РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

 

"Търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ 14218.502.31 по КК на гр. Габрово, с местонахождение: гр. Габрово, ул. Индустриална", управляван от ДП НКЖИ"

"Търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ 14218.502.517 по КК на гр. Габрово, с местонахождение: гр. Габрово, ул. Индустриална", управляван от ДП НКЖИ"

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-частна държавна собственост.

Заповед № ДС-02-176/16.10.2017 г. на Областен управител - Габрово за определяне на наемател на самостоятелен обект в сграда - частна държавна собственост

Обява търг

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за Младши експерт в дирекция АКРРДС.

Конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"

Обявление за конкурса

Заявление приложение № 2 към чл. 17, ал.,  от НПКДС

Декларация по чл. 7, ал. 2, т. 1 от НПКДС

"Заповед за определяне на купувач на имот-частна държавна собственост"

Решение № 3479 - П от 22.12.2016 г.

"Обява за провеждане на търг за продажба на недвижим имот-частна държавна собственост".

"Съобщение до наследниците на Димитър Цвятков Бизев"

"Съобщение до наследниците на Димитър Цвятков Бизев"

Списък от Изпълнителна агенция по горите (на земеделски територии придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите)

Съобщение относно изплащане на обезщетения  за отчуждаване на имотите, определени с Решение на Министерски съвет № 129 от 25.02.2016 г.

"Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Обход на гр. Габрово"

Конкурс на тема: „Добри практики при осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в област Габрово”, организиран от Областен съвет по условия на труд – Габрово.

Заявление за участие в конкурса категория мениджъри

Заявление за участие в конкурса категория специалист по БЗР

Заявление за участие в конкурса категория средно и голямо предприятие

Критерии за оценяване

Съобщение относно изплащане на обезщетения  за отчуждаване на имотите, определени с Решение на Министерски съвет № 934 от 30.11.2015 г.

Документи

Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Обход на гр. Габрово

Съобщение, относно изплащане на обезщетения  за отчуждаване на имотите, определени с Решение на Министерски съвет № 30 от 19.01.2015 г. и Решение на Министерски съвет № 114 от 20.02.2015 г.