РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

От 01.02.2010 г. до 09.02.2010 г. в 6 града на страната, съгласно приложения график,  ще се проведат информационни дни по обявените десет процедури за подбор на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013.

Представителите на бизнеса ще имат възможност детайлно да се запознаят с условията и начина на кандидатстване по следните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

  • 1. BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия";
  • 2. BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания";
  • 3. BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори".
  • 4. BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия";
  • 5. BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги";
  • 6. BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер";
  • 7. BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове";
  • 8. BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България";
  • 9. BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги";
  • 10. BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове".

Пълният пакет документи и Насоки за кандидатстване по процедурите са публикувани на следните интернет страници: http://www.opcompetitiveness.bg/, http://www.ibsme.org/ и http://www.eufunds.bg/.

Лектори ще бъдат експерти от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, която е Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма и дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма - Управляващ орган на Оперативната програма.

Информационните дни са отворени за участие от страна на всички заинтересовани страни, в това число медии и граждани. Участието е безплатно.