РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Областният и заместник областният управител разговаряха с ученици от Севлиево на тема „Правова държава“

Какво представлява правовата държава, кои закони я определят като такава, законодателна отговорност и правна система на България – тези въпроси коментираха днес областният и заместник областният управител на Габрово с ученици от СУ „Васил Левски“ – Севлиево.

Поводът за срещата е вече изминалият Ден на Конституцията и юристите, който се отбелязва на 16 април. Затова заместник областният управител постави акцент върху основния закон на Република България – нашата Конституция. Много се говори в днешно време за промяна на Конституцията, но познава ли се тя, какво представлява, какво регламентира? Всичко това беше представено от Ивелина Петрова, която подари на всеки един участник в срещата по една Конституция. Това беше първият досег на учениците с тази малка книжка, която не е толкова атрактивна за младежите, но е изключително важна, тъй като определя нашата държава като парламентарна република и полага основите на политическия плурализъм и разделението на властите у нас на законодателна, изпълнителна и съдебна.

Какво е върховенство на закона и за да го има не сме ли най-важни самите ние? – попита заместник областният и допълни, че всички ние имаме колективна отговорност за случващото се около нас. Да бъдем отговорни, да познаваме правата и свободите си – това пожела ръководството на Областната администрация на своите събеседница – онези, които са семената на бъдещата ни държава.

Баева: Хората трябва да знаят, че в Областната администрация не се извършват само административни услуги, а по-скоро да знаят, че екипът ни прави всичко възможно те да почувстват нашата работа

"Започнахме работа си в приемственост с предходното ръководство, продължихме започнатото и внесохме нови идеи. Вярвам, че и следващият областен ще продължи инициативите, които водят до реален резултат за хората. С всички кметове от общините в региона работим в диалог и се стараем да помагаме за разрешаване на проблемите им, когато са поставени пред нас.“ – това каза областният управител Иванка Баева по време на съвместна пресконференция с нейния заместник Ивелина Петрова. Двете споделиха реализираните дейности през времето от тяхното назначаване до днес , като основният акцент в тях е да се работи в полза на жителите на областта, а не само в институцията и по ежедневните административни дейности. „Хората трябва да знаят, че в Областната администрация не се извършват само административни услуги, а по-скоро да знаят, че екипът ни прави всичко възможно те да почувстват нашата работа.“ – допълни още Баева. Основните инициативи, започнати от ръководството на Областната администрация, са насочени най-вече към секторите образование, култура и социални дейности. Областният управител сподели впечатленията си от посещенията в Дома за възрастни хора с увреждания, както и за емоционалната среща с приемните майки на 8-ми март. По този повод Ивелина Петрова подчерта, че посещения във всички тези домове трябва да има регулярно, защото всеки човек заслужава внимание, а хората със специфични потребности се радват изключително много, когато просто ги забележим. Пред журналистите Иванка Баева разказа и за намеренията на гросмайстор Веселин Топалов, който заедно със свои колеги спортисти – Кубрат Пулев и Матей Казийски, са отправили предложение в региона ни да бъде изградена лагер – школа за деца. По този повод вече има проведени редица срещи, в това число и с ресорни министри.а
Ивнка Баева определи като една от най-важните инициативи, която приема и за лична кауза, превенцията срещу употребата на наркотици. Срещите проведени до момента и разговорите с учениците са изключително емоционални. „Обратната връзка, която получаваме ни кара да вярваме, че това има ефект.“ – каза още областният управител и допълни, че следващата седмица ще се обърне внимание и на друг наболял проблем, какъвто е агресията в училище, на улицата, вкъщи. Седмицата 24-28 април е определена за седмица на доброто и ще премине с редица мероприятия като финалното ще се случи на 28 април в ИМКА с различни демонстрации на добри практики за справяне с такава ситуация.
Заместник областният управител акцентира на проведените срещи във връзка с дуалното обучение, което се реализира на територията на областта. „Считам, че освен професионалното образование и дуалното обучение е крайъгълният камък на икономическия възход на редица държави, в които то се е доказало като успешно. Проведена беше кръгла маса по тази тема, след което беше изготвено становище – изпратено в Министерство на образование и науката. Утре предстои среща с ученици на тема „Правова държава“.“ – допълни още тя.
„Отворените врати“ са нещо хубаво, което трябва да продължи, защото дава възможност на гражданите да споделят своите проблеми, да се потърси решение без да се налага да извървят един дълъг и тромав административен път със записвания, заявления и т.н. – счита ръководството на Областната администрация. „Подходът ни на работа е извънинституционален - така желаем да се реализират нашите инициативи и дейности. Разбира се, няма да пропуснем всичко, което административно е необходимо, но преди всичко искаме да дадем възможност на гражданите да общуват открито и спокойно с нас.“ – каза още заместник областният управител Ивелина Петрова.

Да на доброто, не на агресията!

Областният управител инициира Седмица против насилието и тормоза в училище под надслов „Да на доброто!“.

Приканваме всяко училище в седмицата от 24 до 28 април да инициира, организира, осъществи и популяризира свои добри практики и дейности, във връзка с утвърждаване на доброто и справяне с агресията и насилието.

Защо го правим? Защото сигурността на децата е сред основните задачи на българското училище, защото то трябва да бъде място, където те да учат, да се забавляват и да се развиват. Целта е всяко едно дете да се чувства в безопасност, приемано, ценено и разбирано.

Необходимостта да споделяме и желанието да се учим и развиваме е в основата на инициативата и в последния ден от седмицата - 28 април, в ИМКА – Габрово ще наблюдаваме оригинални подходи за работа с децата, които се прилагат на територията на нашата област.

Сред тях са интерактивни методи, тренинги и ролеви игри, в които децата се учат да бъдат толерантни към останалите, да развиват умения за общуване и разбиране на другите, асертивност и справяне с конфликти. Разиграват се различни ситуации, при които децата трябва да помислят как сами да разрешат възникнал проблем. Използват се и различни техники за релаксация, както и дейности за изява на уменията и способностите, като спортни игри, ателиета за приложни изкуства, театрални студия и др.

Инициативата е адресирана към специалистите и доброволците, работещи с деца, към учители, родители и всички, които се интересуват от темата.

Областният съвет за развитие съгласува Стратегията за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в област Габрово

Областният съвет за развитие проведе заседание под председателството на областния управител Иванка Баева, по време на което беше съгласувана Стратегията за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в област Габрово.

Старши експертът Михаела Стоянова представи накратко работата на работната група, разработила стратегията, която включва представители нa четирите общини, Регионално управление на образованието - Габрово, Регионална здравна инспекция - Габрово, Общински съвет по наркотични вещества към Община Габрово, ИМКА-Габрово, Център за подкрепа за личностно развитие - Детски комплекс „Йовко Йовков“ - Севлиево, Център за обществена подкрепа - Дряново, Център за социална рехабилитация и интеграция – Трявна, Сдружение „Промяната е в теб“ - Трявна.

Съгласно Закона за предучилищно и училищно образование подкрепата за личностно развитие се предоставя в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете и на всеки ученик. Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП), в риск, с изявени дарби, с хронични заболявания.

Михаела Стоянова обясни, че освен на системата от училища в област Габрово в стратегията е обърнато внимание и на социалните услуги, тъй като те подпомагат личностното развитие на деца от различни рискови групи. Акцент има и на Доставчици на услуги за свободното време на децата и учениците. В тази категория попадат неправителствени организации, клубове, читалища и други организации, в чиито приоритети са подкрепа на детското и младежко развитие извън училище, които насърчават неформалното и гражданското образование на подрастващите.

Стратегическата част задава 3 приоритетните направления - Подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в училищата и детските градини; Подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в свободното им време; Човешки ресурси и сътрудничество за оказване на личностна подкрепа със съответната обща цел към всяко от тях. Към приоритетните направления са формулирани специфичните цели и са определени отделните мерки, които следва да се реализират за тяхното постигане.

„С оглед измерване напредъка по изпълнението на настоящата Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Габрово (2017-2018 г.) е изградена система от индикатори към всяка специфична цел във всяко приоритетно направление. Мониторинг на индикаторите и събиране на информация за тях ще се извършва в края на двугодишния период на Стратегията.“ – допълни още старши експертът от Областната администрация.

По време на днешното заседание членовете на съвета бяха запознати с доклада на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г. за изминалата 2016 г. Представеното му направи младши експертът Силвия Маркова. Тя обобщи и изводите в това направление, а именно: Поради демографската характеристика на региона през годините се правят стъпки за развитие на социални услуги, насочени към самотните възрастни хора и хора с увреждания; В общините се предприемат действия за подобряване на материалната база на социалните услуги; Продължава грижата за стари хора, настанени в специализирани институции и поетапно започна планираното намаляване на капацитетите на тези институции; Продължават да се развиват социалните услуги по превенция, които оказват подкрепа на родители и деца в отглеждането и възпитанието, услуги за деца в риск и отпадане от училище, информиране на децата за техните права и отговорности, услуги за осмисляне на свободното време на деца; Основна задача пред доставчиците на социални услуги е повишаване на качеството, максимална ефективност, гъвкавост, мобилност, регулярни обучения на всички служители, осигуряване на супервизии; Осигурена е устойчивост на услуги, развити през предишния програмен период, като например „Социален и личен асистент”, „Приемна грижа”; Актуализирани са капацитетите на социални услуги за възрастни и деца в общността съгласно нуждите, като в част от услугите са извършени и подобрения на материално-техническата база.

Областният управител Иванка Баева посрещна Извънредния и пълномощен Посланик на Руската Федерация в България Анатолий Макаров

Областният управител на Габрово Иванка Баева посрещна Извънредния и пълномощен Посланик на Руската Федерация в България Анатолий Макаров, който е на двудневно посещение в Габрово. В протоколната среща участваха заместник областният управител Ивелина Петрова, съветници на посланика, Станка Шопова - председател на фондация "Устойчиво развитие за България" и Стефан Деевски - представител на габровския бизнес.

Визитата на Негово превъзходителство е свързана с откриване на кабинет по руски език в СОУ „Васил Левски“ - Севлиево и опознаване на габровския регион, защото по думите му България не е само София, а всяка една област. Той определи като една от най-важните си задачи към момента, да се запознае с живота на хората в страната. По време на срещата беше обсъден икономическият потенциал на региона и в частност секторът туризъм. Посланик Макаров изрази надежда, че след като Правителството встъпи в длъжност ще се активизира работата в сферите култура и туризъм между двете държави. „Всяка една от четирите общини от областта е прекрасна туристическа дестинация“ – обясни Иванка Баева. Тя подчерта, че желанието й, заедно със заместник областния управител и целия екип на администрацията, е да се работи за благоденствието на жителите от областта. Затова и всяко едно международно сътрудничество, което би могло да доведе до конкретни дейности, ще е крачка в тази посока. По този повод бе поет ангажимент да се изготви потенциален профил на региона и да бъде обсъдена възможност за побратимяване с руска област, с която имаме допирни точки в различни сфери. По време на срещата посланикът беше запознат с предстоящото честване на 140 – годишнината от Шипченската епопея, което ще се състои на 25 и 26 август. Негово превъзходителство сподели, че с радост ще присъства на мероприятията. Освен това беше изразено желание за финансиране поддръжката на руски паметници, които се намират на територията на областта.

По време на визитата си в региона Негово превъзходителство Анатолий Макаров проведе среща и с кмета на община Габрово Таня Христова и посети фирмите „МАК“ АД и „Мехатроника“. Посланикът подчерта, че е впечатлен от видяното в тези фирми и ще разпореди на търговското си аташе да посети Габрово с цел намиране на начин за активизиране на българо-руските търговско – икономически отношения .

Още статии...