РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Регионалният съвет за развитие на Северен централен район проведе заседание

Заместник - министърът на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на управляващия орган на ОПРР 2014-2020 Деница Николова представи определените 3 варианта за нов териториален обхват на районите от ниво 2 (NUTS 2) в РБългария. Това беше една от темите включени в заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, което се свика от Невена Петкова - областен управител на област Габрово и председател на РСР на СЦР на основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. Новото статистическото райониране на страната е свързано както с изпълнението на заложените от правителството политики за развитие на регионите, така и с изискванията на ЕС за броя население, което ще се възползва от бъдещите европейски програми след 2020 г. „Дисбалансът и диспропорциите между регионите налага да се търсят нови решения по отношение бъдещето на регионалната политика“, заяви зам.-министърът и допълни, че новото райониране на страната цели да даде тласък в устойчивото й развитие в дългосрочен период като се използва максимално потенциалът на всеки един от регионите Подходът, който е използван, при разработване на вариантите е за интегрирани инвестиции в районите, спрямо природните и географски дадености в тях, ползвайки изградените връзки и партньорства. Според зам.-министър Николова т.нар. Вариант 2, където страната е разделена на четири статистически района, би бил най-добър за развитието на Габрово и страната като цяло, защото залага на териториалните особености. Тя сподели още, че този вариант към момента среща най-голяма подкрепа в рамките на обществените обсъждания.

По време на заседанието беше представена за обсъждане и разработка от „Национален център за териториално развитие” ЕАД в изпълнение на обществена поръчка на ГД СППРР „Картиране на системата от стратегически документи за регионално развитие и предложение за нови подходи в националната политика за регионално развитие“.

Членовете на Съвета обсъдиха и съгласуваха представените Проекти на Актуализирани документи за изпълнение на Областните стратегии за развитие на областите: Силистра, Велико Търново, Габрово и Разград.

В заседанието взеха участие представители на министерства, депутати, областните управители на областите от Северен централен район, представители на общините от Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.