РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Изработена е Областна здравна карта на област Габрово

В изпълнение на стратегическите здравнополитически цели и приоритети на Министерство на здравеопазването и Правителството на Република България Областна комисия за регион Габрово, създадена със Заповед на Министъра на здравеопазването, изработи Областна здравна карта на област Габрово. Основната цел на стратегическия документ е да се повиши ефективността на здравната система, като на гражданите се осигури равнопоставеност и достъп до своевременна, достатъчна по обем и качествена медицинска помощ.

В рамките на две заседания и разпалени дебати беше приет документът, който включва елементите смятани за решаващи в развитието на здравната политика в областта ни. Той предлага обосновани промени в структурата на здравната система свързани с реформирането на здравеопазването в Република България.

Картата се базира на направен анализ на здравния и демографски статус на населението в област Габрово. Анализирано е и състоянието и функционирането на здравната мрежа в момента и доколко броят и видовете лечебни заведения отговарят на реалните здравни потребности на населението в региона. На базата на изводите от този анализ, заедно с прилагането на европейските стандарти и показатели за здравно обслужване е определена действителната необходимост на населението в областта от съответния обем и видове лечебни заведения и медицински дейности и да се осигури адекватен достъп на хората до тях. Област Габрово включва 4 здравни района, които съвпадат с административното деление на областта и териториалните граници на съответните общини. Осигуряването на достъп на населението до базисни здравни грижи, осъществявани в първичната извънболнична помощ е първостепенна задача на всяка здравна система. За област Габрово към м. февруари 2018 г. са регистрирани 67 лекарски практики за първична медицинска помощ в т. ч. две групови, в които работят 72 общопрактикуващи лекари. В градовете работят 64 практики, а в селата 3. Към настоящия момент за област Габрово един лекар обслужва 1560 души население. Няма населени места, които да не са осигурени с първична извънболнична медицинска помощ. За част от населените места в селските райони, населението се обслужва от общопрактикуващ лекар, регистрирали допълнителени адреси на практика по селата.

Така приетият от регионалната комисия документ е изпратен на Министъра на здравеопазването.