РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Приет е докладът за състоянието на администрацията през 2012 г.

Правителството прие доклада за състоянието на администрацията през 2012 г. Той е структуриран в девет раздела, които отразяват състоянието на администрацията по отношение на организационното развитие, човешките ресурси, административното обслужване и регулиране, достъпа до обществена информация, антикорупционните мерки, информационните технологии, електронното управление, проектите за модернизиране на държавната администрация и дейността по установяването на административни нарушения и налагането на административни наказания.

Със законови промени през м. г. се разшири приложното поле на законите за администрацията и за държавния служител и по отношение на служителите в НОИ, НЗОК, ДФ „Земеделие” и др. В тази връзка общата численост на държавната администрация към 31 декември 2012 г. е 144 875 щатни бройки. В тях са включени и данните за МВР, чиято численост намалява с 5,2% спрямо предходната отчетна година (58 170 да 2011 г. и 55 170 за 2012 г.). Без МВР, в министерствата щатовете са общо 7327. Най-значимо реално намаление на щатната численост през 2012 г. е имало в МВнР – с 8,8 на сто.

В доклада се отчита въведената нова формула за формиране на заплатите в администрацията, основаваща се на постигнатите резултати. След въвеждането на модела средната основна месечна работна заплата на реално заетите служители в централната администрация към 1 септември 2012 г. е 865 лв. Все още се констатират дисбаланси във възнагражденията на служители, заемащи еквивалентни длъжности в различни структури. В доклада се посочва, че с новия модел се цели преодоляването им, но то не може да стане автоматично с въвеждането му, а ще се реализира в по-дългосрочен план.

В доклада са обобщени данните за състоянието на административното обслужване, администрираните регулаторни режими, работата по изграждане на електронното правителство. Пълният му текст ще бъде публикуван в правителствената интернет страница.