РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Одобрена е Областната стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Габрово за периода 2019-2020

Областната стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Габрово за периода 2019-2020 година беше съгласувана по време на заседание на Областния съвет за развитие, ръководен от областния управител Невена Петкова. Как е протекъл процесът по разработването и какво включва самата Стратегия представи накратко старши експертът в Областната администрация Михаела Стоянова, която обясни, че са привлечени представители от всички заинтересовани страни с идеята да се осигури по - голям експертен капацитет за разработване. Анализната част е съставена на база анализите на потребностите от обща и допълнителна подкрепа, представени от четирите общини в областта – Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна. Стратегията разглежда предизвикателствата, приоритетните направления, стратегическите цели и необходимите мерки в областта на подкрепата за личностно развитие на деца и ученици. Тя е подготвена на база направените изводи от оперативния мониторинг и оценка на изпълнението на предходната Стратегия, извършени в края на 2018 г, които показват много добър напредък по почти всички заложени цели.

„Постарали сме се в анализната част да има изводи, които да показват какво е текущото състояние към момента, като информацията по отделните направления и приоритети е съгласувана със всички заинтересовани страни от работната група.“ – коментира още Стоянова.

В Стратегията освен системата от училища в област Габрово е обърнато внимание и на социалните услуги, които се явяват добър партньор в личностното развитие на децата и учениците особена в рисковите групи. Поставен е акцент и върху доставчиците на услуги за свободното време на децата като тук попадат НПО, клубове, различни школи, читалища и др. При анализа на текущото състояние е засегната и обезпечеността с преподаватели и адекватната материално – техническа база.

При стратегическата част се запазват трите приоритетните направления на стратегията - Подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в училищата и детските градини; Подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в свободното им време; Човешки ресурси и сътрудничество. Към всяко от тях има разписани специфични цели, както и по-подробни мерки. Към стратегията е изградена система от индикатори за всяка специфична цел към всяко приоритетно направление, по които ще се измерват резултатите в края на периода на тази стратегия.

Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици на област Габрово е разработена в изпълнение на чл. 196 от Закона за предучилищното и училищното образование (обн. ДВ бр. 79 от 13.10.2015 г.) (ЗПУО) и чл. 5 от Наредбата за приобщаващото образование (приета с ПСМ No 286 от 04.11.2016 г.). Това е втората двугодишна стратегия за подкрепа за личностното развитие, която се разработва на областно ниво

Стратегическият документ ще бъде достъпен на интернет страницата на Областна администрация /Администрация – Документи – Стратегически документи/.