РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Основни изводи и препоръки за изпълнението на Областната стратегия за развитие 2014-2020 бяха обсъдени днес

Областният съвет за развитие проведе заседание, в дневния ред на което беше включена информация за резултатите от междинната оценка на Областната стратегия за развитие на област Габрово за периода 2014-2020 г. Тя включва оценка на първоначалните резултати от изпълнението, степента на постигане на съответните цели, ефективността и ефикасността на използваните ресурси, както и изводи и препоръки за изпълнението на Стратегията за периода до 2020 г. По време на представянето на оценката акцент беше поставен върху продължаващата положителна промяна на ключовите макроикономически индикатори що се отнася до социалното и икономическото развитие на област Габрово през периода 2014-2017 г. Това определя място на областта сред водещите икономически центрове на страната, а «Габрово-Севлиево» е идентифициран като един от 20 - те икономически центъра на страната. Положителна тенденция се наблюдава по отношение на безработицата. В три от общините нивата й са по-ниски спрямо средното за страната.Остава устойчивата демографска тенденция на намаляване на населението. В междинната оценка се посочва още, че са налице непланирани ефекти от развитието на региона – подобряването на социално-икономическите показатели в община Трявна ограничават възможностите за достъп до финансиране от планираните източници. Друг специфичен извод посочва като недостатък липсата на адекватна инфраструктурна свързаност през Стара планина, което възпрепятства връзките между икономически активните територии от двете страни на планината и на практика ограничава потенциала им за растеж.

По време на заседанието членовете на съвета, които са представители на общините от региона, работодателски и синдикални организации обсъдиха и одобриха още Междинен доклад за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Габрово за периода 2014 – 2020 г.; Актуализиран документ за изпълнение й; Годишен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г.