РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Кристина Сидорова проведе заседание на Областния съвет по тристранно сътрудничество

Областният съвет по тристранно сътрудничество заседава под председателството на заместник областния управител Кристина Сидорова. В дневния ред бяха включени за обсъждане две теми – „Наети лица и средна брутна работна заплата в Габровска област за първо тримесечие на 2021 година“ и „Население и демографски процеси в Област Габрово за 2020 година“. Информация в числа по двете точки представи началникът на отдел “Статистически изследвания – Габрово” Георги Цветков. По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на март 2021 г. се увеличават с 0.2 хил., или с 0.6%, спрямо края на декември 2020 г., като достигат 39.1 хиляди. Прави впечатление още, че в края на март 2021 г. в сравнение със същия период на 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 0.5 хил., или с 1.2%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности: „Хуманно здравеопазване и социална работа“, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Строителство“. През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата в област Габрово e 1 250 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. с 3.4%. Буди недоумение обаче разликата в средномесечното възнаграждение в определени икономически дейности, коментираха участниците по време на заседанието. По отношение на демографските процеси тенденцията през 2020 година за област Габрово продължава да бъде тревожна. Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението; намалява коефициентът на обща раждаемост за сметка на уваличението на коефициента на обща смъртност; намалява и броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите. Една положителна тенденция открои началникът на статистиката в Габрово и тя е свързана с повишаване населението на 19 от 81 критични - обезлюдени села. Така например в Трапесковци населението от 9 се е повишило на 38, в Куманите от 2 на 19, в Туркинча от 31 на 72. Тенденцията е бавна, но е радващо, че все повече млади хора предпочитат да живеят в екологично чисти райони в малки населени места. В хода на дискусията беше направено и прието предложението от РС на КНСБ-Габрово в рамките на следващи заседания, в които се отчита информация по „Наети лица и средна брутна работна заплата“ да се направи статистика и по общини и в доклада за „Население и демографски процеси в област Габрово“ да се включи информация за механичния прираст.