РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Кабинетът одобри резултатите от четири Съвета на ЕС

Правителството одобри резултатите и взетите решения на заседанията на три Съвета на Европейския съюз – по околна среда от 18 юни, по земеделие и рибарство от 13-14 май, по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси от 20 юни и по икономически и финансови въпроси от 21 юни.

Министрите на околната среда приеха заключения във връзка със съобщението на Комисията „Стратегия на ЕС относно адаптирането към изменението на климата”. По време на срещата беше коментиран представеният от председателството доклад за напредъка в преговорите по проектодирективата относно непреките емисии от промяна на земеползването, изменяща директивите за насърчаване на възобновяемите енергийни източници и за качество на горивата. В контекста на приетите решения на Конференцията на ООН по въпросите на устойчивото развитие („Рио+20”) Съветът одобри проект на заключения за всеобхватна рамка за периода след 2015 г., които трябваше да бъдат представени на Съвета по общи въпроси на 25 юни за окончателно приемане.

Съветът по земеделие и рибарство постигна съгласие относно преразглеждането на мандата за преговори за финализиране на преговорите с другите институции по предложението за регламент относно Общата политика в областта на рибарството (ОПОР). Решението ще позволи на Председателството да продължи с процеса на преговорите с Европейския парламент и Комисията, за да се финализира реформата на ОПОР.

В областта на земеделието Председателството информира за резултатите от тристранните срещи между Съвета, Европейския парламент и Комисията относно реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП). Министрите отново изразиха подкрепата си за амбициите на Председателството да бъде постигнато окончателно споразумение по целия пакет за реформа преди края на юни. Те също представиха своето виждане по три важни въпроса, засегнати в тристранните срещи по отношение на регламента за директните плащания: изисквания за активен земеделски производител и естеството на двете схеми - за млади фермери и дребни земеделски производители.

Делегацията на Гърция информира Съвета за потенциални негативни последици за сектора на селското стопанство от предложението на Комисията за нова директива за тютюн и свързани с него продукти. Няколко държави членки, включително България, споделиха опасенията на гръцката делегация относно ефектите, които мерките, предвидени в предложението на Комисията, биха имали върху тютюнопроизводителите, по-специално забраната за определени категории продукти и стандартизацията на опаковките на тютюневите изделия. Тези държави членки се опасяват, че предвидените мерки може да доведат до загуба на работни места във веригата на производство на тютюн, както и до увеличаване на измамите в този сектор.

Финансовите министри на своето заседание одобриха специфични препоръки за икономическите и фискалните политики на държавите-членки в рамките на тазгодишния Европейски семестър. Съветът прекрати процедурата по прекомерен дефицит за Италия, Латвия, Литва, Унгария и Румъния. Отправено беше предупреждение към Белгия да предприеме считаните за целесъобразни мерки за корекция на прекомерния си дефицит. Срокът за корекция на дефицита за Испания, Франция, Холандия, Полша, Португалия и Словения беше увеличен, а процедурата по прекомерен дефицит за Малта отново беше отворена. ЕКОФИН прие решение за удължаване матуритета по заемите на Ирландия и Португалия.

Съветът одобри предложение Латвия да приеме еврото като своя парична единица, считано от 1 януари 2014 г.

Съветът по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси проведе дебат по политиките относно Европейския семестър 2013 и относно младежката заетост. Постигнат беше общ подход по отношение на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и по директивата за запазване и придобиване на допълнителни пенсионни права. Представени бяха доклади за напредъка по директивата относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и по регламента за фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се.

С друго решение правителството прие резултатите от участието на българската делегация в среща на министрите и държавните секретари по заетостта по темата за насърчаване на младежката заетост, проведена на 19 юни в Мадрид.

Целта на работната среща бе да се обсъдят национални програми и мерки, както и европейските инициативи по отношение на борбата с младежката безработица във връзка с провеждането на предстоящия Съвет на 20 юни, подготовката на Европейския съвет на 27 и 28 юни, срещата на министрите по заетостта в Берлин на 3 юли и съвместното съвещание на министрите по заетостта и финансите от Г-20. В изказванията си всички участници се обединиха около необходимостта да се продължат структурните реформи, необходими за възстановяване на икономическия растеж и създаването на заетост, но паралелно с това да се стартират без забавяне националните и европейски механизми за борба с младежката безработица.

България подкрепя прилагането на Гаранцията за младежта и отговаря на условията за финансиране по Инициативата за младежка заетост. Определена е институцията, която ще отговаря за изпълнението на Гаранцията, а именно МТСП чрез Агенцията по заетостта. Ще се работи съвместно с МОН и всички други институции, които могат да имат принос към младежката заетост. България ще се съобрази с прилагането на Гаранцията за младежта с условията на национално, регионално и местно равнище. На младите хора ще бъде предложен пакет от мерки, в които първата стъпка е активирането. Посредством развитие на професионалното ориентиране още в училище младите хора следва да получат реална представа за професиите, да преодолеят стереотипите и да избират търсени на пазара на труда професии. Подготвени са законодателни промени, които ще влязат в сила преди 2014 г., за да се пристъпи към изпълнението на Гаранцията.