РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Обявeн е конкурс за финансиране на проекти на тема “Осигуряване на достъпна среда и адаптиране...

Агенция за хората с увреждания обяви конкурс за финансиране на проекти на тема “Осигуряване на достъпна среда и адаптиране на културни, исторически и спортни  обекти с международно, национално и регионално значение”.

 

Основната цел на проектите е да се осигури достъп до и възможност за активно използване на културни, археологически, исторически и спортни обекти от хора с увреждания, имащи специфични потребности при пространственото си придвижване.

В конкурса могат да участват държавни, общински, стопански и нестопански организации – юридически лица, регистрирани по българското законодателство, които притежават и/или стопанисват културни, исторически, археологически, природно-научни, спортни обекти.

 

Организациите могат да кандидатстват за финансиране на дейности по три компонента, като максималния размер на субсидията по тях е:

 

1. Осигуряване на външен достъп до обект за лица от целевата група – 10 000лв.

 

2. Приспособяване на вътрешната среда на обект за самостоятелно посещаване от и пребиваване в него на лица от целевата група – 12 500лв.

 

3. Изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения (асансьори или лифтови платформи) за ползване от лица от целевата група – 50 000лв.

 

Организациите могат да кандидатстват без ограничения за извършване на дейности по един компонент или по два от посочените компонента в различно съчетание.

 

По изключение организациите могат да кандидатстват с предложение и по трите компонента едновременно. В този случай отпусканото финансиране не може да бъде повече от 90% от максималната стойност на предвидените по трите компонента средства, взети заедно.

 

Собствено участие от страна на кандидата не се изисква.

 
 

Срокът за представяне на проектите /5 екземпляра/ на хартиен и един екземпляр на магнитен носител /формуляр и бюджет/ е до: 17,30 часа на 14.03.2011 г.
Проектните предложения се подават в Деловодството на АХУ, ул. “С.Врачански” № 104-106, София 1233. Телефони за справка: 02/931 80 95; 832 90 73.