РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

обществената поръчка: N 2015-003

Идентификационен номер на обществената поръка при възложителя: № 2015-003

 

ID на документа в Регистъра на обществените поръчки на АОП: № 700102

Преписка № 01045-2015-0001

 

Вид на процедурата: договаряне без обявление

Правно основание: чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

Мотиви за избор на процедурата: чл. 38, ал. 1 от ППЗОП - предмет на поръчката е доставка на стока, определена по списък в Приложение № 2 от ППЗОП. Договорът за обществена поръчка се сключва по реда на ЗСБТ.

Предмет на обществената поръчка:

„Доставка на течни горива (бензин А-95-H и дизелово гориво) чрез периодични покупки от търговски обекти (бензиностанции) при условия на 24-часово обслужване и система за безналично плащане за потребностите на автомобилния парк на областна администрация - Габрово”

 

 

Публикувани електронни документи и информация:

 

документ /файл/ информация

дата на публикуване

забележка

Решение за откриване на процедура

 01.12.2015

 

Договор

 09.12.2015

Задължителни приложения

 09.12.2015

Информация до АОП за сключен договор

 22.12.2015

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

 26.02.2019 г.

Датата за прекратяване на договора – 08.01.2019 г.

Основание: чл.3.3 от Договора и Спецификацията към него.

 26.02.2019 г.

ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

* Публикува се в обобщен вид до 20-о число на месеца, следващ месеца на извършените плащания – чл. чл.22б, ал. 4, т. 2 от ЗОП

дата

основание

размер

08.03.2016 г.

Ф-ра 9500139941 / 31.01.2016 г.

968,57 лв.

30.03.2016 г.

Ф-ра 9500139958 / 29.02.2016 г.

595,29 лв.

19.04.2016 г.

Ф-ра 9500141067 / 31.03.2016 г.

949,33 лв.

14.05.2016 г.

Ф-ра 0 9500141304/30.04.2016 г.

621,25 лв.

15.06.2016 г.

Ф-ра № 9500142220 /31.05.2016г.

702,13 лв.

14.07.2016 г. Ф-ра № 9500142674 /30.06.2016г. 634,23 лв.

10.08.2016г.

Ф-ра № 9500143282 / 31.07.2016 г.

904,79 лв.

13.09.2016г.

Ф-ра № 9500143990 / 31.08.2016 г.

909,90 лв.

14.10.2016г.

Ф-ра № 9500144750 / 30.09.2016 г.

681,22 лв.

10.11.2016г.

Ф-ра № 9500145181 / 31.10.2016 г.

918,78 лв.

09.12.2016 г.

Ф-ра № 9500145983 / 30.11.2016 г.

1617,75 лв.

01.02.2017г.

Ф-ра № 9500146544 / 31.12.2016 г.

1048,30 лв.

23.02.2017 г.

Ф-ра № 9500147130 / 31.01.2017 г. 483,69 лв.

15.03.2017 г.

Ф-ра № 9500147871 / 28.02.2017 г.

611,74 лв.

18.04.2017 г.

Ф-ра № 9500148445 / 31.03.2017 г.

621,91 лв.

11.05.2017 г.

Ф-ра № 9500149043 / 30.04.2017 г.

324,45 лв.

13.06.2017 г.

Ф-ра № 9500149679 / 31.05.2017 г.

375,53 лв.

14.07.2017 г.

Ф-ра № 9500150409 / 30.06.2017 г.

515,06 лв.

11.08.2017 г.

Ф-ра № 9500150951 / 31.07.2017 г.

567,65 лв.