РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

обществената поръчка: N 2015-002

Идентификационен номер на обществената поръка при възложителя: № 2015-002

 

УИН в Регистъра на обществените поръчки на АОП: № 9048306

 

Предмет на обществената поръчка:

„Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана на тринадесететажна административна сграда – частна държавна собственост, находяща се на адрес: гр. Габрово, ул. „Брянска” № 30”

 

Краен срок за получаване на оферти:

11 декември 2015 г., 17:00 часа

Важно! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се получава на място. Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. При поискване, документацията се предоставя на хартиен носител на място в деловодството на областна администрация - Габрово или се изпраща на посочен от заявителя адрес за негова сметка, с включени действителните разходи за отпечатване и размножаване.

 

Публикувани електронни документи и информация:

 

документ /файл/ информация

дата на публикуване

забележка

Публична покана

 01.12.2015

 

Документация

 01.12.2015

Протокол

 16.12.2015

Договор

 22.12.2015

Датата и основание за

прекратяване на договора

На основание чл. 2 договорът е прекратен, считано от 01.01.2017 г.

ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

* Публикува се в обобщен вид до 20-о число на месеца, следващ месеца на извършените плащания – чл. чл.22б, ал. 4, т. 2 от ЗОП

дата

основание

размер

 

08.03.2016 г.

 

Ф-ра № 0000018186 / 08.03.2016 г.

 

3287,08 лв.

06.04.2016 г. Ф-ра № 0000018511/ 06.04.2016 г. 3287,08 лв.
26.04.2016 г. Ф-ра № 0000018603/ 26.04.2016 г. 3287,08 лв.

14.05.2016 г.

Ф-ра № 0000018854 /14.05.2016 г.

3287,08 лв.

08.06.2016г.

Ф-ра № 0000019136 / 08.06.2016 г.

3287,08 лв.

27.06.2016 г.

Ф-ра № 0000019234 / 27.06.2016 г.

3287,08 лв.

14.07.2016 г.

Ф-ра № 0000019514 / 13.07.2016 г.

3287,08 лв.

12.08.2016 г.

Ф-ра № 0000019702 / 03.08.2016 г.

3287,08 лв.

05.10.2016 г.

Ф-ра № 0000019962 / 01.09.2016 г.

3287,08 лв.

03.11.2016 г.

Ф-ра № 0000020378 / 03.10.2016 г.

3287,08 лв.

08.12.2016 г.

Ф-ра № 0000020824 / 02.11.2016 г.

3287,08 лв. 

21.12.2016 г.

Ф-ра № 0000021290 / 05.12.2016 г.

3287,08 лв. 

03.02.2017 г.

Ф-ра № 0000021599 / 03.01.2017 г.

3527,08 лв.

07.03.2017 г.

Ф-ра № 0000021980 / 02.02.2017 г.

3527,08 лв.

07.04.2017 г.

Ф-ра № 0000022314 / 01.03.2017 г.

3 527,08 лв.

04.05.2017 г.

Ф-ра № 0000022730 / 04.04.2017 г.

3 527,08 лв.

02.06.2017 г.

Ф-ра № 000023110 / 03.05.2017г.

3 527,08 лв.

30.06.2017г.

Ф-ра № 000023485 / 02.06.2017 г.

3 527,08 лв.