РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Заседава Областният съвет по условия на труд

Информации от Дирекция „Инспекция по труда“, Регионална здравна инспекция и Национален осигурителен институт – Габрово за третото тримесечие на 2019 –та година бяха обсъдени по време на заседание на Областния съвет по условия на труд.

Що се касае до контролната дейност на Инспекцията по труда, извършени са 286 проверки в 273 предприятия. За първи път от тях са проверени 63 предприятия. Констатирани са общо 840 нарушения от тях по безопасност на труда са 144 – 23% от нарушенията по здравословни и безопасни условия на труд. Най-честите нарушения, установени при проверките са свързани с ел. безопасността – неосигурена защита от директен или индиректен допир до ел. ток, както и липсата на измервания, доказващи ел. безопасността.

През третото тримесечие на 2019 г са съставени 28 акта за установени административни нарушения. Съставените актове за нарушения на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са 50 % от общия брой актове. За сравнение, през второто тримесечие на 2019 г. са съставени 55 акта за установени административни нарушения, в т.ч. 28 акта за нарушения, свързани с здравословните и безопасни условия на труд – 50% от съставените през второто тримесечие актове.

През третото тримесечие в Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Габрово са постъпили 34 сигнали за нарушения на трудовото законодателство. От данните в справката за тематиката на сигналите се вижда, че те са предимно за проблеми, свързани с трудово-правните отношения. От постъпилите през тримесечието сигнали, 4 се отнасят до осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Анализът на постъпилите жалби показва, че се запазва тенденцията най- често сигналите да постъпват в Инспекцията по труда, след като трудовото правоотношение е прекратено, като проблемите са предимно за неизплатени последни трудови възнаграждения или обезщетения. Друга характерна част от оплакванията на работниците след прекратяване на трудовите им договори е проблем с документите – липса на заповед за прекратяване или не върната трудовата книжка.

Сигналите, постъпили в Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Габрово, по които тя няма компетентност да осъществи контрол, са изпратени на съответните компетентни органи за решаване, като за това са уведомени лицата, податели сигналите. По всички сигнали, по които Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Габрово има компетентност, са извършени проверки и при установяване на нарушения са наложени принудителни административни мерки, задължаващи работодателите да отстранят допуснатите нарушения.

През отчетния период са регистрирани 21 бр трудови злополуки, признати за такива, което показва тенденция за увеличаване общия брой декларирани трудови злополуки.

По информация от РЗИ и след анализ на условията на труд и факторите на работната среда, всички Служби по трудова медицина /СТМ/ правят следния извод: За 2018-та година регистрираната патология не се свързва с условията на труд по работните места и упражняваната професия - заболяванията нямат професионално обусловен характер. По данни на СТМ профилактични прегледи са организирани и проведени в 78 фирми.

Подлежащи на периодични медицински прегледи се били 9203 работници, обхванати са 65% или 7380 работници.

Водещи групи заболявания, регистрирани при медицинските прегледи: хипертонична болест на сърцето - 20%; костно мускулна система - 8%; болести на обмяната на веществата - 8%; новообразувания - 3%.

Според анализите за здравното състояние на база на болничните листи за 2018 – та година /по данни от 246 фирми/, показват 49.66 % боледували лица с временна нетрудоспособнност. Честотата на случаите със заболявания с временна нетрудоспособност е 79.

От тях с най-голям дял са заболяванията на дихателната система – 25% - преобладават острите инфекции на горните и долните дихателни пътища, острите бронхити. Острите неуточнени вирусни инфекции са около 10 %.

Случаите на заболявания на костно-мускулната система са 25 %, от които водещи са артропатиите, артрозите и спондилопатиите - предимно на увреждания на междупрешленните дискове, вътреставни увреди.

Заболявания на нервна система са 14 % . Най-често са случаите на увреждане на нервни коренчета и плексуси, преходни исхемични атаки.

Заболяванията на органите на кръвообръщението са около 8 %, на храносмилателната система – 7 %, на пикочо-половата система - 7 %.

Случаите на установените новообразувания са около 1,4 %./1 % за 2017 г./ с ниска честота, но с висока тежест.

Заболяванията на ендокринната система са около 1 % от случаите.

Честотата на трудозагубите с ВН за годината продължава да е висока и се запазва същата в сравнение с предходната 2017-та година – отчитат от Регионалната здравна инспекция, въпреки че се наблюдава малък спад в сравнение с 2016-та година. Засилена е контролната дейност по издаваните болнични листи.