г. за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г.

Годишен мониторингов доклад /ГМД/ за 2018 г. за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г. беше втората тема от дневния ред на заседанието на Областния съвет за развитие. Акценти от доклада бяха представени от Силвия Маркова, старши експерт в Областната администрация. В него са отразени промените в социалните услуги, които са заложени в Плана за действие на Звеното за мониторинг и оценка за 2018 г. и съобразени с планираните такива в Стратегията за развитие на социалните услуги. Съставът на Звеното не е променян от 2017 г., в него участват представители на Областна администрация, РДСП Габрово, на общините, представител на Фондация "Международна социална служба – България" (МСС-България) и областните координатори към МТСП по проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрила на детето, социалните услуги и социалното подпомагане”. За изминалата 2018 година Звеното е посетило 21 социални услуги в четирите общини на територията на областта. Според експерта Силвия Маркова за първи път броя на посетените услуги за една година е толкова голям, а практиката да не се известяват предварително за посещенията дава по – голям резултат и обективност на констатациите. „Така максимално точно се запознаваме с ежедневието на ползвателите на услугите“ – сподели пред членовете на Съвета Маркова и допълни още, че и през настоящата година визитите ще бъдат изненадващи за услугите.

Изводите от Годишния мониторингов доклад /ГМД/ за 2018 г. за област Габрово показват: трябва да се предприемат стъпки за развитие на социални услуги, насочени към самотните възрастни хора и хора с увреждания. Въпреки че вече е средата от срока на действие на Стратегията, се наблюдава изоставане в тази посока. Голяма част от планираните услуги са на етап подаден проект или търсене на финансиране. Намаляването на капацитетите на специализираните институции за пълнолетни лица се случва много бавно, тъй като няма алтернативни услуги за извеждането им; в услугите на всички общини се предприемат действия за подобряване на качеството на предоставяне на социалните услуги; продължават да се развиват социалните услуги по превенция, които оказват подкрепа на родители и деца в отглеждането и възпитанието, услуги за деца в риск и отпадане от училище, информиране на децата за техните права и отговорности, услуги за осмисляне на свободното време на деца; основна задача пред доставчиците на социални услуги е повишаване на качеството, максимална ефективност, гъвкавост, мобилност, регулярни обучения на всички служители, осигуряване на супервизии, подобряване на заплащането; актуализирани са капацитетите на социални услуги за възрастни и деца в общността съгласно нуждите, като в част от услугите са извършени и подобрения на материално-техническата база; поетапно са актуализирани наименованията на всички услуги в областта съгласно Постановление на Министерски съвет № 246 от 2 ноември 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; специализираните обучения са малко на брой, недостатъчна е подкрепата чрез супервизия на екипите от действащите социални услуги в област Габрово - за превенция на професионалното прегаряне и повишаване на тяхната компетентност и експертиза; отчита се тенденция на демотивация на екипите на социалните услуги, свързана с ниските възнаграждения и високата натовареност.

Одобрена е Областната стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Габрово за периода 2019-2020

Областната стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Габрово за периода 2019-2020 година беше съгласувана по време на заседание на Областния съвет за развитие, ръководен от областния управител Невена Петкова. Как е протекъл процесът по разработването и какво включва самата Стратегия представи накратко старши експертът в Областната администрация Михаела Стоянова, която обясни, че са привлечени представители от всички заинтересовани страни с идеята да се осигури по - голям експертен капацитет за разработване. Анализната част е съставена на база анализите на потребностите от обща и допълнителна подкрепа, представени от четирите общини в областта – Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна. Стратегията разглежда предизвикателствата, приоритетните направления, стратегическите цели и необходимите мерки в областта на подкрепата за личностно развитие на деца и ученици. Тя е подготвена на база направените изводи от оперативния мониторинг и оценка на изпълнението на предходната Стратегия, извършени в края на 2018 г, които показват много добър напредък по почти всички заложени цели.

„Постарали сме се в анализната част да има изводи, които да показват какво е текущото състояние към момента, като информацията по отделните направления и приоритети е съгласувана със всички заинтересовани страни от работната група.“ – коментира още Стоянова.

В Стратегията освен системата от училища в област Габрово е обърнато внимание и на социалните услуги, които се явяват добър партньор в личностното развитие на децата и учениците особена в рисковите групи. Поставен е акцент и върху доставчиците на услуги за свободното време на децата като тук попадат НПО, клубове, различни школи, читалища и др. При анализа на текущото състояние е засегната и обезпечеността с преподаватели и адекватната материално – техническа база.

При стратегическата част се запазват трите приоритетните направления на стратегията - Подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в училищата и детските градини; Подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в свободното им време; Човешки ресурси и сътрудничество. Към всяко от тях има разписани специфични цели, както и по-подробни мерки. Към стратегията е изградена система от индикатори за всяка специфична цел към всяко приоритетно направление, по които ще се измерват резултатите в края на периода на тази стратегия.

Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици на област Габрово е разработена в изпълнение на чл. 196 от Закона за предучилищното и училищното образование (обн. ДВ бр. 79 от 13.10.2015 г.) (ЗПУО) и чл. 5 от Наредбата за приобщаващото образование (приета с ПСМ No 286 от 04.11.2016 г.). Това е втората двугодишна стратегия за подкрепа за личностното развитие, която се разработва на областно ниво

Стратегическият документ ще бъде достъпен на интернет страницата на Областна администрация /Администрация – Документи – Стратегически документи/.

Запечатай емблематични за своя град обекти, моменти и забележителности и участвай във фотоконкурс „Моята земя“

Целите на фотоконкурса „Моята земя“ са следните:

Да предизвика желание у любителите на фотографията и да запечатат емблематични за своя град обекти, моменти и забележителности;

Да се даде възможност за творческа изява и подход не само към заснетия обект, но и към заглавието на снимката;

Номинираните фотографии ще се публикуват в годишно луксозно издание на Сдружение „Дива земя“ във връзка с Национална Асамблея „Земята на децата“, което ще излезе в края на 2019 г.

Регламент на фотоконкурса „Моята земя“:

Всеки автор може да участва с максимум 3 снимки;

Снимките за фотоконкурса трябва да са направени през 2019 г.;

Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и задължително да бъдат придружени от кратък текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката – до 500 знака;

Големината на изображението трябва да бъде не по-малка от 3000 – 5000 пиксела по дългата страна. Резолюцията на изображенията трябва да е минимум 70 dpi. Всеки автор трябва да може да представи изходен файл /снимка в оригинален размер/.

Допустима обработка на снимките:

Обработка на яркост и контраст;

Изостряне на изображението;

Прекадриране на снимката.

ВАЖНО: Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат прибавени надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до естествената среда, която са запечатали, а не да се показват умения на автора да работи с фотообработващи програми.

Регистрация и участие:

Регистрацията за участие и изпращането на снимки става на адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. Към всяка снимка, участваща в конкурса, трябва задължително да се съдържа следната информация:

Заглавие на снимката;

Име на автора фотограф;

Област, населено място

Текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката/до 500 символа/;

За участници под 18-годишна възраст – име на родител/настойник/;

Телефон за връзка.

Срокове:

Начало на фотоконкурса „Моята земя“ – 08.04.2019 г.

Край на конкурса – 23:00 часа на 1-ви юли 2019 г.

Имената на всички участници ще бъдат обявени в сайта на Дива Земя и във Facebook страницата на конкурса.

На 1 август 2019 г. официално ще бъдат наградени победителите в конкурса.

Изпращайки фотография за участие в конкурса, участниците дават съгласието си и правата организаторите да ги използват по следния начин:

Да ги публикуват на фотохартия или в електронен формат, да бъдат включени в изложбата, с която ще завърши конкурсът, както и да бъдат използвани в публикации, свързани с изявата, както и да бъдат използвани с рекламна цел.

www.wildearthorg.com

Област Габрово се включва в Национална асамблея „Земята на децата“

Десет деца от габровска област ще участват в Национална асамблея „Земята на децата“, която се организира от сдружение „Дива Земя“ с подкрепата на Национална спортна академия.

В международния ден на детето - 1 юни, инициативата ще събере талантливи деца от всички области в България, които ще имат възможност да участват в редица спортни активности, щафетни игри, художествен пленер на тема „Пейзаж“, „Натюрморт - Рецептите на баба“, свободно избираема тема и др. При интерес участниците ще могат да разгледат спортната академия, а избралите да рисуват ще обменят опит с представители на художествената академия.

Национална асамблея „Децата на Земята“ се организира за първи път и има за цел да обедини децата от цялата страна, които ще бъдат поощрени да се занимават с изкуство и да покажат възможностите пред по-широка публика. Предвижда се да бъде издаден албум с творбите от инициативата.

Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” в Габрово обявява фотоконкурс „Книгата, библиотеката и аз”

По повод ежегодния национален Маратон на четенето (2-23 април 2019) и Националната библиотечна седмица 2019 екипът на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” в Габрово обявява фотоконкурс „Книгата, библиотеката и аз”, предназначен за приятели на книгата, библиотеката и фотографията.

Основно изискване е Вашата конкурсна снимка да показва Вас заедно с любима книга и/или в посещавана от вас библиотека.

Фотоконкурсът ще даде възможност за участие в две възрастови категории:

  1. От 8 до 14 навършени години и
  2. От 15 до 29 навършени години.

Изисквания към снимките и участниците:

  • Снимките трябва да бъдат изпълнени в дигитален формат JPEG или JPG;
  • Големината на изображението трябва да бъде не по-малко от 2000 пиксела;
  • Резолюцията на изображенията трябва да е не по-малка от 200 dpi;
  • Файловете не трябва да са по-големи от 5 МВ;

Към всяка снимка, участваща в конкурса трябва да има следната информация:

-Заглавие на снимката

- Име на автора й

- За участниците в първата възрастова категория – до навършени 14 години – име на родител/ настойник и негов телефон за връзка

-Кратък текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката.

Снимките очакваме на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. в оригинален формат до 23 април 2019 година (до 17.30 ч.).

Фотографиите ще бъдат поместени на фейсбук-страницата на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” под заглавие „Книгата, библиотеката и аз. Фотоконкурс”.

Победителите във фотоконкурса ще бъдат посочени на основание най-много харесвания във фейсбук-страницата.
Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на 11 май 2019 година – ден на Светите братя Кирил и Методий и професионален празник на българските библиотекари. Ще бъдат присъдени първа, втора, трета и специална награда.

Снимките не трябва да са обвързани с договор за изключителни авторски права към трети лица.Всички автори с участието си в конкурса се съгласяват да предоставят авторските права за конкурсните снимки на организаторите – Регионална библиотека „Априлов-Палаузов”, за безвъзмездно публикуване на хартия или в електронен формат за библиотечна реклама и представяне в медиите на кампании и дейности, свързани с ползите от четенето и книгата и с ролята на библиотеката в съвременния свят.

Организаторите от Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” в Габрово канят да вземат участие „всички истински любители на хубавата книга и четенето, убедени в силата на словото и в ролята на библиотеката като културен и образователен институт, предпочитано за посещения и пребиваване обществено място в града и региона!
Скъпи фотолюбители, настоящи и бъдещи читатели на библиотеката, покажете отношение и разбиране за ползите от четенето за Вашето развитие и човешкия прогрес!

Участвайте! Покажете своето вдъхновение и пристрастие към книгите, четенето, библиотеките и фотографията!

Още статии...