РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Награждаване

22 ноември 2010 г. , 17.30 часа - зала "Възраждане"

Приключи оценяването на творбите в конкурса на Областния управител, посветен на Деня на християнското семейство . Както беше обявено по-рано деца на възраст от 6 до 16 г. имаха възможност да пишат есета, стихотворения или да рисуват рисунки на тема "Моето семейство".
Над 270 рисунки от детски градини и училищата от цялата област, 52 есета   и  близо 20 стихотворения се получиха в Областната администрация.  Жури в състав: Анна Маринова-директор на НАГ, Елена Григорова- инспектор РИО -Габрово и Тотка Полякова - журналист и секретар на НЧ Габрово, оценяваха литературните творби, а рисунките - Ива Пенчева - преподавател по приложно изкуство, Марияна Ризова -старши експерт в ОА и Роберто Йончев - вр.и.д. директор на ХГ "Христо Цокев".

Във фоайето на зала "Възраждане" е разположена изложба от 30 творби  на децата  отличени с награди и  специални грамоти за "Отлично представяне".
Наградите за всички участници са осигурени от женската и младежката организация на ПП Герб.

Церемонията по награждаването ще се състои на 22 ноември 2010 г. от 17.30 часа в зала "Възраждане".
Поздрав към всички габровци по случай Деня на християнското семейство ще отправят децата от ЦДГ Радост, Бисерите от Горна Росица и фолклорен ансамбъл Габровче.
Вратите на зала "Възраждане" са отворени  за всички, които искат да присъстват и да разгледат изложбата.

Имената на всички, които са номинирани за награди са:

За най-добро есе:
1 място Илияна Станева, 12 г., СОУ Отец Паисий
2 място Ванеса Вълов, 13 г., ОУ Ран Босилак
3 място Павел Христов, 10 г., ОУ Иван Вазов

За стихотворения:
1 място Деница Михайлова, 9 г. ОУ Васил Левски, гр. Плачковци
2 място Петър Чернокожев, 8 г. ОУ Христо Ботев
3 място Дорина Люцова, 8 г., СОУ Максим Райкович, гр. Дряново

За рисунки:
до 6 г.
1 място Виктория Колева ЦДГ Радост 2
1 място Михаела Попова
2 място Ясен Пенчев - ЦДГ Явор
2 място Йоанна Гатева и Преслава Проданова - ЦДГ Явор
2 място Габриела Събева -ЦДГ Младост
3 място Екатерина Русева - ЦДГ Радост 1
3 място Аксиния Минкова-ЦДГ Радост 1
3 място Виктория Витанова-ЦДГ Радост 2
Радослав Павлов-ЦДГ Радост 2
Констанитонос Блукос-ЦДГ Радост 2
Добромир Добрев-ЦДГ Радост 2

от 1 до 4 клас
1 място Весислава Стоянова - VІІІ ОУ Св.Св. Кирил и Методий
2 място Стела Русева - СОУ Отец Паисий
2 място Иван Петров - ОУ Ран Босилек
3 място Мария Богданова


от 4 до 8 клас
1 място Полина Денева - СОУ Максим Райкович, Дряново
1 място Иванела Ангелова, ОУ Ран Босилек
2 място Изабела Гичева, СОУ Отец Паисий
2 място Шейда Шибилова,ОУ Иван Вазов
3 място Кремена Ангелова, ОУ Христо Ботев

Приета е Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015 в област Габрово

Приета е Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015 в област Габрово

 

 Областният съвет за развитие единодушно прие Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015 в област Габрово.

Тя е разработена на основание чл. 19 от Закона за социално подпомагане и чл. 36а от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане.

Целта на стратегията е да се гарантира разкриването на социални услуги, които да отговарят на конкретните потребности на хората от целевите групи не само на територията на общината, но и в цялата област. Стратегията е създадена на базата на проведени и одобрени от съответните общински съвети общински анализи за състоянието на сферата на социалните услуги във всички общини на област Габрово и е съобразена с Актуализирания документ за изпълнението на Областната стратегия за развитие  2009 – 2013 г.

Стратегията включва на първо място социалните услуги, които ще работят на територията на областта през периода 2011 – 2015 г. , съществуващи и развитие на нови такива.

Създаването и приемането на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Габрово изразява стремежа на всички участници да допринесат за развиването на модерна социална политика в областта, за създаване на условия за пълноценна реализация чрез грижа и подкрепа за местните общности, групи, индивиди в риск.

Пет са основните приоритетни направления на стратегията, които са изведени въз основа на заключенията и препоръките от направеното проучване и цялостен анализ на ситуацията и потребностите на рисковите групи в област Габрово. Общите цели на петте направления са : предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация на деца и семейства в риск; подкрепа за интегритета на децата и семействата в риск; намаляване на дела на децата, настанени в специализирани институции; създадаване на условия за социално включване/ интегриране на максимален брой хора в неравностойно положение и уязвими групи; подобряване качеството на живота на старите хора във всички населени места в област Габрово; създаване на ефективна система за подкрепа на развитието на човешките ресурси и повишаване качеството на социалните услуги на територията на област Габрово, с активното участие на всички заинтересовани страни.

В Стратегията са описани в детайли мерките, дейностите и индикаторите за постигане на общите и конкретни цели, системата за мониторинг и оценка, отговорностите и ролите на общините и институциите на областно ниво, доставчиците на услуги и другите заинтересовани страни, необходимите ресурси – човешки и финансови, оперативен план с времева рамка за изпълнението на стратегията.

Областната стратегия за развитие на социалните услуги ще се изпълнява на областно и общинско ниво с общите усилия на всички заинтересовани страни в съответствие с техните компетенции, идентифицираните потребности на групите в риск и планираните дейности за посрещането им.

Областният управител върна Решение на Общински съвет Севлиево

Областният управител върна Решение на Общински съвет Севлиево

Областният управител върна Решение на Общински съвет – Севлиево, с което се дава съгласие община Севлиево да кандидатства за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на Проект “Благоустрояване на Централна градска част – гр. Севлиево” при определени условия и се възлага на кмета на общината да проведе процедура за избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране на същия проект.

Решението на Общински съвет – Севлиево е незаконосъобразно, тъй като е взето в нарушение на материалния и процесуалния закон и в несъответствие с целта на закона по следните съображения:

Индивидуалният административен акт, макар и да е издаден в предвидената от закона форма, не съдържа всички необходими реквизити по чл. 59 от АПК, тъй като в него липсва посочване на правните и фактическите основания за издаване на акта. За да бъде формирано от общинския съвет законосъобразно решение по въпроса за поемане на дългосрочен общински дълг чрез сключване на договор за заем е необходимо на първо място проектът, който ще се финансира от дългосрочния дълг да е предложен за обсъждане на местната общественост. В чл. 15 от Закона за общинския дълг е описан редът, по който кметът оповестява проекта – покана за обсъждане, която се публикува и се поставя на обществено достъпно място в сградата на общината, определено е съдържанието на самата покана. По административната преписка няма данни дали е отправена такава покана, тази покана дали е публикувана, дали е имала определеното от закона съдържание и била ли е оповестена, съобразно изискванията на гореспоменатата нормативна разпоредба, ако все пак се приеме, че е на лице уведомяване, довело до срещата на 02.10.2010 г.

От изложеното в Предложението Приложения 1 и 3 към него /”Презентация на идеен проект с финансови параметри” и „Протокол от проведена среща за обсъждане начина на финансиране реконструкцията на Проект „Реконструкция на централна градска част – гр. Севлиево” – проведена на 02 септември 2010 г. в зала 300 на общинска администрация”/ на кмета на община Севлиево не може да се направи извод, че проектът „Благоустрояване на централна градска част – гр. Севлиево” е в полза на местната общност, каквото е императивното изискване на чл. 14, т. 1 от Закона за общинския дълг. Към предложението не е приложено и пълно описание на проекта, което би било такова ако включваше и социално - икономически анализ на очакваните резултати от неговото осъществяване, какъвто категорично липсва. Не е приложено и подробно описание на всички финансови параметри на проекта, каквото е изискването на чл. 14, т. 3 от Закона за общинския дълг.

Студенти от ТУ - Габрово посетиха областната администрация

Студенти от ТУ-Габрово посетиха областната администрация

Днес в областна администрация се проведе обучение на  студенти ІІІ курс, специалност „Публична администрация” при ТУ-Габрово.

Идеята на подобен род изнесени упражнения и лекции е да се съчетае теорията и практиката, да усетят студентите как на регионално ниво се случва политиката на Правителството.

Студентите се запознаха подробно със законовата рамка, която урежда правомощията и функциите на Областния управител, с Устройствения правилник на областната администрация, който регламентира дейността, структурата, числеността и организацията на работа на администрацията. Студентите дискутираха заедно със Заместник областния управител и Главния секретар на областната администрация политиките, които провежда Областния управител на Габрово. Сериозен интерес у тях представляваше темата за туризма и производството  в региона, както и за символите на държавната власт и как се оформя  административната кореспонденция.

Предвидени са още срещи на служители от администрацията и студенти от специалност „Публична администрация”. С оглед на това, че Областна администрация – Габрово е първата Е-област в страната, следващата тема на изнесено упражнение ще бъде „Електронното правителство в България”.

 

Приключи третата национална транспортна среща

Започна изработването на “Интегриран национален план за управление на транспорта в България”

Трета национална среща за транспортните проблеми в България се проведе днес в община Габрово. В нея участваха  представители от Европейската банка за развитие и възстановяване, Министерството на транспорта, областни управители от цялата страна и кметове на населени места.

Кметът на Габрово Николай Сираков откри форума и каза, че ако искаме да решим проблемите на Габрово, трябва да участваме в решаването и на тези от национално ниво, което се отнася до всички общини и области у нас. Областният управител се обърна към всички участници в срещата за повече оптимизъм, защото „много са проблемите пред които сме изправени, но имаме необходимия кворум и можем да успеем” каза още Костадинов. Разгорещена дискусия се оформи около инфраструктурата в България, която си е „едно сериозно предизвикателство” по думите на Стефка Славова от ЕБРВ.

На срещата бяха представени проекти и добри практики за справяне с транспортни проблеми от Европейската банка за развитие. Агенцията за транспортни проучвания представи анкетна карта, анализът на която ще помогне за изготвянето на “Интегриран национален план за управление на транспорта в България”. Тя съдържа 20 въпроса, разпределени в 4 направления и има за цел да се определят отделните транспортни проблеми по региони и да се актуализира „Картата на транспортните проблеми”, да събере данни за конкретни проблеми и да използва предоставената информация за планиране на приоритетните проекти по оперативните програми за следващия програмен период. Областните управители ще имат задачата да разпространят анкетната карта до всички общински администрации в техния регион, след което на заседания на Областните транспортни комисии да бъдат попълнени и обобщени получените данни. Срокът за изпълнение, който си поставиха участниците е краят на февруари 2011 г.  Молбата на всички областни управители ще бъде всеки, който има отношение към анкетата да се отнесе достатъчно задълбочено и сериозно, за да може да се начертае колкото е възможно по-пълна и ясна картина на транспортната карта в България.

 

Още статии...