РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областният управител и заместник – кметове обсъждаха предстоящите промени в Закона за водите

Областният управител Невена Петкова проведе среща със заместник – кметове на общините от област Габрово, поводът за която са предстоящите промени в Закона за водите, касаещи общините – собственици на язовири. Петкова обясни, че се предвижда създаването на Държавно предприятие към Министерството на икономиката, което да осъществява комплексно управление на язовири – публична и частна държавна собственост, включително и поддръжка на язовирните стени и съоръженията към тях. Един от основните мотиви за тази промяна е свързан с факта, че голяма част от общините не разполагат с достатъчно финансови ресурси, с които да поддържат съоръженията в такова техническо състояние, което да гарантира безопасната им експлоатация. Това ще бъде възможност за всички онези общини – собственици на язовири, които са в невъзможност да ги стопанисват, да ги прехвърлят безвъзмездно на държавата. „Вземането на такова решение и предприемането на действия в тази посока трябва сериозно да се помислят, а времето в което общините ще могат да реагират след приемането на промените в Закона ще е късо“ – коментира още областният управител. Поставени бяха конкретни други въпроси от страна на заместник – кметовете, които ще бъдат отнесени на вниманието на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.