РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

 

Съвети и комисии към Областен управител - Габрово

 

1. Постоянна комисия по заетост към Областния съвет за развитие

2. Областен съвет за тристранно сътрудничество

3. Областен съвет по условия на труд

4. Областна транспортна комисия

5. Епизоотична комисия

6. Областен съвет за развитие

7. Областен съвет за превенция и противодействие на корупцията

8. Областна комисия ,,Военни паметници’’

9. Областна преброителна комисия

10. Областен съвет  по сигурността (изменен от Областен съвет по сигурност и управление при кризи) на заседание на 06.06.2011 г.)

11. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни  въпроси (изменен с Заповед № РД-02-01-103/11.07.2011 г. Въз основа на ПМС 92 от 07.04.2011 г. от Областен съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси)

12. Областен консултативен съвет по охрана на горите, дивеча и рибата

13. Постоянна комисия за работа с предложения, сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на др. административни структури

14. Областен съвет по образование, наука, младежки дейности, култура и спорт

15. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата.

16. Асоциация по ВиK - Габрово