РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Обобщената информация за резултатите от второто за 2019 г. проучване на потребностите на работодателите от работна сила в област Габрово

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие обсъди обобщената информация за резултатите от второто за 2019 г. проучване на потребностите на работодателите от работна сила в област Габрово. 78 работодатели са попълнили анкетните карти, най – висок процент на активност очаквано е в сектор „Индустрия“, но прави впечатление че 70 % от фирмите отново са част от извадката за това проучване. В голяма част отговорите на работодателите се препокриват с първото проучване, което беше направено в началото на тази година. Събираемостта на данни е добра, констатират членовете на постоянната комисия, но с изключително много усилия от страна на Дирекция „Бюро по труда“ – Габрово. В тази връзка комисията ще излезе с мотивирано предложение до Министерство на труда и социалната политика това анкетно проучване да се осъществява веднъж в рамките на година или да се увеличи времето между две проучвания. Да се прецизират ползваните данни при изготвяне на актуални списъци на фирмите включени в задължителната извадка, защото при сега ползваните списъци една част от работодателите се оказват със спрени дейности официално или не функциониращи от различни периоди време. Освен това подобни проучвания се провеждат и за нуждите на НСИ и в това направление би могъл да се оптимизира процеса по събиране на данни – предложиха още от Комисията. С цялата обобщена информация от анкетното проучване може да се запознете тук