РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

 

"Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот-частна държавна собственост, представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 14218.501.412.3.6 по КККР на гр. Габрово; адрес на имота: гр. Габрово, ул. „Свищовска” №80, вх. В, ет. 2, ап. 6; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; ниво: 1; Площ: 61,90 кв.м., заедно с прилежащи части: маза №6, с площ 3,57 кв.м., както и 1,317 % идеални части от общите части на сградата".

Заповед №ДС-02-167 от 08.11.2018 г. за определяне на наемател на част от имот - публична държавна собственост, представляващ част от фоайето (вляво от входната врата) на партерния етаж на пететажна административна сграда с идентификатор 14218.505.620.1 по КККР на гр. Габрово, с административен адрес: гр. Габрово, пл. "Възраждане" №5, с площ за частта в размер на 1,5 кв.м.

"Заповед №ДС-02-157/01.11.2018 г. за опредяляне на купувач на имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на Държавно предприятие "Български спортен тотализатор", представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65927.501.4895.1.24 по КККР на гр. Севлиево, с административен адрес: гр. Севлиево, ул. "Марин Попов" № 23, вх. А, ет. 0".

Заповед № ДС-02-145/ 17.10.2018 год. за определяне на купувач на недвижими имоти, представляващи сграда с идентификатор 14218.504.422.2 и сграда с идентификатор 14218.504.422.3 по КК на гр. Габрово, адрес на сградите: гр. Габрово, ул. "Станционна", същите с предоставени права за управление на ДП НКЖИ.

"Списък недопуснати кандидати за длъжността "Младши експерт""

"Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост, представляващ: част от фоайето (вляво от входната врата) на партерния етаж на пететажна административна сграда с идентификатор 14218.505.620.1 по КККР на гр. Габрово, с административен адрес: гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 5, с площ за частта в размер на 1,5 кв.м. ".

Обявление за конкурс за младши експерт

Обявление за конкурс за младши експерт

1. Заявление за участие в конкурс

2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

"Търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на Държавно предприятие "Български спортен тотализатор", представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65927.501.4895.1.24 по КККР на гр. Севлиево, с административен адрес: гр. Севлиево, ул. "Марин Попов" № 23, вх. А, ет. 0".

"Търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на ДП НКЖИ", представляващи: сграда с идентификатор 14218.504.422.2  и сграда с идентификатор 14218.504.422.3 по КККР на гр. Габрово, с адм. адрес: гр. Габрово, ул. "Станционна".

Заповед №ДС-02-97 от 19.06.2018 г. за определяне на наемател на имот - частна държавна собственост, представляващ СОС 14218.510.492.3.10 по КККР на гр. Габрово, с адрес: гр. Габрово, ул. "Цанко Дюстабанов" №20, вх. Г, ет.0.

Обява за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот - частна държавна собственост, представляващ СО 14218.510.492.3.10 по КККР на гр. Габрово, с адрес: гр. Габрово, ул. "Ц. Дюстабанов" №20.

Заповед №ДС-02-65 от 25.04.2018 г. за определяне на купувач на имот - частна държавна собственост, представляващ ПИ 14218.518.578 по КК на гр. Габрово, с местонахождение: гр. Габрово, ул. "Елин Пелин".

Заповед №ДС-02-54 от 12.04.2018 г. за определяне на купувач на имот - частна държавна собственост, представляващ ПИ 14218.513.251 по КК на гр. Габрово, с местонахождение: гр. Габрово, кв. Войново.

Заповед № ДС-02-43/ 13.03.2018 год. за определяне на купувач на недвижим имот, представляващ ПИ 14218.502.517 по КК на гр. Габрово, с местонахождение: гр. Габрово, ул. "Индустриална", с предоставени права за управление на ДП НКЖИ

Заповед № ДС-02-44/ 13.03.2018 год. за определяне на купувач на недвижим имот, представляващ ПИ 14218.502.31 по КК на гр. Габрово, с местонахождение: гр. Габрово, ул. "Индустриална", с предоставени права за управление на ДП НКЖИ

"Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ ПИ 14218.518.578 по КККР на гр. Габрово, с адрес: гр. Габрово, кв. Радичевец, ул. "Елин Пелин".

"Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ 14218.513.251 по КК на гр. Габрово, с местонахождение: гр. Габрово, кв. Войново".

Списък на подотделите в земеделските територии, попадащи под разпоредбите на чл.83 от ЗГ

Списък на допустатите и недопуснатите кандидати в конкурс Младши експерт в дирекция АКРРДС

Обявление за конкурс за държавен служител

 

декларация

заявление

Заповед № ДС-01-17/ 25.01.2018 год. за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост

"Търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ 14218.502.31 по КК на гр. Габрово, с местонахождение: гр. Габрово, ул. Индустриална", управляван от ДП НКЖИ"

"Търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ 14218.502.517 по КК на гр. Габрово, с местонахождение: гр. Габрово, ул. Индустриална", управляван от ДП НКЖИ"

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-частна държавна собственост.

Заповед № ДС-02-176/16.10.2017 г. на Областен управител - Габрово за определяне на наемател на самостоятелен обект в сграда - частна държавна собственост

Обява търг

"Заповед за определяне на купувач на имот-частна държавна собственост"

Решение № 3479 - П от 22.12.2016 г.

"Обява за провеждане на търг за продажба на недвижим имот-частна държавна собственост".

"Съобщение до наследниците на Димитър Цвятков Бизев"

"Съобщение до наследниците на Димитър Цвятков Бизев"

Списък от Изпълнителна агенция по горите (на земеделски територии придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите)

Съобщение относно изплащане на обезщетения  за отчуждаване на имотите, определени с Решение на Министерски съвет № 129 от 25.02.2016 г.

"Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Обход на гр. Габрово"

Съобщение относно изплащане на обезщетения  за отчуждаване на имотите, определени с Решение на Министерски съвет № 934 от 30.11.2015 г.

Документи

Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Обход на гр. Габрово

Съобщение, относно изплащане на обезщетения  за отчуждаване на имотите, определени с Решение на Министерски съвет № 30 от 19.01.2015 г. и Решение на Министерски съвет № 114 от 20.02.2015 г.