РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Изготвяне на междинната оценка на Областната стратегия за развитие започна с провеждането на три фок

Изготвянето  на междинната  оценка на Областната стратегия за развитие започна с провеждането на три фокус групи

Днес в Областна администрация се проведоха три фокус групи на областно ниво във връзка с изпълнение на договор за „Изготвяне на междинна оценка на Областната стратегия за развитие на област Габрово” в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие. Фирмата изпълнител, с която Областната администрация подписа договор през декември миналата година е „Проксима Консулт” ЕООД.

Фокус групите бяха в направленията: техническа инфраструктура и екология; икономическо развитие; социални дейности, здравеопазване, образование, спорт и култура.

По време на срещите беше обсъдено изпълнението на областната стратегия за развитие и реализираните проекти по общини.за периода 2005 - 2010 г. Изведени бяха и препоръки за цели на стратегията за следващия планов период 2014-2020.

В срещите участваха представители от общинските администрации, социално-икономически партньори и неправителствени организации.

Областният управител оспорва пред административен съд – Габрово Решението на Общински съвет Севлиево

Областният управител оспорва пред Административен съд – Габрово Решението на Общински съвет -  Севлиево за отдаване под наем на трите язовира

Областният управител оспорва пред Административен съд – Габрово Решение № 157 от 21.12.2010 г., на Общински съвет – Севлиево, с което се дава съгласие да се отдадат под наем чрез публичен търг с явно наддаване, за срок от 5 години язовирите в с. Душево – язовир „Бяло поле” ; в с. Хирево – язовир „Тръста” и язовир „Зелево перо”.

Решението на Общинския съвет, макар и да е издадено в предвидената от закона форма, не съдържа всички необходими реквизити по чл. 59 от АПК, тъй като в него липсва посочване на правните и фактическите основания за издаване на акта. Съгласно чл. 20 от Закона за водите управлението на водните обекти – публична общинска собственост се извършва само чрез отдаването им на концесия. Правното основание за вземане на оспорваното решение, а именно чл. 14, ал. 7 от Закона за общинска собственост действително дава възможност за предоставяне под наем на имоти – публична общинска собственост, но само по отношение на части от имоти, а съгласно текста на решение № 157 в случая се касае за имоти, предмет на сделки на управление, в тяхната цялост. Отдаването под наем на язовири – публична общинска собственост в тяхната цялост би било допустимо единствено при условията на разпоредбата на § 4, ал. 1 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване /ЗСН/. По административната преписка не се съдържат доказателства какво е предназначението на язовирите, обект на сделки на управление. По силата на § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗСН, ако до влизане в сила на закона няма сключени договори по § 3, ал. 2, до предявяване на искането по реда на § 3, ал. 3 язовирите – публична общинска собственост могат да се отдават само под наем по реда на чл. 12, ал. 4 от ЗОС след съгласуване с надзорния орган.

Отдаването под наем на имоти – публична общинска собственост, уредено в чл. 14, ал. 7 от ЗОС, изрично изключва от режима на обектите публична общинска собственост тези, които подлежат на концесиониране, между които язовирите попадат. Тази разпоредба визира части от имоти – публична общинска собственост и не може да намери приложение в конкретната хипотеза.

В този смисъл Областния управител счита Решение № 157 от 21.12.2010 г. на общински съвет – Севлиево за незаконосъобразно като постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон, поради което на основание чл. 45, ал. 4, изр. второ, предл. второ от ЗМСМА оспорва същото пред Административен съд Габрово с искане то да бъде отменено.

 

Пламен Недков приветства читалищните ръководства

Пламен Недков приветства читалищните ръководства

 

Заместник областният управител Пламен Недков приветства днес ръководствата на читалищата в региона на традиционното им отчетно заседание. На срещата беше отбелязано доброто сътрудничество през годината между читалищата, РЕКИЦ и Областната администрация като доказателство за това са и съвместни дейности за провеждане на регионален събор на народното творчество „Бабан”; областната селекция на кандидатурите по програма „Живи човешки съкровища”; провеждането на първия фолклорен фестивал на Жълтеш; кръгла маса посветена на Културата в Община Дряново; организираното обучение за читалища от Габровска област за подготовка на проекти по програми на ЕС и други донори. Като най – яркото събитие през годината беше отбелязано участието на съставите от габровска област в Националния фолклорен събор Копривщица 2010 – откъдето нашите състави се завърнаха с голям брой отличия. Заместник областния управител изказа специални благодарности към читалищните дейци, които макар и във време на криза- и икономическа , и духовна и със съвсем ограничени бюджети успяват да организират дейността си, а с това и да запазят живи нашите традиции и обичай.

11 сигнала за корупция и 54 жалби за 2010 година са регистрирани в Областната администрация

11 сигнала за корупция и 54 жалби за 2010 година са регистрирани в Областната администрация

През 2010 г. са проведени три заседания на Областния съвет за противодействие и превенция на корупцията. Разгледани са 11 сигнала – получени по имейл, писмени или чрез информационна система на Комисията за превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет.

По отношение на сигналите: ролята на Съвета като цяло е превантивна и като такава повечето сигнали са препратени по компетентност на съответните органи, а един е прекратен поради влязло в сила постановление на Районна прокуратура – Севлиево.

Получените сигнали са в сферата на образованието, транспорта, както и няколко сигнала за злоупотреби в подразделение на Държавно горско стопанство. Всички те са разгледани на заседанията на Съвета, като за някои от тях вече има и доказана злоупотреба и административни наказания.

Прави впечатление, че все повече граждани подават заявления и жалби за съдействие от страна на Областния управител, което е показател, че доверието към институцията се повишава. Желанието за открито управление не остава незабелязано и все повече граждани се възползват от това си правото да сезират областния управител за извършени нередности, според тях или просто да потърсят съдействие за разрешаване на  личен проблем. В повечето случай става въпрос за междусъседски отношения, спорове около земеделски земи и други подобни. По всички получени сигнали и жалби са предприети необходимите действия .

С пожелание за весели празници и успешна Нова година на Вас и Вашите семейства!

...Веднъж в годината над света се спуска Тихата и свята нощ На  Христовто  Рождество!
Веднъж в годината си припомняме Какво е  състрадание, благодарност и признателност!
Веднъж в годината си припомняме думичката мир!
Веднъж  в годината се замисляме за Него, който Бог изпрати при нас,за да не забравяме, че сме хора.
Веднъж в годината се отдаваме на размисъл, намираме покой и удовлетворение!
Да, само веднъж в годината е К о л е д а! Но бихме искали да е винаги!”

Весела Коледа и Щастлива Нова 2011 Година!

МАРИЯН КОСТАДИНОВ

Областен управител

Още статии...