РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Заседава Областният съвет по условия на труд

Информации от Дирекция „Инспекция по труда“, Регионална здравна инспекция и Национален осигурителен институт – Габрово за третото тримесечие на 2019 –та година бяха обсъдени по време на заседание на Областния съвет по условия на труд.

Що се касае до контролната дейност на Инспекцията по труда, извършени са 286 проверки в 273 предприятия. За първи път от тях са проверени 63 предприятия. Констатирани са общо 840 нарушения от тях по безопасност на труда са 144 – 23% от нарушенията по здравословни и безопасни условия на труд. Най-честите нарушения, установени при проверките са свързани с ел. безопасността – неосигурена защита от директен или индиректен допир до ел. ток, както и липсата на измервания, доказващи ел. безопасността.

През третото тримесечие на 2019 г са съставени 28 акта за установени административни нарушения. Съставените актове за нарушения на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са 50 % от общия брой актове. За сравнение, през второто тримесечие на 2019 г. са съставени 55 акта за установени административни нарушения, в т.ч. 28 акта за нарушения, свързани с здравословните и безопасни условия на труд – 50% от съставените през второто тримесечие актове.

През третото тримесечие в Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Габрово са постъпили 34 сигнали за нарушения на трудовото законодателство. От данните в справката за тематиката на сигналите се вижда, че те са предимно за проблеми, свързани с трудово-правните отношения. От постъпилите през тримесечието сигнали, 4 се отнасят до осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Анализът на постъпилите жалби показва, че се запазва тенденцията най- често сигналите да постъпват в Инспекцията по труда, след като трудовото правоотношение е прекратено, като проблемите са предимно за неизплатени последни трудови възнаграждения или обезщетения. Друга характерна част от оплакванията на работниците след прекратяване на трудовите им договори е проблем с документите – липса на заповед за прекратяване или не върната трудовата книжка.

Сигналите, постъпили в Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Габрово, по които тя няма компетентност да осъществи контрол, са изпратени на съответните компетентни органи за решаване, като за това са уведомени лицата, податели сигналите. По всички сигнали, по които Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Габрово има компетентност, са извършени проверки и при установяване на нарушения са наложени принудителни административни мерки, задължаващи работодателите да отстранят допуснатите нарушения.

През отчетния период са регистрирани 21 бр трудови злополуки, признати за такива, което показва тенденция за увеличаване общия брой декларирани трудови злополуки.

По информация от РЗИ и след анализ на условията на труд и факторите на работната среда, всички Служби по трудова медицина /СТМ/ правят следния извод: За 2018-та година регистрираната патология не се свързва с условията на труд по работните места и упражняваната професия - заболяванията нямат професионално обусловен характер. По данни на СТМ профилактични прегледи са организирани и проведени в 78 фирми.

Подлежащи на периодични медицински прегледи се били 9203 работници, обхванати са 65% или 7380 работници.

Водещи групи заболявания, регистрирани при медицинските прегледи: хипертонична болест на сърцето - 20%; костно мускулна система - 8%; болести на обмяната на веществата - 8%; новообразувания - 3%.

Според анализите за здравното състояние на база на болничните листи за 2018 – та година /по данни от 246 фирми/, показват 49.66 % боледували лица с временна нетрудоспособнност. Честотата на случаите със заболявания с временна нетрудоспособност е 79.

От тях с най-голям дял са заболяванията на дихателната система – 25% - преобладават острите инфекции на горните и долните дихателни пътища, острите бронхити. Острите неуточнени вирусни инфекции са около 10 %.

Случаите на заболявания на костно-мускулната система са 25 %, от които водещи са артропатиите, артрозите и спондилопатиите - предимно на увреждания на междупрешленните дискове, вътреставни увреди.

Заболявания на нервна система са 14 % . Най-често са случаите на увреждане на нервни коренчета и плексуси, преходни исхемични атаки.

Заболяванията на органите на кръвообръщението са около 8 %, на храносмилателната система – 7 %, на пикочо-половата система - 7 %.

Случаите на установените новообразувания са около 1,4 %./1 % за 2017 г./ с ниска честота, но с висока тежест.

Заболяванията на ендокринната система са около 1 % от случаите.

Честотата на трудозагубите с ВН за годината продължава да е висока и се запазва същата в сравнение с предходната 2017-та година – отчитат от Регионалната здравна инспекция, въпреки че се наблюдава малък спад в сравнение с 2016-та година. Засилена е контролната дейност по издаваните болнични листи.

Анализ на пътната обстановка за деветмесечието на 2019-та по време на заседание на Областната комисия по безопасност на движението

Областната комисия по безопасност на движението проведе редовно заседание под председателството на Заместник областният управител Мария Пенева, по време на което беше дискутирано състоянието на пътнотранспортната обстановка на територията на област Габрово. Акцент беше поставен върху настъпилия зимен период и очакваните влошени метеорологични условия. Пенева отправи апел към представителите на общинските администрации да бъде обърнато особено внимание на тротоарите, пространствата около обществените сгради, да се напомнят ако е необходимо още веднъж задълженията на собствениците на магазини и жилищни сгради. През празничния месец да бъде засилен контролът и върху такситата, поиска още председателят на Комисията Мария Пенева. Като сериозен проблем членовете поставиха неспазването на правилата за движение по пътищата от по-малките велосипедисти. Беседите в училище са непрекъснати, но е необходимо да се обърне още повече внимание особено на децата, които до 12 – годишна възраст нямат право да карат по пътното платно. Отговорността е обща и родителите трябва непрестанно с личен пример и разговори да напомнят за безопасността на движение по пътищата. – считат членовете на комисията.

По време на заседанието бяха отчетени и предприетите мерки по изпълнение на стратегиите на общините за подобряване безопасността по пътищата. Анализът на сектор „Пътна полиция“ показва леко намаляване броя на регистрираните пътно-транспортни произшествия за изминалите девет месеца от 2019 г. – 421 за област Габрово, в сравнение с 504 за 2018-та година. 351 само с материални щети и 70 тежки ПТП, като в резултат на същите са загинали 3 и са ранени 77 души.

От регистрираните 421 ПТП, 122 са по пътища от републиканска пътна мрежа /РПМ/ Двадесет и четири от ПТП настъпили по пътищата на РПМ са с тежки последици, при които е загинал 1 и са ранени 26. За същия период на 2018 г. от регистрираните 504 - 155 ПТП са по пътища от РПМ, като 17 са тежки ПТП с 5 загинали и 23 ранени. Тридесет и осем пътнотранспортни произшествия са настъпили по пътища трети клас от РПМ на територията на област Габрово.

По пътища от общинска пътна мрежа през деветте месеца са регистрирани 23 ПТП с материални щети и 5 тежки ПТП с пострадали лица – 6 ранени: двама велосипедисти от тях едно дете, един мотоциклетист, двама водачи на автомобили и един пътник в тях.

Продължават да се изпълняват мерките за създаване на обстановка на безопасност в движението – поддържане и рехабилитация на съществуващата и изграждане на нова безопасна транспортна инфраструктура от страна на общините; контролни, превантивни и образователни мероприятия.

150 години от създаването на Благотворително дружество „Майчина грижа

„Събрали сме се да творим добро“ – под това мото премина тържественото честване на 150 години от създаването на Благотворително дружество „Майчина грижа“. Събитието се състоя в Деня на християнското семейство 21 ноември и събра своите дългогодишни членове, партньори, приятели и съмишленици. Областният управител Невена Петкова отправи поздрав към председателя на Дружеството г-жа Ганка Шиварова и всички дами от „Майчина грижа“ и им пожела здраве и още повече съмишленици за нови каузи. В своето приветствие Невена Петкова каза още: “За мен е изключително символно, че 150 – годишнината на Женското благотворително дружество „Майчина грижа“ съвпада имено с Въведението на Богородица в Храма, където започва нейното посвещение и служба на Бога. Поглеждайки назад от дистанцията на времето не може да не се впечатлим от далновидността, целеустремеността и желанието на първосъздателите на организацията да служат на обществото. Християнска ценност, която трябва да е пътеводител във всяко наше начинание. Многобройни са примерите в изпълнение на Вашата мисия, пред които трябва да се преклоним. Вярвам че и занапред хуманната Ви дейност ще гради устои и ще подсилва корена на добротата. Искрено се надявам, че има достатъчно млади габровци, на които да предавате Вашия натрупан опит, да разпалвате силно желанието у всеки за взаимопомощ, състрадателност и човеколюбие. Благотворителността винаги е била висша човешка добродетел, белег за духовна извисеност и истинско благородство. Тя е присъща само на онези, които имат сетива да „видят“ и усетят с душите си проблемите на някой, който се нуждае от подкрепа. Затова днес Ви казвам моето голямо благодаря на всички Вас, които сте избрали за своя мисия Женското благотворително дружество „Майчина грижа“. Имайте сила на духа и споделени успехи!“

В тържествената вечер беше представена изложба „Събрали сме се да творим добро“, подготвена от Държавен архив – Габрово, която провокира посетителите към размисли за смисъла на добротворството, ценностите, общността… Участниците в ученическия конкурс „Жената, майката и даряването на добро“ бяха официално наградени от председателя на Благотворително дружество „Майчина грижа“. Всички гости получиха скъп дар от своите домакини – юбилеен каталог посветен на 150 – годишнината на Дружеството като „послание от родените вчера към тези, които ще се родят утре.“

Областния координационен център и екипите за обхват

Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование бяха акцентът на вчерашната съвместна работна среща на Областния координационен център и екипите за обхват, създадени по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст – съобщи старши експертът от Областната администрация Михаела Стоянова. Срещата се организира и в изпълнение на Националната програма „Заедно за всяко дете“ и на нея присъстваха членове на екипите за обхват от училищата и детските градини в общини Габрово, Дряново и Трявна. За Община Севлиево е предвидена отделна среща на 21 ноември. В област Габрово са определени общо 50 екипа за обхват. От представения на срещата доклад за реализираните дейности по Механизма става ясно, че oт началото на учебната година до сега са предприeти мерки за обхващане на деца в задължителна предучилищна и училищна възраст, които не са записани в детска градина или в първи клас, както и децата и учениците, посещавали училище или детска градина през предходната учебна година, но не са записани през учебната 2019/2020 година. За този период екипите за обхват са посетили на адрес 480 деца и ученици. Установено е, че в по-голямата част необхванати деца и ученици са извън страната. 15 от тях, които са се завърнали от чужбина, са записани и посещават училище или детска градина. В други 5 случая са въведени мерки за съвместна работа на училища/ДГ с други институции по Механизма, включително социална услуга или консултиране на семействата с цел прибиране и задържане в училище. Присъстващите в залата се насладиха на музикални изпълнения на деца от ДГ „Младост“ и ученици от ОУ „Иван Вазов“ – Габрово, където активно се използва интереса на децата към музиката като начин за тяхното задържане в образователната система.

Премиерът Бойко Борисов: Във възторг съм от строителството на Обхода на Габрово. Хубаво е българите да видят какъв уникален строеж е

Премиерът Бойко Борисов инспектира строителните дейности на обходния път на град Габрово, който ще бъде готов до края на годината. „Преди пет месеца това беше кал. Поне 5-6 километра е пробита планината и е поставен асфалт“, отбеляза премиерът Борисов по време на огледа. Той изтъкна, че пътят е стратегически, тъй като е част от Трансевропейския коридор № 9

По време на огледа с министър-председателя бе вицепремиерът Томислав Дончев. Той посочи, че двете най-сложни съоръжения от изграждащото се трасе са голямата естакада над p. Синкевица и 540-метровият тунел.

Премиерът Борисов припомни, че през май т.г. работниците взривяваха тунела, а днес - осветлението вече е монтирано и се поставя асфалт. Изключително ценно е, че придобитият от строителните екипи опит по време на изграждането на Обходния път на Габрово, който е със сложни съоръжения във високопланински район, ще може да се ползва и при други обекти.

„Българските граждани имат нужда да карат по хубави пътища. Това е прекрасно за икономиката, индустрията“, посочи министър-председателят Бойко Борисов. Той се спря и на напредъка на други важни инфраструктурни проекти у нас като автомагистралите „Хемус“, „Струма“ и ключови обходни пътища. „Прекрасни строежи, хората не спират да работят“, обобщи Борисов.

Мащабният проект по обходния път на Габрово, водещ към бъдещия тунел под Шипка, е разделен на 5 етапа и се изпълнява в две фази.

В изпълнение е първата фаза, която включва строителството на 4 участъка от обекта и етапна връзка с обща дължина 23,25 км, както и изработването на разширен идеен проект за тунела под връх Шипка (3,22 км).

Втората фаза обхваща строителството на петия участък от път ІІІ-5004 „Обход на гр. Габрово“, включително и на тунела под Шипка. Общата дължина е 10,553 км. От тях новото строителство е 7,633 км (включително 3,2 км тунел под връх Шипка) и рехабилитация на 2,92 км. Общата дължина на двете фази е почти 34 км.

Досега 95 % от строителните дейности по първата фаза са изпълнени. Мостът, който е част от обходния път за Габрово, е завършен на ниво конструкция и в момента се изпълняват довършителни работи - поставяне на тротоарни конзоли и парапет.

Този мост е най-голямото стоманобетоново съоръжение в страната - с дължина 640 м и отвор 160 м. Построен е по метода „конзолно бетониране“, който предвижда изграждането на мостове с най-големите отвори. Това е третият такъв мост у нас след виадукта на 48-и км на АМ „Хемус“ и виадукта на пътя Подкова – Маказа.

На финалната права е работата по тунела с дължина 540 м, където вече е завършен монтажът на противопожарния водопровод и изграждането на колекторната система за опасни и запалими течности. Работи се по осветлението и предстои полагане на асфалт по трасето.

Стойността на проекта за обходния път на Габрово е 93 милиона лева, от които до момента са разплатени 73 милиона лева.

Още статии...