РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Анкета на тема „Здравословни и безопасни условия на труд“

 
1. Познавате ли правилата/инструкциите за безопасна работа на Вашето работно място?
 


 
2. Извършва ли се периодично оценка на риска на Вашето работно място?
 



 
3. Вашият работодател сключил ли е договор със служба по трудова медицина?
 



 
4. Организират ли се периодични медицински прегледи?
 


 
5. Вашата работа изисква ли ползването на лични предпазни средства и работно облекло?
 



 
6. Ако сте отговорили с „да“ на въпрос № 5: работодателят осигурява ли редовно лични предпазни средства и работно облекло?