РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Членовете на Областния съвет по условия на труд се запознаха с контролната дейност на „Инспекцията по труда“ за 2019 г и с настъпилите трудови злополуки за същата година

Областният съвет по условия на труд проведе редовно заседание, под председателството на заместник областния управител Мария Пенева и в което участие взеха директорът на ТП на НОИ – Габрово, представители от Габровската търговско – промишлена палата, Дирекция „Инспекция по труда“ – Габрово, СРС на КТ „Подкрепа”, Регионален съвет на КНСБ и председателят на УС на ИСА. В дневния ред беше включено приемането на отчет за дейността на Областния съвет за 2019 година и план за работата му през 2020 година; информация за контролната дейност на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Габрово, във връзка със спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд за 2019 година; информация от ТП на НОИ за трудовите злополуки и професионалните заболявания в Габровска област за 2019 година; обсъждане предложения за отбелязване на 28 април – Световен ден на безопасност и култура на труда.

За 2019 г. Дирекция „Инспекция по труда” - Габрово са извършили 1025 броя, като са изпълнени всички планирани проверки по мерките от плана за 2019 г. Констатираните нарушения са 3410 бр., а наложените принудителни административни мерки – 3331 броя, в т. ч., по чл. 404, ал.1, т.3 и чл. 404, ал.1, т.5 от КТ.

През 2019 г. са установени 2133 нарушения, отнасящи се до осигуряване на ЗБУТ, което е 63 % от установените през годината нарушения. Най-голям процент са нарушенията по вътрешно фирмената организация за осигуряване на ЗБУТ – 1269 нарушения, които са 60% всички нарушения по ЗБУТ. През изминалата година Дирекцията при извършване на контролната си дейност е установила 1277 нарушения, отнасящи се до трудовите правоотношения. Най-висок е броя на нарушенията по заплащане на труда (460 нарушения, 36 % от всички нарушения по трудови правоотношения). Най-честите нарушения са за неизплащане на допълнителни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит (103 броя), нарушения за извънреден труд (101 бр.), за работа по официални празници (30 бр.) и за неизплащане на нощен труд (6 бр.)

„При извършване на контролната си дейност през изминалата 2019 г., Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Габрово за всяко от установените нарушения на трудовото законодателство и ЗБУТ е предприела мерки за отстраняването им, което неминуемо води до подобряване условията на труд като цяло, а в голяма част от случаите до предотвратяване на тежки трудови инциденти.“- обобщават от Дирекцията.

Според информация, предоставена от ТП на НОИ – Габрово, в областта са декларирани 55 броя трудови злополуки и за 55 броя са издадени разпореждания да се считат за такива. За отчетната година са извършени 7 разследвания на трудови злополуки, на основание на чл.58, ал.1 и ал.2 от КСО, съвместно с Дирекция „Инспекция по труда” – Габрово. През цитираната година няма трудови злополуки, които са довели до трайна инвалидност, но има две - довели до смърт. Има получени бързи известия за сигнализиране на съмнения за професионални болести – 2 броя.

По икономически дейности допуснатите злополуки са във фирми от производство на машини и оборудване, производство на хранителни продукти, текстил, облекло, дървен материал, химични продукти, изделия от каучук и пластмаса, основни метали, метални изделия, електрически съоръжения,, строителство, мебели, сухопътен транспорт, държавно управление и др.

Пресцентър Министерство ОСП 2021-2027 г. Политики и програми Услуги Нормативни актове Статистика Заместник – министър Вергиния Кръстева: Отчита се двоен ръст в сектор „Животновъдство“ в област Габрово

Областният управител Невена Петкова откри семинар – част от информационната кампания на Министерството на земеделието и храните по Директни плащания 2020, в който участие взе заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева и широк кръг от специалисти към министерството, които да отговарят на въпроси от секторите животновъдство, развитие на селските райони, директни плащания. В приветствието си към участниците в срещата областният управител благодари на представителите на министерството за готовността да представят новостите по места, да работят в диалог със стопани, производители, местни и регионални структури, и да търсят заедно решения на всички проблеми. „Всички вие натрупахте и достатъчен административен капацитет, за да се справите с възможностите, които европейските програми предлагат. Силно вярвам, че все повече ще насочваме усилията към екологично чисти храни, както и ще бъдем по - зелено ориентирани към природата. Искам да използвам момента и да благодаря на ръководството и служителите от Областната дирекция „Земеделие“, които винаги са отзивчиви към земеделските производители от региона и фактът, че няма напрежение в сектора показва една добре свършена работа.“ – каза пред участниците в срещата областният управител Невена Петкова и пожела ползотворна дискусия, както и здрава и пълна година.

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева съобщи, че се отчита двоен ръст в сектор „Животновъдство“ в област Габрово. За периода 2014 – 2018 г. броят на отглежданите кози тук почти се удвоява. През 2018 г. добивът на козе мляко нараства с 69% на годишна база, а този на овче и биволско мляко – съответно с 19% и 40%. С 22% повече са заявените за директна подкрепа за 2018 г. овце-майки и кози майки, спрямо 2014 г“. В областта добре се развиват още птицевъдството и пчеларството. В рамките на разглеждания период, броят на отглежданите птици и пчелни семейства се увеличава също почти двойно. Отчита се чувствителен ръст и при производството на птичи яйца и пчелен мед, респективно с 48% и с 64%.

Тя информира, че близо 85% от обработваемата земя в областта е заета със зърнени и маслодайни култури, предимно царевица, пшеница и слънчоглед. През 2019 г. площите с маслодайни култури са с 36% повече спрямо 2014 г., а тези със зърнени култури - с около 7%.

Площите с трайни насаждения тук нарастват с близо 12% за периода 2014 - 2019 г., като се отглеждат основно лешници, сливи и орехи. Зам.-министър Вергиния Кръстева подчерта, че за засилване на интереса към сектора допринася предоставяната директна подкрепа. „През 2018 г. заявените площи по СЕПП със сливи са над три пъти и половина повече в сравнение с 2014 г., а тези с лешници – с 69%“., уточни тя.

„Земеделските производители в област Габрово са получили финансова подкрепа с европейски и национални средства в размер на 136,4 млн. лв., което представлява близо 1% от общо предоставения в земеделието публичен ресурс за същия период“, обобщи зам.-министър Кръстева.

Стопаните бяха запознати и с хода на преговорния процес на ниво ЕС за Общата селскостопанска политика след 2020 г. Тя призова присъстващите над 150 земеделски стопани за активен диалог и поставяне на въпроси, касаещи новия програмен период.

„В Стратегическият план по новата ОСП ще влязат директните плащания, мерките по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и секторните програми – пчеларство и винарство.“, заяви Мария Христова, координатор на Координационната група за Общата селскостопанска политика след 2020 г. (ОСП), сформирана към МЗХГ.

„2021 г. ще бъде преходна за земеделските производители. Ще се прилагат старите мерки с нов бюджет.“, посочи Христова. Тя уточни, че 30 % от бюджета на бъдещата Програма за развитие на селските райони ще бъде насочен за агроекология и климат, биологично производство и хуманно отношение.

Пред земеделските производители, експерти на Министерството разясниха още и новите моменти в законодателството в сектор „Животновъдство“. Те бяха запознати с мерките за биосигурност, както и с новата Пчеларска програма, която стартира на 24 февруари. Предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони и компенсаторните мерки също бяха представени пред стопаните.

Областният съвет по образование, наука, младежки дейности, култура и спорт заседава

Нови членове към Областния съвет по образование, наука, младежки дейности, култура и спорт бяха предложени и одобрени по време на проведено заседание, председателствано от областния управител Невена Петкова. Към досегашните представители на общините от региона, държавни институции, неправителствени организации, се присъединяват още НЧ „Развитие 1870“ – Севлиево, Общински спортни имоти – Габрово, Дом на хумора и сатирата, Национален музей на образованието и ХГ „Христо Цокев“. По време на заседанието бяха представени общинските отчети за 2019 г. и плановете за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2020 г. Във всички общини работят различни институции, организации и звена с младите хора. Заложени са много и разнообразни дейности, насочени към младежите, така че да бъдат задоволени техните интереси, потребности, осмисляне на свободното време, професионално ориентиране. Работи се по всички направления заложени в Националната стратегия за младежта, осъществяват се множество културни мероприятия, спортни прояви, утвърждаване на здравословния начин на живот, случват се различни доброволчески кампании. По време на заседанието беше обсъдено и подписаното споразумение между Министерството на образованието и Министерство на културата за възможността учебни занятия да могат да бъдат провеждани и в библиотеките. Членовете на Областния съвет коментираха и ролята на читалищата в направление „Учене през целия живот“.

Областната комисия по заетостта подкрепи държавния план-прием за учебната 2020/2021 г.

На заседание на Областната комисия по заетостта днес бе подкрепено предложението на РУО - Габрово за държавния план-прием за учебната 2020/2021 г. Това стана факт след представен анализ от началника на РУО – Габрово и дискусия по темата.

За следващата учебна година директорите на училищата от област Габрово са предложили за утвърждаване 38 паралелки след завършено основно образование.

855 ученика ще завършат 7 клас през настоящата учебна година. За предходните две учебни година броят им е както следва - 867 и 855. Цифрите са сходни, което показва, че засега броят на децата относително се запазва. Но по отношение на целевите стойности в процентите по заложен и утвърден план-прием през последните три години има разлика. Най – висок е процентът по реализиран план-прием за учебната 2019/2020, който е 88,1. Разбивката по общини показва 100 % е изпълнението за Община Габрово, 60% за Община Дряново, 85 % за Община Севлиево и 50 % е за Община Трявна. Новите моменти в предложението на РУО – Габрово са шест дуални паралелки – „Мехатроника“ в ПТГ „Д-р Никола Василиади“ - Габрово, две паралелки по 0,5 „Машини и системи с ЦПУ“ и „Електродомакинска техника“ в ПГИ „Рачо Стоянов“ - Дряново; една паралелка „Машини и системи с ЦПУ“ в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ – Севлиево; две паралелки по 0,5 „Експлоатация на автомобилния транспорт“ и „Трайни насаждения“ в ПГ „Марин Попов“ – Севлиево. Предлагат се и 3 защитени паралелки - „Трайни насаждения“ в ПГ „Марин Попов“ – Севлиево, в ПГТ „Пенчо Семов“ – „Преработка на мляко и млечни продукти“ и в ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – „Техник на прецизна техника“.

Паралелките с очакван недостиг на територията на цялата област са 8.

Друго важно уточнение, което беше направено касае зададената целева стойност от МОН за процент ученици в професионални паралелки, която за област Габрово е 58,46, а изпълнението на тази стойност към настоящия момент е 65,79.

Гласуваното от Областната комисия предложение на РУО – Габрово е съобразено с броя на завършващите седми клас ученици през учебната 2019/2020 г. и е в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба.

МТСП отпуска до 8000 лева за преустройство на автомобил за хора с увреждания

До 8 000 лева за финансиране на проекти за преустройство на лек автомобил за хора с трайни увреждания ще отпуска Министерството на труда и социалната политика по линия на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. Набирането на проектни предложения по двата компонента на програмата започва от днес и ще приключи на 12 май.

Стойността на всяко проектно предложение по компонент „Лична мобилност“ ще се определя въз основа на документи, които съдържат техническите и финансовите параметри за необходимото изменение на конструкцията на автомобила. Кандидатите, които към момента нямат придобита правоспособност за управление на МПС, ще получат и финансиране за курс за шофьорска книжка. Право да кандидатстват по програмата имат хора с трайни увреждания с доказан с решение на органите на медицинската експертиза дефицит на долни и/или горни крайници, които имат документ, че са физически годни да бъдат шофьори, а изменението в конструкцията на превозното средство е допустимо, доказано със становище от техническа служба.

По първия компонент ще се даде възможност на кандидатите да направят жилищната си среда достъпна за хора с увреждания. По него ще се отпускат между 10 000 и 100 000 лева, предвидени за строително-монтажни работи, които целят изграждането на рампи, подземни платформи и асансьори. По компонент „Достъпна жилищна среда“ могат да кандидатстват собствениците на индивидуални жилищни сгради, които са с трайно увреждане, придвижват се с инвалидна количка или в чието семейство има такова лице. Проектни предложения могат да подават и сдружения на собствениците в етажната собственост в жилищни сгради, в които има човек с трайно увреждане, който се придвижва с инвалидна количка или в чието семейство има такова лице.

https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&lang=&I=796&fbclid=IwAR10bk_KmTtPXeovFJTTRdx5gHdFf9t0S_e4-cbZ2hek9E7pDdnrQt1se5o

Още статии...