РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Административни услуги в "облака"

Днес в Областна администрация се състоя информационен ден, свързан  с Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност.

Експерти от Областната и общинските администрации, както и представители от териториалните структури, имащи отношение към сигурност на информацията, човешки ресурси и информационни технологии дискутираха въпроси относно това, какво предстои да се направи в общинските и областните администрации, за да отговорят на изискванията на Наредбата. Гостуващи ИТ-специалисти разясниха подробно международния стандарт ISO 27001:2005, който регламентира изискванията към сигурността на информацията, която се съхранява в организациите. В ерата на информационните технологии най-важното нещо е информацията ни да бъде защитена. Онова което предлага системата за управление на информационната сигурност в нейната цялостност е :

-сигурност по отношение на персонала;

- сигурност при посещение на външни за институцията лица;

- сигурност на техническите средства за обработка на информацията;

- сигурност по отношение на физическите зони и зони за достъп;

- сигурност в съхранението на документите и достъпа до тях;

- сигурност в преносната техническа среда, необходима на техническите средства;

- управление на инциденти със сигурността;

- осигуряване на резервираност на информацията и информационните системи;

- осигуряване непрекъснатост на административната дейност, бизнес процесите и осигуряващите ги ресурси и технологии.

Бяха дадени много примери за това, какво трябва и какво не трябва да се прави в администрациите по отношение съхранение на информацията. Къде трябва да бъде съхранявана тя, преди да стане публична. Интересен пример, който представиха гостите в тази връзка, описва как в общината ХХХ се съхранява информация за обществените поръчки на сървър, до който имат достъп абсолютно всички служители.Този и други примери предизвикаха сериозна дискусия .

Интересен момент за аудиторията беше представянето на т.нар. ИТ cloud .

„Облакът” е нов консуматорски модел, при който се делегират ИТ операции на външен доставчик на управляеми ИТ услуги като: отдалечено съхранение на данни, виртуални работни плотове и т.н. Този нов модел осигурява намаляване на разходите, енергийна ефективност, висока сигурност и по-добра производителност.

 

Покана за участие в семинар

На 17.03.2011г. /четвъртък/ от 11 часа в заседателната зала на Областна администрация – Габрово ще се проведе семинар на тема  „Какво предстои в общинските и областните администрации, за да отговорят на изискванията на Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност”.

Основни моменти, които ще се предмет на коментар и дискусия:

 -Аспекти засягащи администрациите по въпросите регламентирани в наредбата;

-   Какво регламентира международния стандарт ISO 27001:2005 – системи за управление на информационната сигурност:

- сигурност по отношение на персонала;

- сигурност при работа при посещение на външни за институцията лица;

- сигурност на техническите средства за обработка на информацията;

- сигурност по отношение на физическите зони и зони за достъп;

- сигурност в съхранението на документите и достъпа до тях;

- сигурност в преносната техническа среда необходима на техническите средства;

- управление на инциденти със сигурността;

- осигуряване на резервираност на информацията и информационните системи;

- осигуряване непрекъснатост на административната дейност, бизнес процесите и осигуряващите ги ресурси и технологии – възможностите на изнесени управлявани и клауд услуги.

Темата е подходяща за секретарите на общините и следните служители имащи отношение към:

-         Сигурност на информацията в администрацията;

-         ИТ специалисти поддържащи системите;

-         Служители отговарящи за подготовката, познаването и изпълнението на плановете за действие при кризи, бедствия и аварии;

-         Човешки ресурси

Семинарът е открит за всички, които се интересуват от темата.

Стартира прием на проекти по ПРСР

Днес бе даден официален старт на кампанията за прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.  за  2011 г. Той стартира с отварянето на три мерки от ПРСР – 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите” и по мярка 142 „Създаване на организации на производителите” и ще продължи по етапно през цялата година по всички мерките от Програмата.

95 млн. евро е бюджетът на мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” в частта за гарантираните бюджети от ПРСР, по която от днес могат да кандидатстват земеделските стопани. Те могат да подават проекти до 4 април 2011 година. Това обяви зам.-министър Светлана Боянова на пресконференцията. От тази мярка могат да се възползват стопаните на  втора и трета категория ферми, които искат да модернизират стопанствата си, за да отговорят на европейските изисквания. Зам.-министър Боянова заяви, че тази мярка е приоритетна и затова се стартира с нея. До края но година ще бъде отворен още един приемен прозорец по тази мярка в периода от 4 до 15 юли 2011 година. Тя напомни, че крайният срок, в които стопаните трябва да модернизират фермите си е до края на годината, след което ще бъдат затворени. За да могат да се възползват максимално от възможностите, които дава мярка 121 от Държавен фонд „Земеделие” ще се отпуска инвестиционен кредит. По мярката ще могат да кандидатстват и земеделски стопани, които имат ферми за отглеждане на свине майки и кокошки носачки.

Зам.-министър Боянова обяви, че до края на месец март ще се изпрати искане до Европейската комисия за прехвърляне на средства по мерките от ПРСР.

От днес започва и прием на проекти в Областните поделения на Държавен фонд „Земеделие” по мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите” и по мярка 142 „Създаване на организации на производителите”. Приемът по тези две мерки от Програмата ще бъде да края на годината.

Отбелязваме Тодоровден с конни състезания

За първи път тази година в Габрово отбелязахме Тодоровден с официални конни състезания. Инициативата е  на кметския наместник Христо Койчев и треньора по конна езда Светлин Серафимов и е със съдействието на Областния управител Мариян Костадинов.

 

По традиция в началото на състезанието отец Тодор отслужи водосвет за здраве на всички присъстващи, след което в духа на празника поръси и всеки един от състезателните коне. Официалния старт даде областният управител на Габрово Мариян Костадинов, който подчерта, че той и неговата администрация винаги застават зад инициативи, които са свързани с възраждане на традициите, със спорта и здравето.

Хубавото време накара близо 500 души да се съберат на трасето над с. Живко и с голямо любопитство да наблюдават грациозните състезатели. Като на всяко състезание така и на това не липсваха  изненадите  и емоциите в надпреварата.

Самото състезание премина в два кръга  Ловен паркур с височина до 1 м и Гладко бягане.

В дисциплината Ловен паркур наградените са:

1 място - Пламен Денчев с кобила Мона, време 1,59,66

2 място  Младен Младенов с кон Вихър-време 2,11,28

3 място - Генади Иванов с кон Дон Педро -време 2,41,03

 

Гладко бягане - местна порода

1 място - Младен Младенов с кон Вихър

2 място - Милко с кон Чочо

3 място Петър Илиев с кобила Ситра

 

Гладко бягане - полукръвна порода

1място - Светлин Серафимов с кобила Графиня

2 място  Младен Младенов с кон Вихър

3 място - Генади Иванов с кон Дон Педро

Състезателите получиха парични награди, а на победителите от гладкото бягане по стара традиция спонсорите  подариха и по едно живо агне.

Областният управител връчи две специални  награди -  статуетката за най-млад участник грабна Мартина Караколева на 9 години, а за  най-опитен - Пламен Дончев.

Заповед на Областния управител за пролетно почистване

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО

 

З А П О В Е Д

**** 

Габрово **** 2011 г. 

На основание чл. 32, ал. 1 във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 7 от Закона за администрацията и във връзка с настъпване на пожароопасния сезон, повишаване на температурите,  засушаването и с цел предотвратяване на пожари

 

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Забранява се изгарянето на стърнища, слама, суха трева и отпадъци по слогове, крайпътни ивици и други тревни площи. Отговорност за евентуално възникнали пожари в горски и полски масиви носят собствениците или ползвателите на земите и кметовете.

2. Кметовете на общини и кметства и кметските наместници съвместно с председателите на земеделските кооперации, началника на Областно пътно управление и началниците на Районните пътни служби, директорите на Държавните горски и ловни стопанства и началниците на Районните  служби “Пожарна безопасност и защита на населението” (РСПБЗН) да организират превантивна дейност за недопускане на полски и горски пожари.

3. Кметовете на общини и кметства и кметските наместници чрез средствата за масова информация и по места да организират и провеждат разяснителна работа сред населението, работниците, ловците, пчеларите, туристите, пастирите на стада и др. за опазване на полския и горския фонд от пожари.

4. Кметовете на населени места да актуализират списъците на гасаческите групи

с местни хора, познаващи землището на съответното място.

5. В кметствата да се оборудват депа с необходимите средства за гасене на горски и полски пожари /тупалки, лопати, брадви, мотики и други/. Да се обозначат подходите към водоемите, които могат да се използват, а там, където е възможно да се осигурят цистерни за пълнене на пожарните автомобили с вода. Да се осигурят трактори за изораване на минерализовани ивици и превозни средства за извозване на гасаческите групи.

6. Кметовете на общини да създадат организация и изготвят график за извършване на инструктажи на гасаческите групи в населените места. Графиците да бъдат предоставени на съответните РСПБЗН от областта.

7. Да обърнат внимание на кметовете на населените места и кметските наместници , относно предприемане на мерки за недопускане възникването на пожари в земеделския и горски фонд, и да се създаде организация за участието на гасаческите групи и останалото местно население при гасенето на възникнали такива пожари. Директорите на Държавните горски и ловните стопанства, Областно пътно управление и Районните пътни служби при нужда да осигурят необходимата техника и хора за подпомагане на пожарогасенето.

8. Началниците на Пътните, ЖП служби, “Енергоснабдяване” и др. организации и лица, имащи съоръжения и извършващи дейности в горите и в непосредствена близост до тях, да инструктират служителите си за задълженията им по осигуряване на пожарната безопасност и изискванията на Наредба № 30 / 31. 07. 2003 г. за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари.

9. Държавните горски и ловни стопанства в областта да съгласуват оперативните планове за опазване на горите от пожари с РСПБЗН – Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна.

10. Чрез кметовете на общини да се ангажират органите на изпълнителната власт по места за своевременното установяване на виновните лица и прилагането на законоустановените мерки спрямо тях.

11. Ръководителите на държавни органи, организации и юридически лица да вземат мерки за почистване на районите около сградите и складовете на територията на обектите.

12. В случай на неизпълнение на настоящата заповед да се търси административна отговорност от кметовете и съответните длъжностни лица.

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на кметовете на общините и населените места, Държавните горски и ловни стопанства, Областно пътно управление, Районните пътни служби и Районните служби ПБЗН за сведение и изпълнение.

 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Пламен Недков – зам. – областен управител на област с административен център Габрово и на Комисар инж. Георги Русинов –  началник ОУПБЗН гр. Габрово.

 

 

 

ОБЛАСТЕН  УПРАВИТЕЛ: /п./ 

/Мариян Костадинов/

Още статии...