РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

природни паркове

Национален парк "Централен Балкан"

Национален парк “Централен Балкан” е сред най-ценните и най-големи природни територии в Европа от категория ІІ по Скалата на международния съюз за опазване на природата и природните ресурси /IUCN/. В парка има девет резервата - І категория по IUCN с обща площ над 20 хил. ха. Осем от резерватите , както и паркът, са включени в списъка на ООН на националните паркове и защитените територии. На площ от 71,669.5 ха, паркът опазва уникални, само регулиращи се планински екосистеми, със специфично видово разнообразие. Четири от деветте строги резервата (I категория по IUCN) са включени в програмата на ЮНЕСКО “Човек и Биосфера”.
В административно отношение Паркът се простира върху територията на 5 области (Ловешка, Габровска, Старозагорска, Пловдивска и Софийска), 8 общини и граничи със землищата на 33 населени места. В парка се срещат 1 900 вида висши растения (над 50 % от флората на България), от които около 30 вида, срещащи се само в България, а 11 вида и 2 подвида от тях се срещат само в Централен Балкан и никъде другаде в света. Освен това тази част на Стара планина се обитава от 70 % от безгръбначните и 62 % от гръбначните животни у нас. Дивото великолепие на Балкана включва още и 229 вида мъхове, 256 вида гъби, 208 вида сладководни водорасли, над 200 вида лечебни растения. Птичият свят в парка е представен от около 130 вида - многообразие, което отрежда на “Централен Балкан” статут на орнитологично важно място в международен мащаб. Над 130 вида - висши растения и гръбначни животни са вписани в българската и световната Червени книги. “Централен Балкан “ е едно от последните в Европа местообитания на едрите грабливи птици, мечката, вълка, балканската дива коза. Територията на парка е от национално значение за опазването на популациите на белогърбия кълвач, царския и скалния орли, златката, уралската улулица, лещарката, десетки видове прилепи. Националния парк създава прекрасни условия за развитието на всякакви видове природосъобразен туризъм. Тук всеки посетител може да усети допира с природата поемайки по планинските пътеки пеши, на кон или с велосипед, В зависимост от интереса си посетителите могат да посетят местните исторически и природонаучни музеи, етнографски сбирки, изложби на местни занаяти, традиционните фолклорни и религиозни празници на местните хора, минерални извори, басейни. http://www.centralbalkannationalpark.org http://www.visitcentralbalkan.net

Природен парк „Българка”

Природен парк “Българка” заема северните склонове на централната част от Старопланинския масив над градовете Габрово и Трявна. Площта се характеризира с разнообразен релеф и теренни форми: същинска планина, речни долини, хълмове, седловини, билни заравнености. Централното разположение за България и спецификата на релефа и климата от дълбока древност са привличали вниманието на хората. Историческите данни доказват, че по тези места са минавали важни стратегически пътни артерии за свързване на севера с юга, като билото на Стара планина се е смятало за естествена граница. Това определя и богатото историческо наследство в този район.

Спецификата на планината, прехода от високия централен Балкан към по-меките заоблености на Източна Стара планина и свързаните с това природни пейзажи, разнообразна флора и фауна, богатото културно наследство способстваха за обособяването на Природен парк “Българка”. Той е обявен със заповед № РД- 775 от 09.08.2002 год. на Министерството на околната среда и водите с цел опазване, възстановяване и поддържане на буковите екосистеми и ландшафти, характерни за Стара планина, флора, фауна и не на последно място културно-историческото богатство на района. Парковата територия обхваща изворите и водосбора на река Янтра и основните притоци в горната им част и е разположен на обща площ от 21772,2 ха, включваща землищата на девет населени места на двете общини Габрово и Трявна. В границите на парка попадат: част от националния парк-музей “Шипка-Бузлуджа”,в който се намират паметниците Шипка и Бузлуджа, Архитектурно етнографски комплекс ”Етъра”; Соколския манастир; три защитени местности и четири природни забележителности.
Разнообразните природни дадености, богатото културно-историческо наследство, растително и животинско разнообразие са изключителен притегателен център за туристи от всякакъв вид. Паркът е едно великолепно място за прекарване на времето за отдих и почивка на хора, които желаят да избягат поне за малко от задъхания ритъм на ежедневието в градския живот.