РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Как различни модели на висшето образование могат да допринесат за регионалното икономическо развитие

Европейският проект UNICREDS направи следваща стъпка напред с успешната ключова конференция, насочена към това, как различни модели на висшето образование могат да допринесат за регионалното икономическо развитие. Първата конференция на UNICREDSза2011г. се проведе в София в Аулата на Софийския университет. Делегацията включваше участници от  Великобритания, Швеция, Унгария, България, Шотландия, Финландия и Чехия. От българска страна участие в конференцията взеха представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Софийския университет „Св. Климент Охридски” и други заинтересовани страни. Събитието се проведе на 18-19 януари, като основната му цел беше да се изследва как партньорствата между университетите и други висши образователни институции, местните центрове за обучение и регионалните агенции могат да спомогнат за подобряване на икономиката на изолирани, западащи или бедни райони с ограничени ресурси.

UNICREDSе проект на стойност 2милиона евро, голямата част от който е финансиран от ЕС и допълнително съфинансиран от всеки от 15-те партньора от Швеция, Финландия, Чехия, България, Унгария, Шотландия и Великобритания.Всичките региони, включени в  проекта UNICREDS,  споделят подобни характеристики по отношение на останалата част от техните държави,такива като разстояние от главните градове, демографска характеристика и разчитане на западащи традиционни индустрии.  Партньорите на проекта UNICREDS споделят действителния жизнен опит и познания относно това как могат да се преодолеят предизвикателствата на  нефункциониращата икономика  и как  лишените от добри условия или периферни райони могат да бъдат трансформирани в центрове за отлична научноизследователска и иновационна дейност. Проектът включва партньори от различни етапи по пътя на решаване на тези проблеми.

Представянето от страна на България на Конференцията  беше направено от Александър Коцев - гл. асистент в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Той направи презентация на тема „Развитие на партньорство между администрация, университети и бизнес в България”. Г-н Коцев подчерта, че усилията трябва да бъдат насочени към по-активно отношение на университетите, които да  инициират  партньорства с бизнеса и публичния сектор, както и към по-голяма подкрепа на институциите за висше образование от публичните власти за реализирането на регионално икономическо развитие.

Водещ шведски академик по въпросите на образованието и бизнес партньорствата -Йохан Сверг, заместник-ректор на Университета по технология в Люлеа направи презентация относно неговия непосредствен опит  за партньорство между университет, общини и бизнес в северната част на Швеция. Той каза: “Много ценно е, че региони с подобни проблеми и възможности работят заедно за идентифициране на проблеми и намиране на решения, които да насърчат регионалното развитие.  Ние всички има много да се учим един от друг."Тази Конференция е важна част  на този процес. Тя ще даде достатъчно възможности както за споделяне на опит, така и за дискусии.”

Един от ключовите говорители на Конференцията беше Николас Уолет,  ръководител на проекта UNICREDS.  Той каза: “Едно от ключовите предизвикателства, стоящо пред университетите днес, е тяхната променяща се роля в обществото.Университетите, като главни създатели на научно и техническо познание, трябва да бъдат по-тясно привлечени в района, където те функционират и да развиват чувство на съзнаване на това  и отговорност за това и да допринасят за реални и нововъведени решения на действителните, местни проблеми.

Говорейки с местните компании, даден университет може да разработи курсове, чрез които да предоставя на студентите съответни умения, необходими за дадена работа– необходими за нуждите на бизнеса квалифицирани кадри, както и да осигури индустрия, която да върви напред и да се развива, създавайки допълнителни работни места в дългосрочен план. Ръководство от страна на публичната власт също е необходимо, то би могло да насърчи университетите да направят регионалното развитие атрактивна, привлекателна част на техния централен бизнес, като разширяват достъпа до висше образование или въвличат, ангажират малките и средни предприятия.

UNICREDSпредизвиква надмощието на традиционния университетски модел и търси потенциалните облаги, които мулти-университетските кампуси предлагат, обединявайки ресурси за повлияване и достигане на нови типове студенти и за развиване на съвместни научни центрове. Примерите на партньорите от Швециядоказват, че такива партньорства са успешни при събиране на критичната маса от средства за продължаване на изследователската и иновативна дейност, което като краен резултат допринася за регионалното икономическо развитие."

Цялостната цел наUNICREDSе да се разбере ролята, която университетите имат в икономическото развитие, успоредно с традиционната роля за образование и получаване на съответна образователна степен. Тази цел проучва подхода на „тройната спирала” на партньорствата между университети, бизнес и публичен сектор и  изучава текущите и новите начини на сътрудничество от гледна точка на подпомагане трансфера на знания и изграждане на разбиране как университетите могат да повлияят на икономическото развитие на слабо развиващите се региони.  В крайна сметка, UNICREDSсе стреми да развие трансферен модел за бъдещо образование и програми за регионално развитие, които да могат да бъдат приети от Европейската комисия.

Данните от Конференцията в София и съответното проучване се очаква да бъдат представени през месец юни тази година, когато на екипа на  UNICREDS ще бъде представен изчерпателен доклад като част от конференцията, която ще се проведе в Шотландия, заедно с добрите практически данни и политически препоръки. Те ще бъдат добавени към данните от другите пет конференции, проведени през тригодишния период на проекта.

Повече информация относно проект UNICREDSможе да намерите на следния адрес: www.unicreds.eu

 

покана за пресконференция

Уважаеми журналисти,

утре,10 февруари, в заседателната зала на Областната администрация от 10.30 часа Областният управител и директорът на ТСБ - Габрово ще дадат пресконференция по повод финала на електронното преброяване.

Ще Ви очакваме!

Остава едно денонощие да се преброим електронно

 

В предпоследния ден от електронното преброяване област Габрово запазва трето място в процентното съотношения на преброените лица. Към 12:45 часа на 8 февруари преброените електронно за региона са 32,0 % или това са 16 185 домакинства, 41 079 общ брой преброени  лица от тях 19 604 мъже и 21 475 жени.

Информационна система „Преброяване” ще бъде активна още едно денонощие на адрес https://iscensus2011.nsi.bg до 24 часа на 9 февруари, когато ще бъде спряна.

Очакванията са за повишена активност в последните часове на електронното преброяване.

На 10 февруари след 8 часа ще започне класическото преброяване от анкетьори, което ще продължи до 20 часа на 28 февруари.

Анкетьорите ще се легитимират със служебни карти, като самоличността им може да се проверява и чрез обаждане в Подпомагащ център - Варна на единния национален номер 0700 16 310.

Преброените по интернет за страната в 14:30 ч. на 8 февруари са 2 216 471 души.

 

 

 

 

 

 

Индикативна програма за организиране на участия в международни специализирани изложения

PROJECT BG161РО003 – 4.2.01-0001, “PROMOTION OF THE INTERNATIONALIZATION OF THE BULGARIAN ENTERPRISES”

Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001, „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”

This project is funded by EFRD, OP “Development of the competitiveness of Bulgarian economy” 2007 – 2013

Този проект е финансиран от ЕФРР чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) е институционален бенефициент по Проект „Нъсърчаване на интернационализацията на българските предприятия” . Проектът е по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. По дейност 6 на проекта ИАНМСП организира национални участия на български фирми на международни изложения, като поема разходите за:

Ø                   наем на изложбена площ;

Ø                   изграждане на щанда, необходимо оборудване и обзавеждане;

Ø                   отпечатване на каталог на българските участници на националния щанд;

Ø                   регистрационни или медийни такси на съизложителите;

Ø                   съпътстващи мероприятия.

 

Фирмите, участници в изложенията, поемат останалите разходи:

Ø                   транспорт и обработката на мостри;

Ø                   разходи по командироването и пребиваването на представител/и от фирмата (пътни, дневни и квартирни).

банкова гаранция в размер на 2000 лв. с валидност до един месец след провеждане на изложението за обезпечаване на нанесени вреди от Предприятието на трети лица и/или на агенцията във връзка с участието му на изложението.

Условията за кандидатстване на желаещите да участват български предприятия са публикувани на интернет страницата на ИАНМСП (www.sme.government.bg).

 

Индикативна програма за организиране на участия в международни специализирани изложения
за периода 22 април 2011 г. – 22 април 2012 г.
 

Изложение

Сектор

Място на провеждане

1.

МЕДИЦИНА

Медицинска, дентална и фармацевтична техника

Скопие, Македония

27–29.04.2011 г.

2.

TUTTO FOOD

ХВП

Милано, Италия

08–11.05.2011 г.

3.

BITS SOUTH AMERICA

ИКТ

Порто Алегре, Бразилия

10–12.05.2011 г.

4.

KIHE

Медицинска техника

Алмати, Казахстан

11–13.05.2011 г.

5.

BEAUTY WORLD JAPAN

Козметика

Токио, Япония

16–18.05.2011 г.

6.

LONDON WINE FAIR

Вино

Лондон, Великобритания

17–19.05.2011 г.

7.

ASTANA BUILD

Строителство

Астана, Казахстан

18–20.05.2011 г.

8.

BEAUTYWORLD MIDDLE EAST

Козметика

Дубай, ОАЕ

24–26.05.2011 г.

9.

FORUM OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES, МОЛДОВА

Многобраншово изложение

Кишинев, Молдова

25–28.05.2011 г.

10.

BEAUTY EURASIA

Козметика

Истанбул, Турция

16–18.06.2011 г.

11.

VINEXPO

Вино

Бордо, Франция

19–26.06.2011 г.

12.

BIFE – TIMB

Мебели

Букурещ, Румъния

31.08–04.09.2011 г.

13.

CPM  SUMMER

/пролет-лято/

Облекло/

текстил

Москва, Русия

05–08.09.2011 г.

14.

Riga Food

ХВП

Рига, Латвия

07–10.09.2011 г.

15.

INTER CHARM MILANO

Козметика

Милано, Италия

18–20.09.2011 г.

16.

HABITAT

Мебели

Валенсия, Испания

28.09–02.10.2011 г.

17.

CEBIT BELISIM

ИКТ

Истанбул, Турция

06–09.10.2011 г.

18.

ANUGA

ХВП

Кьолн, Германия

08–12.10.2011 г.

19.

GITEX

ИКТ

Дубай, ОАЕ

9–13.10.2011 г.

20.

FARCAMA

Занаяти

Толедо, Испания

08–17.10.2011 г.

21.

SOCHI BUILD

Строителство

Сочи, Русия

19–22.10.2011 г.

22.

HOST

Хотелско оборудване

Милано, Италия

21–25.10.2011 г.

23.

INTER CHARM MOSCOW

Козметика

Москва, Русия

26–29.10.2011 г.

24.

МЕБЕЛЕН САЛОН

Мебели

Белград, Сърбия

14–20.11.2011 г.

25.

MEBEL

Мебели

Москва, Русия

21–25.11.2011 г.

26.

MIDEST

Поддоставки

Париж, Франция

15–18.11.2011 г.

27.

HONG KONG IWSF

Вино

Хонконг, Китай

03–05.11.2011 г.

28.

L’Artigiano In Fiera

Занаяти

Милано, Италия

04–12.12.2011 г.

29.

IMM

Мебели

Кьолн, Германия

януари 2012 г.

30.

ARAB HEALTH

Медицинско оборудване /медикаменти

Дубай, ОАЕ

януари 2012 г.

31.

HEIMTEXTILE

Текстил

Франкфурт, Германия

януари 2012 г.

32.

ISM

ХВП

Кьолн, Германия

януари 2012 г.

33.

BIO FACH

Биопродукти

Нюрнберг, Германия

16–19.02.2012

34.

GULFOOD

ХВП

Дубай, ОАЕ

февруари 2012 г.

35.

PRODEXPO

ХВП

Москва, Русия

февруари 2012 г.

36.

CPM  WINTER

/есен-зима/

Облекло/

текстил

Москва, Русия

февруари 2012 г.

37.

COSMOPROF

BOLOGNIA

Козметика

Болоня, Италия

18–21.03.2012 г.

38.

PROWINE

Вино

Дюселдорф, Германия

04– 06.03.2012 г.

39.

CEBIT

ИКТ

Хановер, Германия

март 2012 г.

40.

ALIMENTARIA

ХВП

Барселона, Испания

март 2012 г.

41.

GIFTS EXPO

Занаяти

Москва, Русия

март 2012 г.

42.

ECOBUILD

Строителство - екологични технологии

Лондон, Великобритания

март 2012 г.

43.

WIN

Машини

Истанбул, Турция

март 2012 г.

44.

HANNOVER MESSE

Индустриални технологии

Хановер, Германия

април 2012 г.

45.

INVENTIONS GENEVE

Иновации

Женева, Швейцария

април 2012 г.

 

Анализ на АТПП по отношение на транспортните проблеми в България

Анализ на АТПП по отношение на транспортните проблеми в България

На 4 февруари 2011 г. се проведе Четвъртата национална кръгла маса по транспортните проблеми. Основен акцент на форума беше анализът на проучването на Агенцията за транспортни проучвания и прогнози по отношение на транспортните проблеми в България.

21 областни управители на Видин, Враца, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Търговище, Силистра, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали, Сливен, Пловдив, Смолян, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил, Перник , Софийска област и Стара Загора изпратиха информация за своите области, разделена в 4 сегмента: демографски данни, данни за пътните мрежи, транспортни проблеми,  програми, проекти и законодателни рамки. Монтана, Плевен, Ловеч, Шумен, Добрич, и Област  София град не попадат в анализа на Агенцията поради липса на информация от тяхна страна.

Проблемите в сферата на транспорта могат да бъдат обособени в няколко области- инфраструктурни, социални, проблеми свързани с градската мобилност, проблеми свързани със законодателството, проблеми за безопасността на гражданите в системата на обществения транспорт. Наблюдават се и проблеми свързани с транспортните мрежи и обществения транспорт.

Основните проблеми, които  се забелязват сред голямата част от общините са именно инфраструктурните проблеми. Те са свързани с лошото състояние на пътната мрежа, липсата на средства за нейната поддръжка. Те сами по себе си са причина и за пораждането на проблеми като затруднение при превоза на пътници, липсата на автобусни спирки.  Можем да се направим извода, че решаването на тези, донякъде чисто инфраструктурни проблеми ще доведе до повишаване на нивото на достъпност до транспорта.

Сериозен проблем е и липсата на ежедневна достъпност на обществения транспорт до отдалечените населени места.

Друг сериозен проблем, който се наблюдава сред голяма част от анкетите е наличието на нерегламентирани превози.  Морално и технически остарелия автобусен парк също е един от големите проблеми.

В частта свързана с финансирането на проекти в областта на транспорта като цяло на преден план излиза един голям проблем- липса на достатъчно яснота сред представителите на местните власти за възможностите за финансиране на подобен род проекти или по- скоро тяхното нежелание. Много малка част са реализираните проекти от предприсъединителните фондове на Европейския съюз, както и  тези, които се финансират по линия на Структурните и Кохезиония фонд. Тези средства в условията на свити бюджети на общините и дефицит биха могли да подпомогнат значително общините за решаване на част от посочените от тях проблеми по линия на програмите за Регионално развитие, за развитие на селските райони, програмите за трансгранично сътрудничество и за между регионално сътрудничество. Сред изключително малка част от общините се забелязва използването на възможностите за финансиране на проекти със заеми от Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка и др.

Общ момент при голяма част от представените анкети представлява липсата на информация свързана с пропускливостта на пътните артерии до населените места и ключовите пътни артерии вътре в самите населени места. Наличието на подобна информация би спомогнало местните власти да предприемат необходимите действия за промяна в транспортните схеми, за промени, които сами по себе си да доведат до намаляване на вредните емисии газове от автомобилите, както и намаляване на шума. Основна полза от анализа на тези данни би била възможността да се предприемат действия за ограничаване на трафика и задръстванията, което  ще намали загубите от стоенето в автомобила.

Основните проблеми представени в четвъртият компонент на проведеното изследване показват слабостите на цялостната система по места. Те макар и да изглеждат доста различни са изключително обвързани един с друг. Така разделените тематично транспортни проблеми, проблемите на градската мобилност, законодателните проблеми във връзка с транспорта, както и тези отнасящи се до транспортните мрежи могат да бъдат обобщени в едно: недостатъчно финансиране на транспортните системи по места, което от своя страна води до затруднение на превоза на пътници, възпрепятства свободната конкуренция и създава затруднения за мобилността на гражданите, стоките и услугите.

Сред посочените от респондентите на изследването проблеми на първо място е проблемът с лошото състояние на пътната мрежа и липсата на средства за нейната поддръжка. Това само по себе си води до затруднение за осъществяване на превоз до населените места и отдръпването на фирми- превозвачи, които да осъществяват транспортните услуги. Освен този проблем голяма част от анкетираните представят като проблем и липсата на обособени автобусни спирки извън населените места. Това води до проблеми в няколко направления и създава предпоставки за един от следващите проблеми, а именно наличието на нерегламентиран превоз на пътници, от което се възползват някои фирми.

Изводите, които могат да се направят от настоящото изследване са следните: Необходимо е да се търсят повече средства за финансиране на инфраструктурни проблеми в областта на транспорт; да бъде подменен автобусния парк, така че да бъде достъпен и за хора с увреждания; да бъдат предприети мерки за разрешаване на проблемите с паркирането и ограничаването на броя на личните автомобили за сметка обществения транспорт; да се предприемат действия за насърчаване на велосипедистите /създаване на велоалеи/; нужна е и по- голяма активност от страна на местните власти по отношение на използването на възможностите за финансиране на проекти в областта на транспорта, чрез Структурните и Кохезионния фонд на ЕС.

Още статии...