РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Мария Пенева участва в заседание на Регионалния съвет за развитие

Заместник областният управител Мария Пенева участва днес в заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и Регионалния координационен комитет (РКК) на Северен централен район (СЦР). То се свика и откри от областния управител на област Русе и председател на РСР на СЦР г-н Галин Григоров на основание чл. 52, ал. 2, т.1 и във връзка с чл. 53, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

По време на заседанието секретарят на РСР на СЦР и началник на отдел „Северен централен район“, ГД „СППРР“, МРРБ г-жа Тамара Кулева представи Годишния доклад за напредъка по изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2014 – 2020) за 2018 г., като след гласуване той беше одобрен. Съгласно отчетеното изпълнение на РПР на СЦР (2014-2020 г.) за 2018, общият напредък се характеризира с растеж, но с бавни темпове, със задълбочаващи се демографски проблеми и вътрешнорегионални и междурегионални различия.

Представителите на Управляващите органи по Оперативните програми запознаха присъстващите с актуална информация относно напредъка по изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на територията на Северен централен район.

В края на заседанието областният управител на област Разград г-н Гюнай Хюсмен пое председателството на РСР на СЦР от областния управител на област Русе г-н Галин Григоров. Мандатът на новия председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район е от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г., като за негов заместник беше избран кметът на Община Разград д-р Валентин Василев.

В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите от Северен централен район, представители на общините от областите в Северен централен район, на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.