РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

 

"Заповед №ДС-02-183/15.11.2019 г. за опредяляне на купувач на имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на ДП НКЖИ, представляващ: поземлен имот с идентификатор 73403.501.2 по КККР на гр. Трявна, заедно с построената в същия сграда с идентификатор 73403.501.2.1."

"Заповед за определяне на наемател на имот - частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 14218.504.353.10.17 по КККР на гр. Габрово, адрес на имота: гр. Габрово, ул. "Ивайло" № 17, вх. А, ет. 6, ап. 17, предназначение: жилище, апартамент, ЗП: 62,45 кв.м., прилежащи части: избено помещение със ЗП 7,20 кв.м. и таванско помещение със ЗП 5,64 кв.м."

"Търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, с предоставени права на управление на Държавно предприятие "Национална компания железопътна инфраструктура", представляващ: поземлен имот с идентификатор 37352.542.3 по КККР на с. Кметовци, общ. Габрово, с площ 4408 кв.м., с начин на трайно ползване: за туристическа база, хижа, ведно с построените в него сгради, с местонахождение на имота: област Габрово, община Габрово, с. Кметовци."

"Търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, с предоставени права на управление на Държавно предприятие "Национална компания железопътна инфраструктура", представляващ: поземлен имот с идентификатор 14218.504.559 по КККР на гр. Габрово, с площ 5652 кв.м., с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, с местонахождение на имота: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул. "Генерал Николов."

"Търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, с предоставени права на управление на Държавно предприятие "Национална компания железопътна инфраструктура", представляващ: поземлен имот с идентификатор 73403.501.2 по КККР на гр. Трявна, с площ 378 кв.м., с начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, заедно с построената в имота сграда с идентификатор 73403.501.2.1, със застроена площ 92 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, с местонахождение на имота: област Габрово, община Трявна, гр. Трявна."

"Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 14218.504.353.10.17 по КККР на гр. Габрово, адрес на имота: гр. Габрово, ул. "Ивайло" № 17, вх. А, ет. 6, ап. 17, предназначение: жилище, апартамент, ЗП: 62,45 кв.м., прилежащи части: избено помещение със ЗП 7,20 кв.м. и таванско помещение със ЗП 5,64 кв.м."

Списък на подотделите в земеделските територии, попадащи под разпоредбите на чл.83 от ЗГ

"Съобщение до наследниците на Димитър Бизев"

"Съобщение до наследниците на Димитър Бизев"

Списък от Изпълнителна агенция по горите (на земеделски територии придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите)

Съобщение относно изплащане на обезщетения  за отчуждаване на имотите, определени с Решение на Министерски съвет № 129 от 25.02.2016 г.

"Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Обход на гр. Габрово"

Съобщение относно изплащане на обезщетения  за отчуждаване на имотите, определени с Решение на Министерски съвет № 934 от 30.11.2015 г.

Документи

Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Обход на гр. Габрово

Съобщение, относно изплащане на обезщетения  за отчуждаване на имотите, определени с Решение на Министерски съвет № 30 от 19.01.2015 г. и Решение на Министерски съвет № 114 от 20.02.2015 г.