РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Технически университет - Габрово стартира голям проект

С встъпителна пресконференция беше даден старт на голям проек, по който Технически университет - Габрово е водеща организация. Областният управител Невена Петкова заедно с експерти “Регионално развитие” от Областната администрация уважиха представянето на проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, който ще се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансира от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Своята подкрепа заявиха с присъствието си и кметът на Община Габрово Таня Христова и председателят на Общински съвет - Габрово Лена Георгиева.
Безвъзмездната финансова помощ за проекта е 23 569 719,17 лева, от които 20034261,29 лв. европейско и 3535457,88 лв. национално съфинансиране.
Основната цел е изграждане на устойчиво функциониращ национален Център по компетентност, в който трите страни на „триъгълника на знанието“ – образование, научни изследвания и бизнес, се намират в ефективно и динамично взаимодействие, основаващо се на споделени стратегии, силни и конкретни ангажименти и съвместни научни проекти и партньорство.
Бенефициент са: Технически университет - Габрово, Технически университет - София, Технически университет - Варна, Софийски уни- верситет „Св. Климент Охридски”, Институт по роботика - БАН, Институт по елек- троника – БАН, Централна лаборатория по приложна физика - БАН.