РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Комисията по заетостта предлага два проекта на МТСП

Комисията по заетостта предлага два проекта на МТСП

Вчера се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, на което бяха  разгледани предложения за регионални програми за заетост за включване в НПДЗ – 2011.

След обсъждане на предварителния дневен ред Комисията предлага на Министерството на труда и социалната политика да включи в НПДЗ – 2011 следните проекти:

- Проект „Отново заети и полезни” към община Дряново, с реализирането на който ще бъдат създадени нови 15 работни места. Програмата е насочена към постигане на две цели: осигуряване на заетост на продължително безработни хора и съответно тяхното десоциализиране – връщането им в обществото чрез трудова заетост и подържане на един чист и привлекателен град.

- Проект „Ръка за ръка в търсене на солидарност за преодоляване на бедноста и социалното изключване в община Трявна”- който цели да подкрепи лица с увреждания в трудоспособна възраст за тяхната реализация на пазара на труда, за преодоляване на  социалната изолация на лицата от целевата група и създаване на възможности за тяхното социално включване и за споделена отговорност за заетост чрез предлагане на  най-подходящите социални услуги за населението на Община Трявна, като се допълни мрежата от мобилни социални услуги.

 

 

Плевнeлиев: „Ще финализирам този 110 годишен проект”

Плевнeлиев: „Ще финализирам този 110 годишен проект”

На 23.09.2010г. в зала „Колегиум” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са проведе първото заседание на междуведомствената работна група за оказване на логистична подкрепа на Агенция пътна инфраструктура по подготовката и осъществяването на законовите процедури за изпълнение на инвестиционните проекти „Изграждане на път III – 5004, обход на град Габрово от км. 0+000 до км. 31+000 ” и „Изграждане на пътен тунел „Шипка” в Шипченския проход”, създадена със заповед № РД-02-14-1554/15.09.2010 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.  В нея участваха експерти и ръководители на дирекции от МРРБ, АПИ, МОСВ, МЗХ, МТИТ, главните архитекти на Габрово и Казанлък.

Със същата заповед е създаден и комитет по наблюдение включващ началниците на политическите кабинети на МРРБ, МОСВ, МЗХ, Областните Управители на Габрово и Стара Загора, и заместник кметове от Габрово и Казанлък.

„Създаването на подобна структура е прецедент и ние с Областния управител на Габрово, чиято беше инициативата за  сформиране на тази работна група, сме силно обнадеждени, че това е прекият път за осъществяване големите инфраструктурни проекти в България. Вие сте служители на различни ведомства, но в конкретния случай участвате в структура с ръководство и надзор, сформирани с нарочна цел” – така откри заседанието началникът на политическия кабинет на министъра на МРРБ – Йордан Татарски, след което запозна участниците с хронологията по създаването на междуведомствената група, както и с условията и реда за осъществяване на нейното функциониране.

Областният управител на Габрово инж.Мариян Костадинов изрази опасения, че  процесът за осъществяване на големи инвестиционните намерения дори и за държавата е дълъг и за да бъде работата на комисията рационална, освен създадените от г-н Татарски надлежни правила за работа, е много важно планът на действие да е напълно изчерпателен, с ясно формулирани срокове и отговорности между членовете на междуведомствената работна група.

На заседанието присъства и Министър Росен Плевнелиев, който приветства членовете на комисията и комитета по наблюдение и ясно заяви, че транспортната връзка между северна и южна България през „Шипка” е приоритет на правителството и самото създаване на този форум доказва желанието за по-скорошно набавяне на обектите с разрешения за строеж, за да могат веднага след като ги получат да се извършат процедурите по възлагане на обществени поръчки.

„Средства за обезщетения в МРРБ - ще има. Рехабилитацията на вече изградените първи и втори етап заедно с пътен възел Поповци могат да бъдат възложена още през 2011 година, но разрешението за строеж на западен обходен път, а именно трети и четвърти етапи, не трябва да закъснява. Неговото строителство трябва да започне преди строителството на тунела като за въвеждането в експлоатация на западен обходен път, ще бъде изградена временна връзка до действащия път. Сега е важно да бъде изготвена апликационната форма с която АПИ да кандидатства  за техническа помощ в ОП Транспорт за възлагане по ЗОП на проектиране на тунелното съоръжение. Това, че имаме готов проект само на западен обходен път не дава цялостно решение. Аз не мога да си позволя да мисля за строителството на обхода на Габрово, без да имам решение за изпълнение на тунела под Шипка. Формите за финсиране са известен брой и достатъчно ясни, и аз както съм обещал на Габровци ще финализирам този 110 годишен проект.” заяви Министърът.

След като бяха приети план на действие за дейността на междуведомствената работна група и правила за нейната работа комисията взе решение в срок до 14 дни всеки от участниците да разработи точна и ясна процедура на процесите от неговата компетенция включваща конкретен план за действие, отговорности и срокове за изпълнение и да я представи на следващото заседание, което ще се проведе в началото на м. октомври под организацията на Областния управител на Габрово.

В заключение началникът на министъра на МРРБ каза „Залагам на вашия професионализъм и съм убеден, че чрез взаимодействието си като колеги и експерти, ще допринесете за конкретното създаване на документи и осъществяване на законовите процедури във вашите ведомства. Искрено се надявам ,че в процеса на работа в тази група могат да бъдат иницирани и законодателни промени, зад които след внимателен анализ МРРБ може да застане. Този формат на управление на процесите в междуведомствените отношения при стратегическите за държавата обекти, има потенциала да бъде еталон”.

 

 

Областният управител и Йордан Стойков посрещнаха Президента

Областният управител и  Йордан Стойков посрещнаха Президента

Представители на местната и държавна власт,  на бизнеса, неправителствените  организации, спорта и културата, се срещнаха днес с Президента на Република България Георги Първанов във фоайето на Общинската администрация в Севлиево.          

 Посещението на Държавния глава е по повод  „430 години Севлиево - град”.

В обръщението си кметът Йордан Стойков припомни историята на града и подчерта, че най - голямото богатство на един град са неговите жители. В присъствието на Президента и Областния управител той връчи почетни знаци за особени заслуги на нуколко институции - НЧ „Развитие”, Исторически музей – Севлиево, както и на севлиевската Местна инициативна група 21.

Своите поздравления към севлиевци отправи и  Президентът и особено към онези, които са открили доказателства за това, че Севлиево датира от 430 години като град, след което заедно с кмета Йордан Стойков и областния управител Мариян Костадинов разгледаха изложбата „Монетните съкровища” в Историческия музей и посетиха обновения зеленчуков пазар.

 

Областният съвет за развитие прие Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за раз

Областният съвет за развитие прие Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие за периода 2009-2013 година

Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие за периода 2009-2013 година беше приет на днешното заседание на Областния съвет за развитие.  Актуализацията на документа e насочена към постигане на по-голямо съответствие на областната стратегия за развитие с националната рамка за развитие и европейските документи със стратегически и нормативен характер. Актуализиран e анализът на социалното и икономическо развитие, като е използвана наличната статистическа информация и административна отчетност на компетентните в съответния сектор организации. Промените в стратегическата част имат допълващ и уточняващ характер на базата на текущото състояние, изпълнените дейности, постигнати резултати.

Определената визия в действащата областна стратегия е запазена, тъй като тя отговаря на актуалните нужди на област Габрово и не се налага преформулирането и – „Област Габрово да се превърне в регион с ефективна икономика и висок жизнен стандарт, постигнати чрез съхранените и развити традиции, предприемачески дух, природни ресурси и културно-историческо наследство”.

Документът е публикуван на сайта на Областна администрация Габрово – www.gb.government.bg в раздел „Документи – Стратегии и планове”.

Честит Ден на Независимостта

Уважаеми дами и господа,

Поздравявам Ви по случай 22септември – Денят на Независимостта на България.

Независимостта на България е един  далновиден държавнически акт, който проправя пътя на страната ни, както в тогавашна, така и в сегашна Европа.

102 години по-късно почитаме онези, които през 1908 година ни дадоха пример за единство в съдбовни за нацията ни моменти. Нека  бъдем обединени и днес, когато продължаваме да утвърждаваме мястото на страната ни  в семейството на европейските народи.

Уважаеми съграждани, пожелавам здраве и просперитет на Вас и семействата Ви и нека бъдем по – обединени и независими, защото именно от нас зависи бъдещето на региона ни!

Весел празник!